Nyheter

Regeringen föreslår undantagsregel för koncerninternt arbete

Tax Alert

Publicerad: 2018-08-16

Förslaget innebär att kortare vistelser i Sverige för koncerninternt arbete inte kommer att träffas av den tidigare föreslagna uthyrningsregeln.

Bakgrund

I juni 2017 överlämnade Skatteverket en promemoria till Finansdepartementet i vilken det bland annat föreslås att Sverige ska frångå ett formellt synsätt av vem som är att anse som arbetsgivare i förhållande till den så kallade 183-dagarsregeln för att istället övergå till ett ekonomiskt synsätt. Detta görs genom att införa ett undantag beträffande uthyrning av arbetskraft. Ett ekonomiskt synsätt innebär förenklat att det är företaget för vilket arbetet utförs snarare än företaget som betalar ut lönen som ska vara att anse som arbetsgivare. Det ursprungliga förslaget kvarstår i stora delar och har tidigare berörts i Deloittes Tax Alert: Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige – Skatteverket föreslår övergång till ekonomiskt arbetsgivarbegrepp. Förslaget har under hösten 2017 lämnats på remiss och Lagrådet har lämnat yttrande över förslaget i juni 2018.

Nyheter i det kompletterande förslaget

Regeringen har valt att efter inhämtande av remissvar införa ett undantag i förhållande till den uthyrningsregel som har föreslagits träda i kraft första januari 2019. Den nya bestämmelsen innebär att vissa koncerninterna situationer inte ska omfattas av den nya regeln. 

Skälet till kompletteringen är att det under beredningen framkommit att den föreslagna uthyrningsregeln skulle kunna träffa vissa koncerninterna situationer på ett sätt som inte varit avsett. Regeringen föreslår därför att kortare arbetsperioder om högst fem dagar i följd, och sammanlagt högst 30 dagar under ett kalenderår, inte ska omfattas av uthyrningsregeln. 

Med koncerninternt arbete avses arbete som utförs av en arbetstagare som är anställd i ett företag inom en koncern för ett annat företag inom koncernen. Förenklat definieras en koncern som en situation där ett företag (moderföretaget), bland annat äger mer än hälften av rösterna i en annan juridisk person (dotterföretaget). Med koncernföretag förstås även samtliga företag inom koncernen, därmed omfattas exempelvis även systerföretag.

Deloittes kommentar

Det kompletterande förslaget innebär att ett undantag från den uthyrningsregel som tidigare föreslagits införs. Detta innebär att exempelvis kortare tjänsteresor och vistelser för utbildning i Sverige fortsatt kan komma att omfattas av 183-dagarsregeln förutsatt att den formella arbetsgivaren och företaget i Sverige ingår i samma koncern. 

Med anledning av det kompletterande förslaget rekommenderar Deloitte att företag inom koncerner noggrant ser över sina processer för att ha översikt över hur många dagar anställda vistas för arbete vid koncernföretag i Sverige. Det är fortsatt den formella arbetsgivaren, det vill säga det utländska företaget som betalar ut lönen, som ansvarar för att eventuella arbetsgivarskyldigheter i Sverige fullföljs. En överträdelse av det tillåtna antalet dagar kan därför innebära administrativa skyldigheter för det utländska företaget om den anställde anses vara uthyrd till det svenska företaget

Deloitte kommer att bevaka utvecklingen kring regeringens förslag och uppdatering följer.

Hade du nytta av den här informationen?