Nyheter

Utvidgad tidsgräns – socialförsäkringstillhörighet för anställda med anledning av coronaviruset Ytterligare läsning

Tax Alert

Published: 2021-06-28

Socialförsäkring för anställda inom EU/EES eller Schweiz under rådande situation

EU-rättens regler om samordning av de sociala trygghetssystemen, konventioner om social trygghet och intern lagstiftning avgör vilket lands lagstiftning som ska tillämpas när en person befinner sig i en gränsöverskridande situation. Av EU:s förordning 883/2004 framgår att en person endast ska omfattas av ett lands lagstiftning, och huvudregeln är att personen omfattas av lagstiftningen i landet där han eller hon arbetar.

Anställda som arbetar i två eller flera länder inom EU/EES eller i Schweiz eller som är utsända för arbete i annat EU/EES-land eller i Schweiz ska inneha ett s.k. A1-intyg för att visa vilket lands socialförsäkringssystem de tillhör.

Under 2020 meddelade Försäkringskassan att ändrade arbetsförhållanden på grund av coronaviruset inte påverkar vilket lands socialförsäkringssystem en anställd ska omfattas av. Detta har gällt under förutsättningarna att den anställde har behållit sin nuvarande anställning samt att det ändrade arbetsmönstret enbart beror på coronaviruset. Vidare informerade Försäkringskassan om att en anställd som innehar ett A1-intyg inte behöver kontakta myndigheten såvida inte arbetsförhållandena i övrigt har förändrats. En anställd vars arbetsförhållanden har ändrats på grund av coronaviruset har således kunnat arbeta i ett annat land än vad som anges på A1-intyget utan att försäkringsskyddet har upphört att gälla.

Utvidgad tidsgräns

Tills nyligen var det oklart hur länge denna ”ingen-påverkan”-position vad gäller socialförsäkringstillhörighet för anställda skulle bestå. Nu har det beslutats av myndigheterna i samtliga EES-länder och i Schweiz, vilka ansvarar för socialförsäkringen i respektive land, att denna position kommer att förbli oförändrad till och med den 31 december 2021.

För svenskt vidkommande innebär detta att arbetsgivare ska fortsätta att erlägga sociala avgifter i det land där sociala avgifter tidigare erlagts för en anställd samt att den anställde fortsatt bör kunna omfattas av det lands sociala trygghetssystem som han eller hon tillhört under coronapandemin; detta under förutsättning att arbetsförhållandena i övrigt är oförändrade. Detta får ses mot bakgrund av att omständigheterna i varje enskilt fall måste beaktas för att avgöra om en enskild anställds socialförsäkringstillhörighet har ändrats.

Denna position kommer att gälla till och med den 31 december 2021 om inga nya beslut fattas dessförinnan.

Deloittes kommentar

Den rådande pandemin har inneburit att allt fler arbetstagare tvingats ställa om och ändra sina tidigare eller planerade arbetsmönster. Många arbetsgivare har dessutom uppmanat sina anställda att arbeta hemifrån i så stor utsträckning som möjligt för att minska smittspridningen. Beslutet är välkommet då det ökar förutsägbarheten för arbetsgivare och deras anställda, vilket i praktiken torde innebära att eventuella konsekvenser rörande socialförsäkring som uppkommer med anledning av ändrade arbetsmönster blir mer hanterliga både för den enskilde och för dennes arbetsgivare.

Kontakta oss

Anna Sabelström Holmberg
Partner
+46 73 397 13 04
aholmberg@deloitte.se

Ingrid Jendholm
Senior Manager
+46 70 080 41 69
ijendholm@deloitte.se

Björn Thuresson
Consultant
+46 70 080 31 72
bthuresson@deloitte.se

Anna Zizanis
Associate
+46 70 080 44 79
azizanis@deloitte.se

Hade du nytta av den här informationen?