Tjänster

Svensk företagsbeskattning

Agera korrekt och effektivt i skattehanteringen

En ständigt föränderlig, utmanande och ofta komplex skattehantering ställer höga krav på de som arbetar med skatter på ett företag. I denna dynamiska miljö hjälper vi er att agera korrekt och effektivt.

Bred erfarenhet av olika branscher och verksamheter gör att vår skatterådgivning utgår från en stor förståelse för företagets affärssituation.

Rätt utfört kan en effektiv hantering av företagets skatter reducera kostnader och ge viktiga marknadsfördelar.

Skatt är en av de enskilt största kostnadsposterna för ett företag. För att skatteutgifterna ska vara så korrekta som möjligt gäller det för ekonomiansvariga att på bästa sätt kontrollera fakta, hantera redovisning och rapportering och samtidigt arbeta med riskhantering.

Effektiv skattehantering handlar om att ta ett helhetsgrepp över företagets skattehantering och skattesituation, att utarbeta en hållbar skattestrategi och inte minst att minska företagets totala skattekostnad. Eftersom skatt inte är en absolut vetenskap finns både möjligheter och risker vid tolkning och tillämpning av skattelagstiftning.

Vi arbetar med skattefrågor som rör bland annat aktiebolag, koncerner, ägarledda företag och handelsbolag och vi kan bland annat hjälpa er med följande:

  • Analysera och effektivisera hantering av skatter
  • Se över företagets skatterisker
  • Ta fram en tydlig skattepolicy
  • Planering och genomförande av omstruktureringar för att uppnå kundens affärsmässiga och skattemässiga målsättningar
  • Riskbedömning och riskminimering vid företagsförvärv
  • Koncernbeskattningsfrågor
  • Fusioner
  • Deklarationsarbete
  • Bistå med löpande hantering och rapportering av skatter