Tjänster

Dataskydd och integritet

Personlig information - en tillgång, ett förtroende och ett ansvar

Vilken personlig information som insamlas och hanteras är för de flesta människor alltjämt en viktig fråga. I medier aktualiseras återkommande avslöjanden om hur personlig information har blivit insamlad och analyserad av olika stater och företag världen runt. Som en reaktion på detta pågår ett arbete med att uppdatera nuvarande legala regelverk och anpassa dem till dagens informationssamhälle och integritetskrav. Datainspektionen har också blivit mer aktiv när det gäller att kontrollera företag och myndigheter, och har uppmärksammat att det även i Sverige behövs bättre hantering av personlig information.

Parallellt med regulatoriska initiativ har medvetenheten hos det flesta människor ökat. Många har börjat begära att deras personliga information ska hanteras på ett korrekt sätt. Ett antal välkända företag har som en konsekvens av detta valt att se över hur de hanterar personlig information för att minska risken för kritik. Ett flertal andra företag förväntas göra detsamma för att vara konkurrenskraftiga på marknaden och gentemot medarbetare. I vissa EU-stater har dataskyddsmyndigheter i fall av felaktig hantering av personuppgifter utfärdat ett straff som multipliceras med antal medarbetare. Det kan därför bli kostsamt att inte hantera personlig information om sina medarbetare korrekt.

Vi kan hjälpa er att analysera, utforma, införa, förbättra eller revidera hantering av personlig information. Våra specialister har kunskap om regulatoriska krav och erforderlig teknisk kompetens för att effektivt kunna genomföra kompletta analyser och handlingsplaner. Vi erbjuder även ett antal olika specifika tjänster inom följande områden:

  • Hantering av personlig information inom ramen för nyutveckling av system
  • Granskning av uppfyllande av lagkrav i befintliga system
  • Hantering av personlig information inom ramen för outsourcing av system

Kontakt

Marcus Sörlander

Marcus Sörlander

Partner | IT-revision och Informationssäkerhet

    ... Mer