Poročilo o glasovanju SDH za leto 2021 in o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 na dan 31.1

Vpogled

Poročilo o napredku za doseganje ciljne spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 na dan 31. 12. 2021

Po treh letih le slaba tretjina družb dosega cilje za bolj uravnoteženo zastopanost žensk v upravah in nadzornih svetih

Deloitte Slovenija in ZNS skupaj obdobno spremljata, kako se cilju spolne raznolikosti iz pobude 40/33/2026 v državnih in javnih delniških družbah približujemo ali oddaljujemo z vsakim kadrovanjem v uprave ali nadzorne svete teh družb.

Naša pobuda je, da bi vsaka izmed 56-tih državnih in borznih družb do leta 2026 ohranila ali dosegla dva cilja: 40 % zastopanost manj zastopanega spola (običajno so to ženske) v NS in 33 % v NS in upravi skupaj.

Objavljeno je novo poročilo o glasovanju SDH za leto 2021 na skupščinah družb.
V letu 2021 se je glede na leto 2020 stanje glede zastopanosti žensk med novoimenovanimi člani nadzornih svetov pomembno poslabšalo. Leta 2021 je delež padel za več kot 10 odstotnih točk (z 21,9 % na 11,4 %). Pri tem je SDH z nasprotnimi predlogi imenoval 3 moške namesto skupščini predlaganih kandidatk za članice nadzornih svetov.

Poleg tega je izšlo tudi obdobno poročilo o napredku glede doseganja spolne raznolikosti v organih vodenja in nadzora v obdobju od 1.9. do 31.12.2021. V njem je predstavljenih 18 družb, ki so v tem obdobju imele spremembe v sestavi teh organov in njihovo doseganje ciljev spolne zastopanosti iz pobude 40/33/2026:

  • 9 družb je napredovalo – 5 jih zdaj dosega cilje iz pobude, ostale 4 družbe kljub napredku še ne dosegajo ciljev
  • 7 družb, ki ne dosegajo ciljev iz pobude, je kljub možnosti za spremembo ohranilo obstoječe stanje
  • 2 družbi sta nazadovali in ne dosegata ciljev iz pobude.

V poročilu je predstavljeno tudi stanje v 56-ih družbah v vzorcu, za katere spremljamo sledenje pobudi 40/33/2026 na dan 31.12.2021. Izračunali smo, da:

  • 18 družb (32 %) dosega ciljno spolno zastopanost 40/33, kar je več kot v preteklem obdobju na dan 31.12.2020 (12 družb).
  • 38 družb (68 %) ne dosega ciljne spolne zastopanosti 40/33, kar je manj kot v preteklem obdobju na dan 31.12.2020 (44 družb); med njimi je 11 družb brez spolne raznolikosti (10 družb ima v sestavi teh organov samo moške in 1 družba, kjer so samo ženske).

18 družb (32 %) od 56-ih na dan 31.12.2021 dosega ciljno spolno zastopanost 40/33

Rezultati iz obeh predstavljenih poročil govorijo sami zase. Skupaj z drugimi deležniki si bomo z različnimi aktivnostmi prizadevali za spremembe na tem področju.

Ali ste našli kaj uporabnega?