Rešitve

Pregled pogodb s povezanimi osebami

BEPS in pomembnost jasnih pogodb med povezanimi osebami

Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) je v svojih ukrepih glede erozije davčne osnove in prelivanja dobička v ugodna davčna okolja (angl. Base Erosion and Profit Shifting) (BEPS ukrepi) podala navodila, kako zagotoviti, da se pozitivni in negativni rezultati tveganja v transakcijah med povezanimi osebami dodelijo subjektu, ki upravlja in nadzira to tveganje v skupini.

Dodelitev tveganja je zlasti pomembna za mednarodne skupine, v okviru katerih se smatra, da so nekateri subjekti v skupini (npr. distributerji z omejenim tveganjem ali pogodbeni proizvajalci) upravičeni le do omejenih dobičkov, saj so njihova tveganja pogodbeno omejena.

Vezano na razporejanje dobička iz neopredmetenih sredstev, ukrepi BEPS dodeljujejo ne-rutinirane donose (ki se pripisujejo neopredmetenim sredstvom) subjektu, ki upravlja in nadzira tveganja povezana z njegovim razvojem, izboljšanjem, vzdrževanjem, zaščito in izkoriščanjem (angl. development, enhancement, maintenance, protection and exploitation activities - DEMPE aktivnosti).

Ukrepi BEPS tako zahtevajo razširjeno ekonomsko analizo, ki se začne z razmejitvijo transakcij med povezanimi osebami. Ta razmejitev je namenjena razumevanju dejanskega stanja z izvedbo podrobne analize funkcije in prevzetih tveganj s strani posameznega subjekta vključenega v transakcijo.

Pogodbe med povezanimi osebami običajno opredeljujejo sledeče podrobnosti:

 • Položaj in pogodbene odgovornosti, ki jih mora opraviti vsaka povezana oseba.
 • Tveganja, ki jih mora vsaka povezana stranka prevzeti pri opravljanju svojih odgovornosti.
 • Rezultate transakcije, ki izkazujejo namere povezanih strank o poslovnih in finančnih ciljih ob sklenitvi pogodbe.

Ob odsotnosti pogodbe med povezanimi osebami, bi bilo izhodišče za analizo funkcij in prevzetih tveganj izključno ravnanje vključenih strank, kar bi lahko vodilo davčne organe k subjektivni analizi, zlasti glede tveganj, ki (še) niso nastala.

Ukrepi BEPS zahtevajo več razkritij glede dodelitev znatnih tveganj ter obvladovanja in opravljanja nadzora nad temi tveganji tudi v dokumentaciji o transfernih cenah. Ukrepi BEPS namreč zahtevajo, da lokalna dokumentacija o transfernih cenah razkrije pogodbeno razporeditev funkcij in tveganj, vključno z upravljanjem in nadzorom nad temi tveganji ter primerjavo pogodbene razporeditve z dejanskim ravnanjem vključenih strank. Dodatno ukrepi BEPS zahtevajo, da so kopije materialnih pogodb med povezanimi osebami priložene lokalni dokumentaciji o transfernih cenah.

 

Iz ukrepov BEPS izhaja, da tveganja ni mogoče dodeliti na način, da se posamezni povezani osebi dodeli zgolj določen donos ali prihodek iz transakcije.

Vpliv ukrepov BEPS na mednarodne skupine

Mnoge mednarodne skupine uporabljajo metode transfernih cen predvsem z namenom dodelitve tveganj in donosov subjektom v skupini.

Ukrepi BEPS zahtevajo, da se morajo povezane osebe osredotočiti tudi na upravljanje in nadzor tveganj ter na ustrezno
uskladitev tveganj s pričakovanimi donosi posamezne povezane osebe.

Dodatno morajo družbe, ki opravljajo materialne transakcije s povezanimi osebami:

 • Natančno opredeliti pomembna tveganja za posamezne transakcije in transakcije v skupini ter opredeliti, kateri subjekti v skupini upravljajo in nadzirajo ta tveganja.
 • Natančno določiti odgovornost za upravljanje s tveganji znotraj skupine in pripraviti jasno dokumentacijo glede razporeditve in opredelitve te odgovornosti.
 • Opredeliti odgovornost za razporeditev in obvladovanje tveganja v pogodbah med povezanimi osebami, ki predstavljajo ključno dokumentacijo o predvidenih odgovornostih strank pri transakciji in pričakovanih donosih.

V kolikor pogodbe med povezanimi osebami ne vsebujejo jasne opredelitve odgovornosti glede razporeditve in obvladovanja tveganja, se davčni organi v okviru opravljenega nadzora
transfernih cen lahko sklicujejo le na ravnanje vpletenih strank, kar pa potencialno vodi v daljše in bolj sporne nadzore in morebitno dvojno obdavčenje.

Pregled pogodb med povezanimi osebami

Deloitteovi strokovnjaki za transferne cene vam lahko pomagajo s pregledom in analizo pomembnih transakcij in pogodb med povezanimi osebami z namenom:

 • Opredelitve pomembnih tveganj ter določitve načina upravljanja in nadzora teh tveganj.
 • Ugotovitve, kako obstoječe pogodbe med povezanimi osebami obravnavajo pomembna tveganja ter način upravljanja in nadzora teh tveganj.
 • Primerjave ugotovljene razporeditve funkcij in tveganj z njihovo predvideno oziroma nameravano prerazporeditvijo in opredelitvijo vključenih strank (npr. distributer z omejenih tveganjem, proizvajalec, ipd.).
 • Svetovanja glede skladnosti obstoječe oziroma predvidene ali nameravane prerazporeditve funkcij in tveganj z ukrepi BEPS, ter posledično, svetovanje glede prilagoditve obstoječih pogodb med povezanimi osebami.
 • Sodelovanja pri pripravi ustreznih sprememb obstoječih pogodb med povezanimi osebami oziroma sodelovanje pri pripravi novih pogodb ter dokumentiranja nameravane prerazporeditve funkcij in tveganj. Prav tako zasledovanje posledičnih sprememb upravljanja in nadzora tveganja, z namenom opredelitve funkcij vključenih strank in predvidenih rezultatov transakcij.

Deloittovi strokovnjaki za transferne cene vam lahko pomagajo tudi glede:

 • Opredelitve DEMPE dejavnosti v zvezi z neopredmetenimi sredstvi, ter opredelitvi vpliva teh dejavnosti na donosnost, ki jo povezane osebe lahko realizirajo.
 • Dodelitve donosov, povezanih s prenosom in uporabo neopredmetenih sredstev, v skladu z ukrepi BEPS.
 • Svetovanju glede uporabe pravil o transfernih cenah in posebnih ukrepih v povezavi z neopredmetenimi osnovnimi sredstvi.
 • Aplikacije ukrepov BEPS pri obstoječih dogovorih o delitvi stroškov.

Priprava pogodb med povezanimi osebami

Davčne in pravne zadeve so medsebojno povezane, zato tesno sodelovanje strokovnjakov za transferne cene s pravnimi strokovnjaki lahko privede do bistveno večje učinkovitosti in močno izboljšane strateške perspektive tako v pravnih kot tudi v davčnih zadevah. Na podlagi brezhibnega sodelovanja z Deloittovimi strokovnjaki za transferne cene, so storitve Deloitte Legal popolnoma prilagojene davčnemu položaju posamezne stranke. Deloitte Legal pomaga strankam pri upravljanju kompleksnosti in izzivov, ki jih predstavlja novi sistem transfernih cen po ukrepih BEPS.

Pogodbe med povezanimi osebami
Na podlagi opravljene analize pogodb s povezanimi strankami, ki jo izvedejo Deloittovi strokovnjaki za transferne cene, lahko Deloitte Legal pomaga strankam spremeniti obstoječe pogodbe med povezanimi osebami ali pa pripraviti nove, v kolikor je to potrebno. Te pogodbe bodo odražale vloge vseh vpletenih strank, ki izvajajo pomembne funkcije ter prevzemajo znatno tveganje v povezavi z zahtevami novega sistema transfernih cen BEPS, vključno s (vendar ne omejeno na) pogodbami o proizvodnji, raziskavah in razvoju, distribuciji in licencah za intelektualno lastnino. Pogodbe bodo običajno pripravljene skladno z lokalno zakonodajo. Ker ima Deloitte Legal več kot 1.800 pravnih strokovnjakov v več kot 75 državah, vam lahko z njihovim sodelovanjem pomagamo pri pripravi oziroma spremembi pogodb v različnih jurisdikcijah.

Zmagovite integrirane rešitve za vaš uspeh