Rešitve

Rešitve v zvezi z insolvenčnimi postopki

Nepredvidljivi makroekonomski dejavniki in trendi povečujejo poslovno nestabilnost. Deloitte Legal zagotavlja storitve vsem družbam, ki se znajdejo v insolventnih postopkih ali bi se z njimi lahko potencialno srečali..

Novi čezmejni ukrepi EU v zvezi z insolventnostjo

V zadnjih letih so trendi pospešene globalizacije gospodarstva in mednarodne finančne krize ogrozili stabilnost številnih podjetji. Uredba EU št. 2015/848 je bila implementirana za obravnavanje čezmejnih primerov insolventnosti. Njen cilj je razbremeniti čim več postopkov pred začetkom postopka insolventnosti ter pomaga razmejiti pristojnosti, vloge in možnosti za prizadeta podjetja, stečajne upravitelje, sodnike in vse druge deležnike.

V skladu s to uredbo morajo podjetja, ki delujejo v državah članicah Evropske unije in regulatorji držav članic (razen Danske), upoštevati nove vidike v zvezi s čezmejnimi insolventnimi postopki.

Uredba predpisuje in ureja:

  • Uvedbo glavnih postopkov v primeru insolventnosti v državi članici, v kateri je središče dolžnikovih glavnih interesov,
  • Sekundarne postopke (sedež v drugi državi članici EU), ki niso več omejeni na likvidacijski postopek,
  • Skupine podjetij: krepitev sodelovanja in komunikacije med stečajnimi upravitelji in sodišči,
  • Orodja za celovit pristop k reševanju težav družb v skupini,
  • Izboljšanje pravic tujih upnikov,
  • Večjo preglednost prek elektronskih registrov plačilne nesposobnosti.

Podjetja imajo od uredbe dalje precej več možnosti, da izkoristijo sodobne in poenostavljene predpise o plačilni nesposobnosti podjetij, s čimer se povečuje privlačnost in konkurenčnost EU.

Pred kratkim je bila predlagana direktiva EU, ki bi uskladila nacionalno zakonodajo o insolventnosti in predvidela ukrepe za zgodnje prestrukturiranje, „drugo priložnost“ za podjetnike in večjo postopkovno učinkovitost.

Kako lahko Deloitte Legal pomaga?

Deloitte Legal ima na področju insolventnega prava dolgoletne izkušnje pri sodelovanju s tretjimi osebami, kot so bančniki, odvetniške pisarne, stečajni upravitelji, sodišča, kreditne zavarovalnice in državni organi.

Z namenom zagotovitve optimalnih usmeritev, ki temeljijo na več vidikih, Deloitte Legal sodeluje s strokovnjaki, ki so specializirani na področju financ, operativnega prestrukturiranja, davkov in delovnega prava.

    

Storitve za podjetja v težavah

Naši izkušeni pravni strokovnjaki lahko pomagajo z analiziranjem okoliščin (diagnoza stanja), predlaganjem in izvajanjem ustreznega načrta za reorganizacijo in odplačevanje, zamenjavo dolžniškega kapitala, povečanjem osnovnega kapitala, delnicami, prodajo premoženja (bodisi pred stečajem ali v postopku insolventnosti).


 

Storitve za druge deležnike, ki bi lahko imeli težave z insolventnostjo

Finančne težave vplivajo na številne povezane gospodarske družbe, ki imajo poslovne stike s podjetji v težavah. Deloitte Legal lahko svetuje:

  • Kupcem (vlagatelji, konkurenti, skladi), ki razmišljajo o nakupu podjetja v težavah,…
  • Posojilodajalcem, ki vlagajo zahtevke, imajo terjatve, se pogajajo o rešitvah za povračilo,…
  • Družbenikom in direktorjem, za katere smo sposobni opredeliti ustrezno strategijo in določiti potencialne obveznosti.
  • Stečajnim upraviteljem, zlasti v okviru njihovih odgovornosti v skladu z Uredbo EU 2015/848.