Poročilo družbe Deloitte: pandemija pospešuje globalno preobrazbo

Sporočila za medije

Poročilo družbe Deloitte: pandemija pospešuje globalno preobrazbo

Raziskava med vodji zasebnih podjetij o odpornosti in njenem vplivu na strategije organizacij

Ljubljana, 27. maja 2021 - Deloitte je objavil svoje tretje poročilo o družbah iz zasebnega sektorja z naslovom Kriza kot katalizator sprememb in preobrazbe. Po podatkih poročila mnoga podjetja menijo, da bodo po pandemiji poslovala bolj odporno, kljub temu, da so bila v preteklem letu soočena s številnimi izzivi. Kar dve tretjini anketiranih članov vodstva zasebnih podjetij ima pozitivna pričakovanja glede poslovanja svojega podjetja v naslednjih 12 mesecih.
Pri raziskovanju, kako je pandemija pospešila določene procese in dejavnosti v zasebnih podjetjih, smo ugotovili naslednje:

  • 69 % zasebnih podjetij v anketi navaja, da je pandemija močno pospešila njihovo digitalno preobrazbo in eksplozivno povečala hitrost uvajanja novih tehnologij.
  • 61 % zasebnih podjetij pričakuje sklepanje novih partnerstev in zavezništev.
  • 60 % vprašanih meni, da bodo zaradi pandemije morali preoblikovati svoje dobavne verige.

Po podatkih ankete med 2.750 vodji zasebnih podjetij v 33 državah, izvedene med 21. januarjem in 9. marcem 2021, večina podjetij poskuša okrepiti svojo odpornost na sedmih ključnih področjih: strategija, rast, poslovanje, tehnologija, delovna sila, kapital in družba. Anketiranci so ocenili napredek svoje organizacije na vsakem od naštetih področij, s čimer smo prišli do kazalnika, ki nam je pokazal splošno odpornost anketiranih družb (‘resiliency score’). Na podlagi odgovorov anketirancev smo podjetja razvrstili v tri kategorije: zelo odporne, srednje odporne in manj odporne organizacije.

Organizacije z visoko stopnjo odpornosti so po naših podatkih bolj optimistične glede svoje potencialne dolgoročne rasti kot manj odporne organizacije. 52 % zelo odpornih organizacij ima tudi izjemno svetla pričakovanja glede svojega poslovanja v naslednjih treh letih, medtem ko ima enaka pričakovanja samo 15 % manj odpornih organizacij. Vodje zasebnih podjetij iz ZDA so bolj optimistični glede prihodkov, dobička in produktivnosti svojega podjetja v prihodnjem letu kot njihovi kolegi iz drugih delov sveta. Po mnenju vodij sta najpomembnejši značilnosti odpornih organizacij rast in tehnologija (vključno z digitalno preobrazbo).

Vodje zasebnih podjetij so si v preteklem letu dejavno prizadevali, da bi se čim bolje odzvali na spremembe in negotovost, ki jih je prinesla pandemija,“ je povedala Andreja Škofič Klanjšček, partnerica za področje davčnega in pravnega svetovanja v družbi Deloitte. „Organizacije si na različne načine prizadevajo izboljšati svoje poslovanje, vključno z digitalno preobrazbo, preoblikovanjem dobavnih verig in prihodnostjo dela. Raziskava je izpostavila razlike med organizacijami z nižjo in organizacijami z višjo stopnjo odpornosti. Za slednje je bolj verjetno, da bodo vlagale v svojo rast in vrednotile svoj prispevek k družbi.

Druge pomembne ugotovitve se nanašajo na naslednja področja:

Pričakovana rast in delovna sila

Večina anketirancev je mnenja, da bo njihovo podjetje v naslednjih 12 mesecih popolnoma okrevalo od krize, čeprav bo učinke krize morda občutilo še naslednjih nekaj let. Zasebna podjetja so postavila temelje za preobrazbo delovne sile z uvedbo sprememb, kot sta prožno delo in agilnejša organizacijska struktura, s katero je mogoče doseči več z manjšimi, samostojnimi ekipami. 19 % zelo odpornih organizacij navaja, da so že v celoti preobrazile naravo svojega dela, 38 % pa, da te spremembe trenutno uvajajo. 66 % zelo odpornih organizacij bo delo svojih zaposlenih v prihodnjem letu dopolnjevalo z zunanjimi viri, v primerjavi z 48 % manj odpornih organizacij.

Poudarek na prednostih digitalne preobrazbe

Vodje zasebnih podjetij si veliko obetajo od naložb svoje organizacije v tehnologijo in nameravajo te naložbe še povečevati. Na primer:

  • skoraj dvakrat več odpornih organizacij (80 %) v primerjavi z manj odpornimi (43 %) navaja, da so z digitalno preobrazbo pričele že pred krizo ali da jo izvajajo trenutno;
  • za 18 odstotnih točk več organizacij z visoko stopnjo odpornosti (v primerjavi z manj odpornimi organizacijami) meni, da je digitalna preobrazba pomembna za njihovo rast.

Podjetja vlagajo v tehnologijo tudi na drugih področjih. Po mnenju 39 % vprašanih bodo najpomembnejše naložbe v tehnologijo v naslednjih 12 mesecih naložbe v informacijsko varnost, tesno pa jim sledita računalništvo v oblaku (38 %) in podatkovna analitika (37 %).

Še večji poudarek na poslanstvu

Uresničevanje poslanstva in zaupanje sta že od nekdaj močno vpeta v kulturo in temeljne vrednote zasebnih podjetij, v letu 2020 pa sta še pridobila na pomenu. V okviru raziskave:

  • je skoraj 70 % anketirancev povedalo, da njihova organizacija zaradi krize COVID-19 pripisuje večji pomen uresničevanju svojega poslanstva;
  • tudi tukaj so v ospredju zelo odporne organizacije, saj jih je na svoje poslanstvo osredotočenih kar 84 %.

Pandemija nas uči, da sta odpornost organizacij in njihov potencial za rast tesno povezana z njihovim razmišljanjem, dejanji in naložbami; in tako bo verjetno tudi v prihodnosti - še dodaja Škofič Klanjšček.

Andreja Škofič Klanjšček, partnerica za področje davčnega in pravnega svetovanja
Andreja Škofič Klanjšček, partnerica za področje davčnega in pravnega svetovanja
Ali ste našli kaj uporabnega?