Financial accounting for income taxes

Storitve

Davčno svetovanje s področja obdavčitve posameznikov

Davčno svetovanje na področju osebnih davkov

Delodajalcem svetujemo glede zaposlovanja in predpisov o pravicah in dolžnostih zaposlenih, pa tudi pri načrtovanju in izvedbi plačne politike v skladu s slovensko in mednarodno zakonodajo ter davčni obravnavi posameznih vrst dohodkov. Prav tako določenim posameznikom (vodilnim v podjetjih, lastnikom podjetij, posameznikom z drugimi investicijami itd.) z davčnim in socialno varnostnim načrtovanjem pomagamo optimizirati njihov neto dohodek ter zmanjšati tveganja povezana z mednarodnim pa tudi slovenskim davčnim poročanjem.

Storitve, povezane z opravljanjem dela v tujini

Pomembno pravno tveganje in posledično tveganje izgube dobrega imena na trgu, s katerim se morajo spopadati globalni delodajalci, je, kako zagotoviti, da družbe in njihovi zaposleni delujejo skladno z mednarodnimi in lokalnimi predpisi o davčnem poročanju. Uspešen mednarodni program za napotene delavce zahteva, da podjetja vzpostavijo ravnovesje med konkurenčnim izplačevanjem nadomestil in nadzorom nad stroški, pri čemer mora biti vselej poskrbljeno, da so politike in postopki izpolnjevanja predpisov učinkoviti. Deloitte se s temi zapletenimi izzivi ukvarja na podlagi širokega poznavanja davčne zakonodaje različnih držav ter s pomočjo specializiranega znanja in programske opreme na področju svetovanja in izpolnjevanja davčnih obveznosti. Naši strokovnjaki podjetjem pomagajo usklajevati različne elemente v povezavi z globalno mobilno delovno silo, z namenom skladnega poročanja o dohodkih zaposlenih po vsem svetu in izplačilih podjetij. Mednarodnim podjetjem ponujamo inovativne rešitve, povezane s čezmejnim opravljanjem dela z napotenimi delavci. Gre za storitve, povezane s prihodom delavca v državo kot tudi odhodom iz države, npr. pridobivanjem dovoljenj za delo in bivanje, pomoč pri določitvi strukture plačila za opravljeno delo, raznovrstne registracije pri pristojnih organih ter izpolnitev, predložitev napovedi za odmero davka oziroma prispevkov za socialno varnost od posameznih vrst dohodkov, itd.

Nadomestila in ugodnosti 

Družbe si prizadevajo zasnovati in izvajati pravilnike o dohodkih in ugodnostih za zaposlene na stroškovno učinkovit, davčno optimalen in skladen način – tako za delodajalca kot za zaposlene. Deloittovi strokovnjaki pomagamo pri usklajevanju pravilnikov o dohodkih in ugodnostih z možnostmi, potrebami in poslovnimi strategijami podjetja. Pomagamo obravnavati kompleksno paleto davčnih zadev v različnih fazah življenjskega cikla podjetja, vključno z združitvami, prevzemi, oddelitvami, zmanjševanji ter splošnim prestrukturiranjem. Poleg skladnosti s predpisi, lahko naša integrirana ekipa strokovnjakov pomaga pri iskanju možnosti za preoblikovanje globalnih programov v povezavi z zaposlovanjem, kot so programi nagrajevanja glede na želje in potrebe ključnih zaposlenih, oblikovanju programov spodbud za zaposlene z namenom spodbujanja uspešnega opravljanja dela ter oblikovanju programov za nadarjene zaposlene.

Mednarodno upravljanje s človeškimi viri

Deloittovi mednarodni strokovnjaki s področja človeških virov sodelujemo z družbami pri oblikovanju notranjih kadrovskih in dohodkovnih politik oziroma pravilnikov v povezavi z njihovimi globalnimi programi mobilnosti. Naš pristop usklajuje cilje programov mednarodne mobilnosti s splošnimi poslovnimi strategijami podjetij in strategijami upravljanja s človeškimi viri. Ponujamo specializirane izkušnje s področja oblikovanja politik oziroma internih pravilnikov, primerjalnih študij in administracije, kar delodajalcem omogoča, da več časa posvetijo krepitvi mednarodne izkušnje zaposlenega.

Tveganje. Talent. Nagrade.

Uspeh vsake organizacije je neposredno povezan z njenimi ljudmi. Današnje globalno okolje sili podjetja k strateškemu razmisleku, kako izkoristiti nove možnosti, kreativnosti in izkušnje, ki jih prinaša geografsko in kulturno raznolika delovna sila. Deloittovi strokovnjaki pomagamo mednarodnim organizacijam oceniti, izboljšati in preoblikovati njihove programe globalne mobilnosti, globalne sheme nagrajevanja, globalne programe upravljanja s talenti in programe upravljanja uspešnosti. Gradimo na raznolikosti izkušenj in spoznanj, tako da strankam zagotavljamo vrhunske storitve, ki vključujejo praktičen pogled na izvajanje in tekoče poslovanje vaše družbe. Poleg tega nudimo storitve, ki podpirajo oblikovanje in izvajanje ustreznih nadzornih mehanizmov za upravljanje finančnih in zakonskih tveganj pri čezmejnem nameščanju človeških virov. Dobro zasnovani in vodeni programi omogočajo podjetjem, da ovrednotijo posamezne napotitve in sprejemajo strateške odločitve o tem, kako najbolje dosegati cilje pri upravljanju s človeškimi viri.

Tehnologija

Tehnologija zagotavlja učinkovitost, nadzor in poslovno obveščenost, kar našim strankam omogoča dvig ravni storitev za njihove napotence in poslovodstvo. Deloitte je priznano vodilno podjetje na področju zasnove, razvoja in uvajanja inovativnih tehnologij za storitve v zvezi z napotenimi delavci, ki lahko bistveno racionalizirajo administracijo programov in izkoriščajo podatke o mednarodnih zaposlencih. Pomagali smo mnogim globalnim družbam pri vključitvi tehnologije v njihove mednarodne programe mobilnosti, in jih spletno podpreti. Naša spletna orodja lahko izboljšajo storitve za stranke, pospešijo transakcije in omogočajo nadzor kakovost ter odgovornosti. Skozi naš portal naslednje generacije GlobalAdvantage lahko uporabniki dostopajo do naših orodij in prilagodijo svojo izkušnjo z interaktivno in dinamično ponudbo spletnih storitev.