Transfer pricing

Storitve

Davčno svetovanje s področja transfernih cen

Naši lokalni in mednarodni davčni strokovnjaki vam svetujejo na področju oblikovanja transfernih cen z vidika mednarodnega poslovanja in mednarodne obdavčitve. Pomagamo vam lahko tudi pri postavitvi dolgoročne strategije oblikovanja transfernih cen, ki bo sprejemljiva tako s poslovnega kot tudi z davčnega vidika.

Povezane osebe

Dve družbi se štejeta za povezani, če ima ena družba neposredno ali posredno v lasti najmanj 25% vrednosti ali števila delnic ali deležev v kapitalu, upravljanju ali nadzoru oziroma glasovalnih pravic v drugi družbi ali obvladuje to družbo na podlagi pogodbe ali se pogoji transakcije razlikujejo od pogojev, ki so ali bi bili v enakih ali primerljivih okoliščinah doseženi med nepovezanimi osebami. Pomembno pri določanju povezanih oseb je upoštevati tudi družbe, ki niso povezane neposredno pač pa posredno preko drugih družb.

Princip tržnega načela (»arm's lenght principle«)

Transakcije med povezanimi osebami morajo biti izvedene v skladu s tako imenovanim neodvisnim tržnim načelom. To pomeni, da morajo biti cene in pogoji poslovanja med povezanimi osebami enaki kot cene in pogoji, ki veljajo med nepovezanimi osebami na trgu

Prilagajanje davčne osnove

Prilagajanje davčne osnove za namene transfernih cen je neodvisno od drugih elementov prilagajanja davčne osnove. V nekaterih primerih obstaja tveganje dvojne obdavčitve. Zaradi velikih razlik med pravili različnih držav, so najpogosteje prilagoditve davčne osnove povezane s financiranjem med povezanimi osebami.
Naši strokovnjaki vam lahko med drugim svetujejo glede obstoječih pravil o priznani obrestni meri (POM) ter pravilih tanke kapitalizacije, tako iz vidika slovenske zakonodaje kot tudi glede pravil v tujih državah.

Obveznost priprave dokumentacije o transfernih cenah

Od leta 2005 dalje morajo vse družbe, ki poslujejo s povezanimi osebami, v skladu z Zakonom o davčnem postopku pripraviti dokumentacijo o transfernih cenah. Dokumentacijo je potrebno pripraviti za vse transakcije med povezanimi osebami. Zahteve glede dokumentacije so določene tudi v Pravilniku o transfernih cenah. Rok za pripravo dokumentacije je enak datumu oddaje obračuna davka od dohodkov pravnih oseb.

V okviru priprave podporne dokumentacije nudimo naslednje storitve:

  • Pregled glavnih obstoječih pogodb med preučevano družbo in povezanimi osebami glede izvajanja medsebojnih transakcij in presoje njihove ustreznosti ter ustreznosti podpornih listin (knjigovodskih listin in drugih dokazil) k tem pogodbam glede na določila davčne zakonodaje;
  • Pregled obstoječih transakcij med povezanimi osebami in opredelitev morebitnih tveganj (tabelo transakcij in opise transakcij pripravi naročnik);
  • Izdelava funkcijske analize, analize tveganj ter analize uporabljenih sredstev s pomočjo naročnika;
  • Pregled obstoječe podporne dokumentacije, ki bi se lahko uporabila za argumentiranje ustreznosti določanja transfernih cen;
  • Izbira najustreznejše metode za določanje transfernih cen za posamezno vrsto transakcij v sodelovanju z naročnikom glede na naravo transakcij in podporno dokumentacijo, ki je na voljo pri naročniku in njegovih poveznih osebah;
  • Izdelava finančne analize primerljivosti (benchmark analize) v bazi podatkov Amadeus;
  • Izdelava dokumentacije za transferne cene, ki je v skladu z ZDDPO-2 in ZDavP-2, in se lahko v primeru davčnega pregleda predloži davčnemu organu.
  • Priprava pisma poslovodstvu, v katerem vas bomo seznanili z morebitnimi pomanjkljivostmi in predlogi za izboljšanje sistema določanja in dokazovanja tržnega načela pri transakcijah s povezanimi osebami.

V kolikor vas zanimajo tudi zahteve glede priprave dokumentacije o transfernih cenah v drugih državah, lahko na tem naslovu najdete pregled trenutnih pravil iz 92 držav sveta. Če bi v zvezi s tem želeli dodatne informacije, pa nam prosim sporočite in z veseljem vas bomo povezali z našo mednarodno mrežo partnerskih pisarn po celem svetu.

 

Priprava pravilnika o transfernih cen

Ali razmišljate, da bi namesto zgolj dokumentiranja, želeli v svoji skupini povezanih družb vnaprej zastaviti pravila za določanje cen ter odgovornosti posameznih oseb znotraj organizacije. Iz projektov, v katerim smo strankam pomagali pri pripravi takšnih pravilnikov, lahko zatrdimo, da je priprava in seveda izvajanje poslov med povezanimi osebami na podlagi internega pravilnika o transfernih cenah bolj transparentno in posledično omogoča lažje dokazovanje za namene transfernih cen.

Pregled pogodb med povezanimi osebami

Ali pri sklepanju pogodb s povezanimi osebami pomislite na pravila transfernih cen? Glede na aktualno prakso davčnih organov in spremenjene Smernice OECD za določanje transfernih cen za mednarodna podjetja in davčne uprave po ukrepih BEPS bi namreč morali.

Naši davčni in pravni strokovnjaki pomagajo ustrezno obvladovati tveganja iz naslova pogodbenih razmerij s svojimi povezanimi osebami.

Davčni pregled transfernih cen

Del naše storitve s tega področja je tudi davčni pregled oblikovanih transfernih cen na mednarodni ravni, s pomočjo katerega vam pomagamo oceniti tveganje, ki ste mu izpostavljeni, pripraviti strategijo obrambe obstoječih transfernih cen in pripraviti dokumentacijo, ki bo za davčne uprave različnih držav zadosten dokaz za ustrezno oblikovane transferne cene.