Tax alerts

Lajme

Tax & Legal Kosova

Ndryshimet më të rëndësishme të përditësuara Deloitte Kosova

Legal News September 2022

Ekspertët tanë të Deloitte Legal Kosova kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të shtatorit.

 

 

 

 

Legal News Korrik 2022

Ekspertët tanë të Deloitte Legal  Kosova kanë përmbledhur për ju lajmet ligjore të korrikut.

 

 

 

 

Legal News Maj 2022

Kuvendi i Republikës i Kosovës ka miratuar Ligjin nr. 08/L-076 për Mbrojtën e Sekreteve Tregtare, i cili ka për qëllim të rregullojë mbrojtën e sekreteve tregtare nga marrja, përdorimi, dhe zbulimi i paligjshëm i tyre. Ligji është publikuar në Gazetën Zyrtare me 30 maj 2022 dhe do të hyjë në fuqi 15 ditë pas datës së publikimit.

 

 

Legal News Mars 2022

Njihuni me disa prej ligjeve kryesore te shpallura ne Gazeten Zyrtare te Republikes se Kosoves gjate muajit mars.

 

 

 

Legal News Shkurt 2022

Njihuni me disa prej ligjeve kryesore te shpallura ne Gazeten Zyrtare te Republikes se Kosoves gjate muajit shkurt.

 

 

 

Legal News Janar 2022

Njihuni me disa prej ligjeve kryesore te shpallura ne Gazeten Zyrtare te Republikes se Kosoves gjate muajit janar.

 

 

 

Legal News Nëntor 2021

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të:

 • Risi në fushën e Inspektimit dhe organizimit të organeve inspektuese në Republikën e Kosovës

 

 

 

Legal News Shtator 2021

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të:

 

 

 

Legal News Dhjetor 2020

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin dhjetor 2020:

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

Lajmet e fundit - COVID19

Masat e fundit marrë nga autoritetet kompetente të Kosovës për të kufizuar përhapjen e #Covid19. Na ndiqni për përditësimet e fundit nga Kosova.

Për më shumë informacion na kontaktoni në:
tax_legal-alko@deloittece.com

 

 

 

 

 

 

 

Legal News Shkurt 2020

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Shkurt 2020:

 • Rregullore për Reklamimin e Shërbimeve Financiare;
 • Rregullore për Qeverisjen Korporative të Siguruesve.

 

Legal News Janar 2020

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Janar 2020:

 • Rregullore për instrumentet e pagesave elektronike;
 • Rregullore për emetimin e parasë elektronike.

 

Legal News Shtator 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Shtator 2019:

 • Udhëzim administrativ (MPB) nr. 09/2019 për procedurën dhe kriteret e lëshimit të lejes së qëndrimit për të huajt (“Udhëzimi Administrativ”);
 • Rregullore për kamatëvonesën e instrumenteve kreditore nga ‘Banka Qendrore e Republikës së Kosovës’.

 

Legal News Gusht 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Gusht 2019:

 • Marrëveshje Financiare për IPA 2019, Pjesa e Parë, në mes të Kosovës dhe Bashkimit Europian.

 

 

Legal News Korrik 2019

Në Legal News bashkëlidhur ju lutemi gjeni një përmbledhje të ndryshimeve ligjore të publikuara në Fletoret Zyrtare në muajin Korrik 2019:

I. Marrëveshje për bashkëpunim ekonomik në mes të ministrisë se tregtisë dhe industrisë së Republikës së Kosovës dhe ministrisë së industrisë dhe tregtisë së Republikës Çeke;

II. Ligji Nr. 06/L-120 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr.04/L-065 për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.05/L-047.

 

 

 

 

 

 

Legal News Prill 2019

 • Udhëzimi Administrativ Nr.01/2019 “Për caktimin e kërkesave, kushteve dhe procedurave për krijimin e numrit unik identifikues”.

 

 

 

Legal News Tetor 2018

 • Ligji Nr. 06/L-082 për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (tani e tutje “Ligji”).

 

 

 

 

Legal News Tetor 2018

 • Udhëzimi Administrativ Nr.09/2018 për përcaktimin e simboleve për treguesit gjeografik, emërtimit të origjinës dhe specialitetit tradicional të garantuar.
 • Ligji Nr. 06/L-090 për Ratifikimin e marrëveshjes financiare për IPA 2017, pjesa e parë ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
 • Udhëzimi Administrativ Nr.11/2018 për përcaktimin e Taksave për shërbimet e ofruara nga agjencia e regjistrimit të bizneseve.

 

Legal News Shtator 2018

 • Marrëveshje Ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Malit të Zi mbi Transportin Ndërkombëtarë rrugor të Udhëtarëve dhe Mallrave.
 • Udhëzim Administrativ (KPMM. UA. Nr.04/2018) për Marrëveshje, Shtyrjen dhe Përjashtimin e Pagesës së Rentës Minerale.
 
 

Legal News Gusht 2018

 •  Ligji Nr./L-009 për Ndërmjetësim
 • Ratifikimi i Konventës mes Republikës së Kosovës dhe Republikës së Austrisë për eliminimin e Tatimit të dyfishtë, të tatimeve në të ardhura si dhe parandalimin e evazionit dhe shmangies Fiskale.
 • Ligji Nr. 06-L080 për Ratifikimin e marrëveshjes mes Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian për pjesëmarrjen e Kosovës në programin e unionit “Konkurrenca e Ndërmarrjeve dhe ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (COSME)
 • Udhëzim Administrativ Nr. 07/2018  për përcaktimin e procedurës së Licencimit për Subjektet që Ushtrojnë veprimtari në sektorin e Naftës
 • Udhëzim Administrativ Nr. 03/2018 për mënyrën, procedurat dhe afatet e pagesës mujore për Punëdhënësit të cilët nuk punësojnë persona me aftësi të kufizuara.
 
 
 

Ndryshimet ne legjislacion Shtator 2017

 • Udhëzimi Administrativ (QRK) Nr.09/2017 për zyrat komunale të energjisë;
 • Rregullorja e Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) për
  hapjen dhe mbylljen brenda dha jashtë Kosovës të degëve dhe subjekteve të varura të siguruesve;
 • Rregullorja e Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) për
  licencimin e ndërmjetësuesve në sigurime;
 • Rregullorja e Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) për
  licencimin e siguruesve dhe degëve të siguruesve të jashtëm;
 • Rregullorja e Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) për
  lëshimin e certifikatave të licencimit apo regjistrimit të institucioneve financiare;
 • Rregullorja e Bankës Qendrore e Republikës së Kosovës (BQK) për
  instrumentet e pagesave elektronike;

 

 

Ndryshimet ne legjislacion Gusht 2017

 • Marrëveshja për shmangien e tatimit të dyfishtë për Tatimet në të Ardhura dhe Parandalimin e Evazionit Fiskal dhe Shmangien Tatimore ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Konfederatës Zvicerane;
 • Udhëzimi Administrativ (MZHE) Nr. 06/2017 për Promovimin e Shfrytëzimit të Energjisë nga Burimet e Ripërtërishme;
 • Udhëzimi Administrativ (MZHE) Nr. 07/2017 Lidhur me Nivelin e Rezervave të Lëndëve Djegëse për Prodhuesit e Energjisë Elektrike;

 

 

Ndryshimet ne legjislacion Korrik 2017

Ndryshimet që shtjellohen më tej në këtë njoftim përfshijnë:

 • Udhëzimin Administrativ MoF-No.02/2017 mbi Transferimin e Çmimit;
 • Pakon Fiskale 2.0.

 

 

 

Ndryshimet në legjislacion Maj - Qershor - Korrik 2017

 • Ligji Nr.05/L-118 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-139 për Procedurën Përmbarimore;
 • Ligji Nr. 05/L-132 për Automjete;
 • Udhëzimi Administrativ (MZHE) Nr. 04/2017 mbi Rregullat për Masat Kufizuese të Furnizimit me Energji në Situata Emergjente;
 • Rregullore për Vlerën e Kontributeve të Pensionit/Banka Qendrore e Republikës së Kosovës;
 • Udhëzimi Administrativ (MZHE) Nr. 05/2017 caqet e energjisë nga burimet e ripërtëritshme;
 • Udhëzimi Administrativ MF-NR. 01/2017 për plotësimin dhe ndryshimin e udhëzimit administrativ MF-NR 01/2015 për shfrytëzimin e pajisjeve elektronike dhe sistemeve fiskale;
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 07/2017 për Leje Mjedisore
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 02/2017 Për Listën e Kategorive të Mbeturinave të Rrezikshme sipas Origjinës;
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 01/2017 Për dhënien e Lejes Mjedisore Komunale;
 • Marrëveshja në mes të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Kroacisë Për shmangien e tatimit të dyfishtë dhe parandalimin e evazionit fiskal lidhur me tatimet mbi të ardhurat dhe mbi kapitalin;
 • Marrëveshja ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës Federale të Republikës së Gjermanisë për Bashkëpunim Financiar 2016;

 

Ndryshimet ne legjislacion Prill 2017

 • Ligji nr. 05/L-150 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 03/L-209 për Bankën Qendrore të Republikës së Kosovës;
 • Ligji nr. 05/L-130 për shërbimet;
 • Ligji nr. 05L-151 për ratifikimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Zhvillimit Ekonomik dhe Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë e përfaqësuar nga Ministria e Energjisë dhe Industrisë për shkëmbimin dhe/ose ndarjen e rezervës rregulluese ndërmjet Operatorit të Sistemit të Transmetimit OST SH.A dhe Operatorit të Sistemit të Transmisionit dhe Tregut – KOSTT SH.A;
 • Ligji nr. 05/L-137 për ratifikimin e marrëveshjes përkitazi me themelimin e Fondit të Ballkanit Perëndimor;
 • Ligji nr. 05/L-127 për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit nr. 04/l-033 për Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme të Kosovës për çështjet në lidhje me Agjencinë Kosovare të Privatizimit, i plotësuar dhe ndryshuar me ligjin nr. 04/l-246;
 • Ligji nr. 05/l -157 për ratifikimin e marrëveshjes së financimit të projektit për sigurinë e ujit dhe mbrojtjen e kanalit të Ibër-Lepencit, ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Asociacionit Ndërkombëtar për Zhvillim; 

 

 

 

Ndryshimet ne legjislacion Mars 2017

 • Udhëzim Administrativ Nr. 01/2017 për Promovimin e Investimeve të Përbashkëta Rajonale në Sektorin e Energjisë;
 • Udhëzim Administrativ Nr. 02/2017 për Kompetencat, Mandatin dhe Punën e Komisionit të Ankesave në Agjencinë për Pronësi Industriale;
 • Rregullore Nr. 02/2017 për Mbrojtjen e të Punësuarve nga Rreziqet lidhur me Zhurmën në Vendin e Punës;
 • Rregullore Nr. 01/2017 për Mbrojtjen e të Punësuarve nga rreziqet lidhur me Dridhjen në Vendin e Punës; 

 

 

 

 

Ndryshimet ne legjislacion Shkurt 2017

 • Ligji Nr. 05/L -119 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 05/L-043 për Faljen e Borxheve Publike;
 •  Ligji Nr. 05/L -116 Për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit Nr. 04/L-101 për Fondet Pensionale të Kosovës, i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin Nr. 04/L-115 dhe Nr. 04/L-168;
 •  Ligji Nr. 05/L-100 për Ndihmën Shtetërore;
 •  Ligji Nr. 05/L-095 për Akademinë e Drejtësisë;
 • Ligj nr. 05/L-079 për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës;
 •  Rregullore (MPMS) Nr. 05/2016 për Kërkesat Minimale për Sigurinë dhe Shëndetin në Punë të Punësuarve në Risk nga Ambientet Shpërthyese;
 • Rregullore (MPMS) Nr. 06/2016 për Kërkesat Minimale të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë me Pajisje me Ekran Shfaqës;

 

 

 

Ndryshimet ne legjislacion Dhjetor 2016

 • Ligji Nr. 05/L-101 Për Performancën Energjetike në ndërtesa;
 • Ligji Nr. 05/L-124 Për ratifikimin e marrëveshjes financiare për IPA 2015 ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian;
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 16/2016 Për Përcaktimin e procedurave për regjistrimin e pengut, taksave dhe shërbimeve tjera;
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 06/2016 Për plotësim ndryshimin e udhëzimit administrativ nr. 03/2015 Për zbatimin e Ligjit Nr. 05/L-037 për Tatimin mbi vlerën e shtuar;
 • Rregullore për Qeverisjen Korporative të Bankave;
 • Rregullore për shitjen e sigurimit të detyrueshëm nga auto përgjegjësia dhe menaxhimin e shpenzimeve të siguruesve;
 • Rregullore për investimin e aseteve në mbulim të provizioneve teknike dhe matematike si dhe investimin e kapitalit themeltar te siguruesve;

 

 

 

Ndryshimet ne legjislacion Tetor 2016

 • Udhëzimi Administrativ Nr. 12/2016 Për Përcaktimin e Procedurës së Digjitalizimit të Regjistrave Themeltarë të Skanuar të Gjendjes Civile;
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 13/2016 Për Pajisjen me Letërnjoftim, Pasaportë dhe Patentë Shofer me Procedurë të Përshpejtuar;
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 14/2016 Për Shkatërrimin e Autorizuar të Dokumenteve Publike dhe Shkresave Zyrtare;
 • Udhëzimi Administrativ Nr. 15/2016 Për Mënyrën e Themelimit, Funksionimit, dhe Administrimit të Inkubatorëve të Biznesit

Tax & Legal News - May 2015

 • Administrative Instruction MF No. 01/2015 on the Use of Fiscal Electronic Devices and Systems
 • Public Explanatory Decision No. 6/2014 on Taxation of Pensions in Case of Withdrawal from KPST
 •  Reduction in the Interest Rates for Delayed Tax/ Contributions Payment
 • Proposed Amendments to Tax Laws
Shkarko dokumentin e plote

Access the links below to view tax alerts prepared by Deloitte professionals around the world.

Subscribe to receive tax alerts directly via email.

Global Rewards Updates

Global Transfer Pricing Alerts

Did you find this useful?