fireworks

Xidmətlər

Maliyyə Risklərinin İdarə olunması Xidmətləri 

Deloitte maliyyə əməliyyatlarının bütün dövrü ərzində şirkətləri dəstəkləyir. İdarəetmə və proseslərdən texnologiya və hesabatlılığa qədər xidmətlərimiz effektivlik, tələblərə əməl olunma və maliyyə davamlılğını nəzərə alır.

Göstərdiyimiz xidmətlər

  • Bazar və Kredit Riski - Biz aktiv səviyyəsinin təhlilində, analitik araşdırmalarda və pul vəsaitlərinin hərəkətinin modelləşdirilməsində, struktur təhlillərində və sənədlərin yoxlamasında, həmçinin bağlanma dövründən sonra tələblərə uyğunluğun yoxlanılmasnda müştərilərə kömək edirik.
  • Kapitalın idarə olunması, Likvidlik və Xəzinədarlıq Riskləri - Biz  Birləşmə və Qoşulma, Maliyyənin Transformasiyası, tənzimləmə  orqanların tələblərinə və əmtəələrin  və valyutaların  dinamikliyi  ilə müşayiət olunan dəyişən bazar şəraitinə və likvidlik şərtlərinə uyğunlaşma kimi əhəmiyyətli korporativ prosesləri diqqət mərkəzində tutan müştərilərin xəzinədarlıq və ticarət sahəsində imkanlarını transformasiya  edir və qlobal miqyasa çatdırırıq.
  • Mühasibat və Maliyyə Hesabatlılığı Riskləri - Biz mühasibat və tənzimləmə standartlarında baş vermiş dəyişikliklərlə, kapital bazar əməliyyatları, satınalma, həmçinin çıxdaş edilmə əməliyyatları ilə bağlı şirkətlərə kömək edirik.