deloitte legal terms

právní poradenství

Pravidla používání

Poslední revize: 24. října 2014

Stránka Deloitte.com zahrnuje samostatné globální, národní, regionální stránky a stránky konkrétních zastoupení. Odkaz na jednotlivé samostatné webové stránky najdete na stránkách deloitte.com v pravém horním rohu.

Těmto Pravidlům používání podléhají konkrétní globální, národní, regionální webové stránky či stránky konkrétních zastoupení, které jste si prohlíželi v rámci deloitte.com před tím, než jste se seznámili s těmito Pravidly používání, ve kterých jsou tyto samostatné webové stránky označovány jako "tato webová stránka".

Používáním této webové stránky souhlasíte s těmito pravidly. Pokud s pravidly nesouhlasíte, nejste oprávněni tuto webovou stránku používat a měli byste tedy ihned její užívání ukončit.

Termín “síť Deloitte” použitý v tomto prohlášení znamená DTTL a její členské firmy a jejich související subjekty. Jednotlivé subjekty sítě Deloitte provozují v rámci deloitte.com samostatné globální, národní, regionální stránky a stránky konkrétních zastoupení (označené v pravém horním rohu dané stránky).

Provozovatelem těchto webových stránek je Deloitte v České republice, která je v Pravidlech používání označovaná také jako "my", "nás" nebo "naše". Pravidla používání jsou platná pouze ve vztahu k Vašemu používání naší webové stránky a neplatí pro jakékoli jiné subjekty v rámci sítě Deloitte, přestože některé jejich části na ně mohou odkazovat.

Využívání informací, omezení, soukromí

Pokud není uvedeno jinak, máte právo obsah této webové stránky prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat (ne však měnit), a to za podmínky, že (i) jej používáte pouze pro informační, nikoli komerční účely a že (ii) jakákoli kopie obsahu bude povinně obsahovat dovětek o autorských právech či jiné případné označení v souvislosti s obsahem.

Nejste oprávněni kopírovat či používat jakýkoli software, patentované procesy či technologie použité na této webové stránce.

Při používání těchto stránek a přístupu k nim se budete řídit platnými zákony.

Tímto berete na vědomí, že Vaše osobní informace a údaje mohou být použity v souladu s naším Prohlášením o ochraně soukromí a Upozorněním o používání cookies, které jsou zde formou těchto odkazů zahrnuty. Tímto souhlasíte s podmínkami stanovenými v našem Prohlášení o ochraně soukromí a v Upozornění o používání cookies včetně veškerých povinností, které jsou v nich uvedeny,

Práva duševního vlastnictví; Používání jména či log společnosti Deloitte není povoleno

Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme obsah této webové stránky my nebo jiná členská firma sítě Deloitte.

Tato webová stránka a její obsah jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou a dalšími zákony Spojených států a/nebo zahraničních zemí. Naše společnost i naši poskytovatelé licencí si vyhrazují veškerá práva, která v těchto Podmínkách používání nejsou výslovně udělena.

„Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo společnosti Deloitte a lokální jazykové varianty výše uvedených obchodních značek, jakož i jisté názvy produktů, které se na této webové stránce zobrazují (společně dále jen „symboly společnosti Deloitte“), jsou obchodními značkami či registrovanými ochrannými známkami členských firem společnosti Deloitte. Kromě případů výslovně uvedených v Pravidlech používání nebo povolení příslušného majitele obchodní značky, není povoleno používat jakékoliv symboly společnosti Deloitte samostatně nebo společně s ostatními slovy nebo prvky designu, a není možné jejich použití v tiskových zprávách, reklamě, jiných marketingových materiálech či médiích v písemné, ústní, elektronické, vizuální nebo jiné formě.

Odkazy na obchodní známky jiných stran uvedené na této webové stránce byly použity pouze pro účely identifikace a nejsou známkou toho, že uvedené strany schválily tuto webovou stránku nebo jakýkoli její obsah. Tato Pravidla používání Vás nijak neopravňují k používání obchodních známek ostatních stran.

Vyloučení a omezení odpovědnosti

TATO WEBOVÁ STRÁNKA OBSAHUJE POUZE OBECNÉ INFORMACE A JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM ČI PROSTŘEDNICTVÍM JAKÉKOLI JEJÍ ČÁSTI NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ ANI SLUŽBY. NEŽ UČINÍTE JAKÉKOLI ROZHODNUTÍ ČI PODNIKNETE KROKY, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT VAŠE FINANCE ČI PODNIKÁNÍ, MĚLI BYSTE JE PROKONZULTOVAT S KVALIFIKOVANÝM ODBORNÝM PORADCEM.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE UVEŘEJŇOVÁNA TAK, „JAK JE“ A S OHLEDEM NA NI NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ TVRZENÍ ČI ZÁRUKY. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEZARUČUJEME BEZCHYBNOST TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY ANI SPLNĚNÍ JAKÝCHKOLI KONKRÉTNÍCH KRITÉRIÍ VÝKONNOSTI ČI KVALITY. VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK, VČETNĚ MJ. ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, OPRÁVNĚNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠOVÁNÍ AUTORSKÝCH PRÁV, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI A PŘESNOSTI.

TUTO WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A BERETE NA SEBE PLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZTRÁTY V DŮSLEDKU JEJÍHO POUŽITÍ, VČETNĚ RIZIKA ZTRÁTY DAT ČI SLUŽBY. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ ČI REPRESIVNÍ ŠKODY ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S POUŽITÍM TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, AT UŽ K NIM DOŠLO V RÁMCI SMLUVNÍ ČI ZÁKONNÉ ČINNOSTI, PŘEČINEM (VČ. MJ. NEDBALOSTI) ČI JINAK.

NĚKTERÉ ODKAZY UVEDENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ODKAZUJÍ NA ZDROJE PROVOZOVANÉ TŘETÍMI STRANAMI, NAD NIMIŽ NEMÁME KONTROLU, VČETNĚ STRÁNEK, KTERÉ JSOU SOUČÁSTÍ WEBU DELOITTE.COM A DALŠÍCH STRÁNEK PROVOZOVANÝCH OSTATNÍMI ČLENSKÝMI FIRMAMI SÍTĚ DELOITTE NEBO ZAMĚSTNANCI TĚCHTO FIREM. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEUPLATŇUJEME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ TVRZENÍ ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO ZDROJŮ, WEBOVÝCH STRÁNEK A NÁSTROJŮ. ODKAZY NA TYTO STRÁNKY, ZDROJE A NÁSTROJE NEJSOU VYJADŘENÍM NAŠEHO SOUHLASU S NIMI ČI S JEJICH OBSAHEM.

VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI PLATÍ NEJEN PRO NÁS, ALE TAKÉ PRO VŠECHNY OSTATNÍ ČLENSKÉ FIRMY SÍTĚ DELOITTE.

VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI LZE UPLATNIT V PLNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM VE SMLOUVÁCH, STANOVÁCH ČI V DELIKTECH (VČETNĚ NEDBALOSTI BEZ JAKÝCHKOLI OMEZENÍ) NEBO JINÝM ZPŮSOBEM.

Další podmínky

POKUD JSOU JAKÁKOLI Z TĚCHTO PRAVIDEL POUŽÍVÁNÍ V NĚKTERÉ JURISDIKCI NEPLATNÁ NEBO NEVYMAHATELNÁ, (I) MĚLA BY BÝT V DANÉ JURISDIKCI PŘEFORMULOVÁNA TAK, ABY CO NEJLÉPE SPLŇOVALA SVŮJ ZÁMĚR, PŘIČEMŽ OSTATNÍ PRAVIDLA ZŮSTÁVAJÍ PLATNÁ A ÚČINNÁ V PLNÉM ROZSAHU A (II) VE VŠECH OSTATNÍCH JURISDIKCÍCH ZŮSTÁVAJÍ TATO PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ PLATNÁ A ÚČINNÁ V PLNÉM ROZSAHU.

Tato pravidla používání můžeme podle svého uvážení kdykoliv změnit a tato upravená pravidla zveřejnit prostřednictvím odkazu na „Pravidla používání“ (tj. odkazem na webovou stránku, kterou si právě prohlížíte) či kdekoliv jinde na těchto webových stránkách. Není-li výslovně stanoveno jinak, takovéto úpravy jsou účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Je Vaší povinností sledovat jakékoli změny pravidel používání, a to kontrolováním této webové stránky. Vaše další používání této webové stránky po provedených změnách představuje Váš souhlas s upravenými pravidly.