Právní informace

Pravidla používání

Poslední revize: 20. listopadu 2018

Stránka Deloitte.com je složena z několika samostatných globálních, národních, regionálních a odvětvových webových stránek. Odkaz na tyto samostatné webové stránky najdete kdykoliv v průběhu Vašeho používání stránek deloitte.com v pravém horním rohu pod heslem „Umístění“.

Tato Pravidla používání se vztahují na konkrétní globální, národní, regionální nebo odvětvovou webovou stránku, kterou jste si prohlíželi v rámci deloitte.com před tím, než jste přešli na tato Pravidla používání. Tato samostatná stránka je v Pravidlech používání označována jako „tato Webová stránka“.

Používáním této Webové stránky souhlasíte s těmito Pravidly používání. Pokud s Pravidly používání nesouhlasíte, nejste oprávněni tuto Webovou stránku používat a měli byste tedy ihned její užívání ukončit.

Deloitte ve střední Evropě („DCE“) je regionálním sdružením subjektů zastřešených společností Deloitte Central Europe Holdings Limited („DCEHL“), členskou firmou sdružení Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“) ve střední Evropě. Odborné služby poskytují dceřiné a přidružené podniky DCEHL, které jsou samostatnými a nezávislými právními subjekty. V České republice působí následující dceřiné nebo přidružené společnosti DCEHL: Deloitte Advisory s.r.o. Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPS a.s., Deloitte CZ Services s.r.o., Deloitte Security s.r.o., Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář a Deloitte Assurance s.r.o. (společně nazývané jako „Deloitte v České republice“)

Síť Deloitte“ odkazuje na společnost Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), členské firmy DTTL, a jejich přidružené subjekty. Každá samostatná globální, národní, regionální či odvětvová stránka (jak je vyznačeno v pravém horním rohu dané stránky) je provozována samostatnou entitou či skupinou entit v rámci Sítě Deloitte.

Poskytovatelem této Webové stránky, deloitte.com/cz, je skupina Deloitte v České republice (dále též označována jako „my“, „nás“ nebo „naše“). Přesto, že některé části těchto Pravidel používání odkazují na jiné subjekty Sítě Deloitte, tato Pravidla používání se uplatní pouze ve vztahu mezi Vámi a námi a nikoliv ve vztahu k těmto jiným subjektům.

Využívání obsahu; Omezení; Prohlášení o ochraně osobních údajů

Není-li ve vztahu k určitému obsahu Webové stránky uvedeno jinak a za podmínky, že splňujete veškeré povinnosti vyplývající z těchto Pravidel používání, máte právo obsah této Webové stránky prohlížet, kopírovat, tisknout a distribuovat (ne však měnit), a to za podmínky, že (i) jej používáte pouze pro informační, nekomerční účely, a že (ii) jakákoli kopie obsahu, kterou vytvoříte, bude vždy obsahovat informaci o autorských právech či jiné označení vztahu k obsahu.

Nejste oprávněni kopírovat či používat jakýkoliv software, proprietární procesy či technologie použité či popsané na této Webové stránce.

Při přístupu na tyto Webové stránky a při jejich používání a je nutné, abyste se řídili platnými právními předpisy.

Vaše osobní údaje můžeme užívat v souladu s naším Prohlášením o ochraně osobních údajů a Oznámením o používání souborů cookies, které tvoří součást Pravidel používání. Tímto berete na vědomí užívání Vašich osobních údajů v souladu s výše uvedeným Prohlášením o ochraně osobních údajů a s Oznámením o používání cookies, které tvoří součást těchto Pravidel používání.

Práva duševního vlastnictví; Zákaz používání názvu či loga Deloitte

Není-li uvedeno jinak, obsah této Webové stránky zajišťujeme my nebo jiný členský subjekt Sítě Deloitte.
Tato Webová stránka a její obsah jsou chráněny autorským právem, obchodními značkami a právními předpisy Spojených států amerických a/nebo jiných zemí. My i poskytovatelé našich licencí si vyhrazujeme veškerá práva, která v těchto Pravidlech používání nejsou výslovně udělena.

„Deloitte“, „Touche“, „Tohmatsu“, „Deloitte Touche Tohmatsu“, „Deloitte & Touche“, logo Deloitte a lokální jazykové varianty výše uvedených obchodních značek, jakož i názvy určitých produktů, které se na této Webové stránce objevují (společně dále jen „Symboly Deloitte“), jsou obchodními značkami či registrovanými ochrannými známkami členských subjektů v rámci Sítě Deloitte. S výjimkou případů, kdy je to v těchto Pravidlech používání výslovně dovoleno nebo kdy s tím příslušný vlastník obchodní značky písemně vyjádřil svůj výslovný souhlas, nesmíte používat jakékoliv Symboly Deloitte samostatně ani v kombinaci s dalšími slovy nebo designovými prvky, včetně jejich použití v tiskových zprávách, reklamě, nebo jiných propagačních či marketingových materiálech či médiích, ať už v písemné, ústní, elektronické, vizuální nebo jakékoliv jiné formě.

Odkazy na obchodní značky třetích osob uvedené na této Webové stránce jsou použity pouze pro účely identifikace a neznamenají, že uvedené osoby vyjádřily souhlas s touto Webovou stránku nebo jakýmkoliv jejím obsahem. Tato Pravidla používání Vás v žádném případě neopravňují k používání obchodních značek třetích osob.

Vyloučení a omezení odpovědnosti

TATO WEBOVÁ STRÁNKA (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, VEŠKERÉHO OBSAHU ČI JEJÍCH JINÝCH ČÁSTÍ) OBSAHUJE POUZE OBECNÉ INFORMACE A JEJÍM PROSTŘEDNICTVÍM NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ODBORNÉ PORADENSTVÍ ANI SLUŽBY. NEŽ UČINÍTE JAKÉKOLI ROZHODNUTÍ ČI PODNIKNETE JAKÉKOLIV KROKY, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT VAŠE FINANCE ČI PODNIKÁNÍ, MĚLI BYSTE JE PROJEDNAT S KVALIFIKOVANÝM ODBORNÝM PORADCEM.

TATO WEBOVÁ STRÁNKA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A VE VZTAHU K NÍ NEČINÍME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI IMPLICITNÍ PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEZARUČUJEME, ŽE TATO WEBOVÁ STRÁNKA BUDE BEZPEČNÁ, BEZCHYBNÁ, BEZ JAKÝCHKOLI VIRŮ ČI ŠKODLIVÝCH KÓDŮ, ANI ŽE BUDE SPLŇOVAT JAKÁKOLIV KONKRÉTNÍ KRITÉRIA VÝKONNOSTI ČI KVALITY. VÝSLOVNĚ SE ZŘÍKÁME VŠECH IMPLICITNÍCH ZÁRUK, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, OPRÁVNĚNOSTI, VHODNOSTI K URČITÉMU ÚČELU, NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV, KOMPATIBILITY, BEZPEČNOSTI A PŘESNOSTI.

TUTO WEBOVOU STRÁNKU POUŽÍVÁTE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO A BERETE NA SEBE PLNOU ODPOVĚDNOST A RIZIKO ZTRÁTY V DŮSLEDKU JEJÍHO POUŽITÍ, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, RIZIKA ZTRÁTY SLUŽEB ČI DAT. NENESEME ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, VEDLEJŠÍ, NÁSLEDNÉ ČI REPRESIVNÍ ŠKODY ANI ŽÁDNÉ JINÉ ŠKODY SOUVISEJÍCÍ S NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽITÍ TÉTO WEBOVÉ STRÁNKY, AŤ UŽ K NIM DOŠLO V RÁMCI SMLUVNÍHO VZTAHU, ZE ZÁKONA, OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČ. MJ. ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z NEDBALOSTI) ČI VZNIKLÝCH JINÝM ZPŮSOBEM, A TO ANI V PŘÍPADĚ, ŽE JSME SI BYLI ČI JSME SI MĚLI BÝT VĚDOMI MOŽNOSTI TAKOVÝCHTO ŠKOD.

NĚKTERÉ ODKAZY UVEDENÉ NA TÉTO WEBOVÉ STRÁNCE ODKAZUJÍ NA WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE NEBO NÁSTROJE PROVOZOVANÉ TŘETÍMI OSOBAMI, NAD NIMIŽ NEMÁME ŽÁDNOU KONTROLU, VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, TĚCH PROVOZOVANÝCH JINÝMI ČLENSKÝMI SUBJEKTY SÍTĚ DELOITTE NEBO JEDNOTLIVÝM PERSONÁLEM TĚCHTO SUBJEKTŮ. ANIŽ BYCHOM OMEZILI PŘEDCHOZÍ USTANOVENÍ, NEČINÍME ŽÁDNÁ VÝSLOVNÁ ANI IMPLICITNÍ PROHLÁŠENÍ ČI ZÁRUKY TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK, ZDROJŮ A NÁSTROJŮ A ODKAZY NA JAKÉKOLIV JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY, ZDROJE A NÁSTROJE NEJSOU VYJÁDŘENÍM NAŠEHO SOUHLASU S NIMI ČI S JEJICH OBSAHEM.

VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE VZTAHUJÍ NEJEN NA NÁS, ALE TAKÉ NA VŠECHNY OSTATNÍ ČLENSKÉ SUBJEKTY SÍTĚ DELOITTE A NÁŠ I JEJICH PERSONÁL.

VÝŠE UVEDENÁ VYLOUČENÍ A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI SE UPLATNÍ V NEJŠIRŠÍM ROZSAHU DOVOLENÉM PRÁVNÍMI PŘEDPISY, AŤ UŽ JDE O ODPOVĚDNOST VZNIKLOU V RÁMCI SMLUVNÍHO VZTAHU, ZE ZÁKONA ČI OBČANSKOPRÁVNÍHO DELIKTU (VČETNĚ, NIKOLIV VŠAK VÝLUČNĚ, ODPOVĚDNOSTI VÝPLÝVAJÍCÍ Z NEDBALOSTI) NEBO JINÝM ZPŮSOBEM.

Další podmínky

Pokud je jakákoliv část těchto Pravidel používání v některé jurisdikci neplatná nebo nevymahatelná, (i) měla by být v dané jurisdikci přeformulována tak, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy splňovala svůj účel, přičemž ostatní části těchto Pravidel používání zůstanou platná a účinná v plném rozsahu, a (ii) ve všech ostatních jurisdikcích zůstávají tato Pravidla používání platná a účinná v plném rozsahu.

Tato Pravidla používání můžeme podle svého uvážení kdykoliv změnit zveřejněním takto upravených Pravidel používání prostřednictvím odkazu na „Pravidla používání“ (tj. na stránku, kterou si právě prohlížíte) či kdekoliv jinde na této Webové stránce. Není-li výslovně stanoveno jinak, jsou takovéto úpravy účinné od okamžiku jejich zveřejnění. Je Vaší odpovědností seznámit se s jakýmikoliv změnami Pravidel používání kontrolováním této stránky. Vaše další používání této Webové stránky po provedených změnách Pravidel používání představuje Váš souhlas s upravenými Pravidly používání.