Analýza

Globální průzkum o blockchainu 2018

Cesta pro blockchain se otevírá

Globální průzkum společnosti Deloitte mezi více než tisícovkou manažerů se zkušenostmi s technologií blockchainu z celkem deseti odvětví ukazuje jeho další směřování.

Jeho pravý čas zatím nenadešel, s každým dalším dnem se ale blockchain blíží průlomovému okamžiku

Zájem o tuto technologii se posouvá od zaměření na poznávání a zkoumání jejího potenciálu k identifikaci a vývoji praktických business aplikací. Možná se tak jen neděje v čase a oblastech, kde jsme to očekávali.

Globální top manažeři, kteří se našeho průzkumu účastnili a kteří mají vynikající až expertní znalost této technologie, zaujímají pragmatičtější postoje a plánují, že v horizontu příštího roku zrealizují některé významné kroky. Vnímají velký potenciál blockchainu pro redesign procesů napříč hodnotovým řetězcem firem – je zde zájem o širokou škálu možných způsobů využití a i ochota do nich investovat.

74 % všech respondentů například uvádí, že jejich společnost má „přesvědčivý business case“ pro využití blockchainu a mnohé z těchto společností pracují na implementaci této technologie. Přibližně polovina tohoto počtu (34 %) tvrdí, že jejich společnost již má nasazen nějaký blockchainový systém v produkčním prostředí, a dalších 41 % dotazovaných uvádí, že jejich firma plánuje zavést blockchainové řešení v příštích 12 měsících. Téměř 40 % respondentů navíc uvedlo, že jejich organizace bude do technologie blockchainu v příštím roce investovat nejméně 5 milionů USD.

Stále více společností vyčleňuje na tuto novou technologii zdroje, a proto očekáváme v dalším období silný rozvoj blockchainu. Jeho schopnost zvýšit efektivitu, podpořit vznik nových obchodních modelů a nové zdroje výnosů i nabídnout zvýšenou bezpečnost se již názorně projevuje v reálných situacích.

Zpráva z našeho průzkumu obsahuje současně různé regionální a odvětvové perspektivy se zaměřením na následující specifické oblasti:

Odvětví

  • Finanční služby
  • Zdravotní péče a farmaceutický průmysl
  • Veřejný sektor
  • Technologie, média a telekomunikace

Země/regiony

  • Asie a Tichomoří
  • Kanada
  • Evropa, Blízký východ a Afrika (region EMEA)

*Pozn.: Velká část manažerského souhrnu je založena na perspektivě situace v USA.

Deloitte’s 2018 global blockchain survey

Primární působnost firem dle odvětví

Respondenti průzkumu pocházejí z 10 různých odvětví – většina ze sektoru finančních služeb, technologií/médií/telekomunikací, ze spotřebního průmyslu a výroby.

Otázka: Ve kterém z následujících odvětví primárně působí firma, v níž pracujete?

image

Globální průzkum společnosti Deloitte o blockchainu v roce 2018

Průzkum byl celkově prováděn v sedmi zemích (celkový počet respondentů byl 1 053):

image

Blockchain dnes

Blockchain se dostal do zlomového bodu, kdy ho čeká změna směru. Od „blockchainové turistiky“ a prvotního zkoumání potenciálu této technologie směrem k vývoji praktických business aplikací. To platí především pro „digitální firmy“ spíše než pro tradičněji orientované společnosti, které zatím pracují na tom, jak digitální technologie začlenit do jejich běžného provozu a fungování. Náš průzkum sice ukazuje, že tyto tradiční firmy možná v těchto snahách zaostávají za svými plně digitalizovanými souputníky, ale zato vyčleňují na blockchain více zdrojů než dříve, aby dosáhly vyšší efektivity a vytvořily nové obchodní modely a zdroje výnosů.

Přestože respondenti z tradičních firem mají zájem o využití schopností blockchainu, téměř 39 % celého globálního vzorku se domnívá, že očekávání a mediální publicita okolo blockchainu jsou přehnané. V USA je toto číslo ještě vyšší: 44 % dotázaných považuje blockchain za přefouknutou bublinu, přičemž v průzkumu Deloitte provedeném v roce 2016 bylo tohoto názoru jen 34 procent respondentů.

Tato čísla by sama o sobě mohla zdánlivě naznačovat, že se blockchain posouvá špatným směrem. My jsme však přesvědčeni, že tato změna postoje odráží spíše posun k pragmatickému smýšlení zástupců širší blockchainové komunity.

Respondenti podle funkčních oblastí

Největší funkční oblastí uvedenou v odpovědích průzkumu jsou informační technologie.

Otázka: V jaké funkční oblasti pracujete?

image

Teorie versus praxe

Blockchain je všestranně využitelná technologie, která umí zaznamenávat finanční transakce, uchovávat lékařské záznamy, či dokonce sledovat tok zboží, informací a plateb napříč dodavatelským řetězcem. V konečném důsledku je to spíše prostředek umožňující vznik nových obchodních modelů, než technologie.

Toto pojetí je klíčové pro rozpoznání rozdílu mezi tím, jak se na blockchain dívají tradiční společnosti a jak jejich kolegové z digitálních firem, nově nastupujících hráčů, kteří boří zažité postupy. U zavedených organizací, jako jsou tradiční finanční instituce a tradiční retailové řetězce s kamennými prodejnami, začínáme vnímat změnu přístupu k blockchainu – vznik praktičtějšího, pragmatického přístupu k disrupci obchodního ekosystému.

Řada top manažerů si však stále neuvědomuje, že blockchain představuje zásadní změnu pro oblast jejich podnikání. Tím se vysvětluje, že zatímco většina respondentů v průzkumu (74 %) uvádí, že mají pro využití technologie blockchainu „přesvědčivý business case“, pouze 34 % tvrdí, že jejich společnost již nějakým způsobem zavádění této technologie zahájila.

K nejasnému stavu přijímání technologie blockchainu přispívá i skutečnost, že zatímco více než 41 % respondentů očekává, že jejich organizace zavedou blockchain do produkce během příštího roku, jen 21 % globálních respondentů – a 30 % dotazovaných v USA – uvádí, že zatím nemají dostatečně přesvědčivé využití, která by zavedení této technologie odůvodnila.

Tradiční firmy versus nastupující disruptoři

Zjištění průzkumu odrážejí postoje firem, ale zároveň je důležité pochopit, co se děje v nově vznikajícím digitálním prostoru. Většinu těchto digitálních společností můžeme označit jako startupy, i když je raději budeme nazývat nastupující disruptoři. Definujeme je jako společnosti, které vstoupily na příslušný segment trhu coby startupy, ale rychle vyrostly do podoby, kde již dnes narušují aktivity velkých hráčů na tomto trhu nebo to v blízké budoucnosti učiní. A protože se průzkum zaměřil pouze na firmy, které zavádějí řešení limitovaná stávající infrastrukturou, nikoli na startupy a nastupující disruptory, výsledky nemusí nutně podávat úplný obraz a nemusí přesně zachycovat obrovský podíl inovací, které dnes pronikají do každého sektoru.

Zavedené společnosti čelí bezpočtu výzev daných jejich stávající infrastrukturou a snaží se zpravidla napasovat blockchain do již existujících business schemat, pro které zavedení této technologie může, ale nemusí být přínosné. Nastupující disruptoři naopak využívají obchodní modely inspirované blockchainem. Experimentují a tvoří bez omezení tradičními podnikovými procesy. Zaměřují energii na to, co je možné, a poté řeší všechny obtíže, které před nimi vyvstanou. Na základě vlastní zkušenosti s nastupujícími disruptory se domníváme, že je zavádění blockchainu v USA mnohem dále, než výsledky globálního průzkumu Deloitte naznačují.

Současný versus budoucí stav

V očích veřejnosti udělaly z blockchainu mediální mainstream společnosti, které ho zavedly mezi prvními, jako např. obchodníci s kryptoměnami. I přes veškeré hlasy, které blockchain obhajují, zůstává velký počet skeptiků, kteří jej považují za příliš nafouknutou bublinu vznášející se nad jinak volatilním a neregulovaným finančním trhem.
Podle našeho průzkumu se toto rigidní vnímání možností blockchainu vžilo spíše mimo USA. Na otázku, zda se účastníci průzkumu domnívají, že je blockchain pouze „databáze na peníze“, která má mimo sektor finančních služeb jen malé využití, odpovědělo v USA pouze 18 % souhlasně, zatímco ve Francii a Velké Británii s tímto tvrzením souhlasilo 61 % dotazovaných.

Údaje z našeho průzkumu ukazují, že stejně jako pionýři, kteří zahájili kryptoměnovou revoluci, i významné procento společností (59 %), které blockchain v obchodní komunitě zavedly, věří v jeho schopnost narušit tradiční fungování a přinést revoluční změny v jejich odvětví i celé ekonomice. Problém podle respondentů tkví v tom, že se o blockchainu jako o slibné technologii moc mluví, ale je aktuálně jen málo případů jeho aktivního využití, které by teoretické názory prakticky podpořily.

Důsledkem je, že u těch, kteří si myslí, že se toho o potenciálu blockchainu už namluvilo přespříliš, ale skutečné přínosy nám stále unikají, se začíná projevovat jistá blockchainová únava. Na základě našeho pohledu na dnešní stav blockchainu a hlavně na to, jakou měrou se bude zavádět v horizontu příštích tří let, se domníváme, že postoj firem k této technologii bude ještě muset projít dalším vývojem.

Zatímco 78 % respondentů průzkumu věří, že mohou ztratit konkurenční výhodu, pokud nakonec blockchain nezavedou, v cestě kupředu jim brání řada překážek. Celá třetina dotazovaných je názoru, že jejich současná návratnost investic do technologie blockchainu je nadále „nejistá“. Domníváme se však, že jedinou chybou, kterou by organizace mohly ohledně blockchainu v tuto chvíli udělat, by bylo nedělat nic. I když nemají k dispozici zcela přesvědčivý business case, který mohou implementovat, myslíme si, že by blockchain měly přinejmenším sledovat, aby mohly využít příležitostí, jakmile se objeví.

Závěr

Výsledky průzkumu prováděného v roce 2016 naznačovaly, že přijetí blockchainu – a jeho posun do produkce – proběhne rychleji, než jsme toho reálně v roce 2018 svědky. Ale přestože se technologie blockchainu zavádí pomalejším tempem, než se očekávalo, její možnosti využití jsou nadále slibné.

Jelikož více firem vyčleňuje na blockchain lidské i finanční zdroje a lépe si uvědomuje, jak může zlepšit jejich podnikové procesy a celkové výsledky, domníváme se, že tato technologie získá významnou podporu, jakmile budou zjevnější její přínosy v podobě úspory nákladů, konkurenční výhody a návratnosti investic.

Pohled do budoucna je inspirující. Vidíme blockchain, který umožní zcela novou úroveň výměny informací v rámci jednotlivých odvětví i mezi nimi. Vzhledem k tomu, jak se blockchain propojuje s dalšími novými technologiemi, jako jsou zejména cloud a automatizace, spatřujeme potenciál blockchainu v tom, že firmám pomůže vytvořit a realizovat novou businessovou hodnotu jdoucí za hranice všeho, co si dnes dovedeme se stávajícími technologiemi představit.

Považujete tyto informace za užitečné?