Řešení

Legal Management Consulting

Experience the Future of Law. Today

V uplynulé dekádě se podniková právní oddělení musela vypořádat s množstvím zásadních změn. Vedoucí právních týmů čelí při řešení současných i budoucích obchodních problémů tlaku složitého a rychle se měnícího regulatorním prostředí. Rizika i očekávání se zvyšují, zdroje však nikoliv.

Legal Management Consulting (LMC), či-li poradenské služby v oblasti legal managementu, vyvinuli právníci a právničky Deloitte Legal ve spolupráci s dalšími kolegy z Deloitte působícími v různých odvětvích, jako např. poradenství v oblasti managementu, řízení rizik či daní. Oblast LMC představuje soubor modelů a systémů, jenž je navržen tak, aby přispěl k efektivnímu fungování interních právních oddělení a k naplňování firemních obchodních cílů. 

Cílem LMC služeb je redukovat značný počet hodin strávených řízením a poradenstvím a převést ho do souboru služeb a nástrojů. LMC služby se zaměřují na provozní modely, technologie, work-sourcing a řízení nákladů. 

Seznamte se s naší studií zaměřenou na tuto problematiku: Měnící se svět potřebuje nový přístup k právu

Měnící se svět potřebuje nový přístup k právu

Naše služby zahrnují:

Provozní model právního oddělení

Potřeba transformovat provozní model právního oddělení může vzniknout například na základě fúze, jmenování nové/ho CEO nebo vedení právního oddělení, tlak na snížení nákladů nebo změna obchodní strategie. Tyto i další situace mohou společnosti přimět k přehodnocení práce svých právní oddělení. Deloitte Legal pomáhá změnit provozní modely prostřednictvím komplexní transformace nebo cíleným posouzením konkrétní oblasti či činnosti. 

V návaznosti na klientské potřeby můžeme zmapovat a koordinovat komplexní transformaci provozního modelu právního oddělení nebo realizovat méně rozsáhlé a přesněji cílené změny konkrétních oblastí. 

Naše řešení mohou:

 • Zvýšit efektivitu na základě zlepšení procesů a zapojení technologií
 • Zdokonalit poskytování služeb, odhalit a odstranit možné problémy 
 • Modernizovat postupy řízení rizik
 • Snížit náklady
 • Umožnit právnímu týmu zaměřit se na nejvýznamnější a strategické iniciativy 

Právní proces

Interní a externí faktory, jejichž vlivem společnosti provádějí různé změny, jsou příležitostí pro právní oddělení. Deloitte Legal pomáhá vyhodnotit a v případě potřeby přenastavit interní právní procesy. Naši poradci pomáhají vytvořit systematické, intuitivní a efektivní procesy. V poslední době společnosti investovaly do nového pojetí vnitřních procesů, a to především v následujících oblastech:

 • Správa klientských a dodavatelských smluv
 • Připravenost na kontroly a audity
 • Protokoly o dodržování souladu s právními předpisy
 • Korporátní řízení
 • Správa soudních sporů

legal-process

Řízení právních rizik a záležitostí

Pro řadu společností není právní riziko jasně definované a vyhodnocené. To může být problémem, v jehož důsledku právní týmy řeší převážně bezodkladné záležitosti, místo aby se věnovaly strategickému řízení (právních) rizik a prevenci jejich vzniku. V úzké spolupráci s interními právními specialisty klienta posuzujeme stav řízení rizik, provádíme analýzu tržních mezer (GAP analysis) a vytváříme podrobný plán kroků potřebných k odstranění nedostatků, včetně přehledu potenciálních technologických řešení. Pomáháme společnostem s osvědčenými postupy a odvětvovými standardy, abychom řídili jejich právní rizika ve oblastech, jako jsou např.:

 • Soudní spory
 • Změny legislativy
 • Správa smluv
 • Ochrana osobních údajů

legal-risk

Právní zdroje (legal sourcing)

Vedoucí právních oddělení musí v neustále se měnícím prostředí zvládat náročné výzvy s omezenými prostředky. Deloitte Legal pomáhá vyvinout model, jehož prostřednictvím jsou schopni dosáhnout lepších výsledků s nižšími náklady, a to optimální kombinací interních zdrojů, technologií a externích poskytovatelů služeb. 

Naše sourcingové týmy mají hluboké znalosti nových právních sourcingových strategií, včetně spolupráce s představiteli globálních nebo regionálních společností, práce s alternativními poskytovateli služeb či využití technologií. Propojením našich poznatků se specifickými klientskými cíli pomáháme společnostem identifikovat účinné a efektivní nastavení činností s ohledem na vhodné zdroje. Výsledkem je zvýšení flexibility a efektivity právního oddělení, které se tak může soustředit na strategické priority. 

legal-sourcing

Právní technologie

Technologie proměnily způsob poskytování služeb. Osvědčené i nové digitální nástroje pomáhají společnostem více než kdy dříve zajistit konzistentnost a transparentnost v mezinárodním měřítku. Technologie rovněž pomáhají efektivnímu a spolehlivému zmírnění rizik, automatizaci rutinních a opakujících se úkolů i zajištění dostatečné kapacity pro naplňování strategických priorit – více výsledků s nižšími náklady. 

Deloitte Legal může vedoucím právních oddělení a jejich týmům pomoci zvolit a implementovat technologie, které se pro ně hodí.

Pomáháme klientům:

 • Identifikovat, jaké existují možnosti
 • Porozumět, která řešení jsou vhodná
 • Navrhnout a vybudovat architekturu právních technologií umožňujících generovat hodnotu pro celou firmu

Legal Labs

Stále častější ekonomické, technologické a regulatorní změny v posledních deseti letech přiměly právní lídry vnímat neviditelné průsečíky propojující jednotlivé obchodní divize uvnitř společností a činit rozhodnutí, která spustí řetězovou reakci napříč celou firmou. Naše poradenské týmy pro oblast legal managementu pořádají workshopy („labs“), které pomáhají klientům plně využít svůj potenciál. Naše týmy využívají osvědčené principy kombinující behaviorální vědy, analytiku, technologie a facilitaci, aby překonaly překážky bránící rozvoji klienta. Mezi ně patří syndrom skupinového myšlení, chaotická organizace projektu, nechuť ke změnám, nekontrolovaný rozsah projektu (scope-creep) a další  bariéry bránící růstu společnosti.

legal-labs

Kontaktujte nás

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více