Prognózy

Deloitte Life Sciences & Health Care Predictions 2025: Budoucnost zdravotní péče

Založená na datech, orientovaná na prevenci a zaměřená na pacienta: aktuální studie Deloitte ukazuje, kam směřuje budoucnost zdravotnictví. 

Od telemedicíny přes umělou inteligenci k inovativní spolupráci: Zdravotnictví prochází technologickým a organizačním přerodem, ze kterého budou profitovat všichni zúčastnění – jak pacienti, tak i poskytovatelé zdravotní péče. Ukazuje to nová studie Deloitte „Life Sciences & Health Care Predictions 2025“. Digitalizace ve zdravotnictví byla výrazně urychlena pandemií COVID-19, ale už i před ní nabrala značnou dynamiku. Jako příklad zavádění digitalizace ve zdravotní péči lze uvést nový zákon o budoucnosti nemocnic v Německu nebo rostoucí množství pacientských portálů v České republice a příprava na evropskou regulaci pro zdravotnická data EHDS.  

Krize jsou katalyzátory změn a pandemie COVID-19 tuto skutečnost opět potvrdila. To platí o digitalizaci obecně, především pak ale v sektoru zdravotnictví. Na jedné straně vyžadoval boj s pandemií sám o sobě inovativní lékařské metody, na druhé straně kvůli omezení kontaktů ve zdravotnictví bylo také nutné přejít na přístupy, jako je telemedicína. Odborníci z týmu Deloitte porovnali tento vývoj s hlavními trendy v oblasti zdravotnictví a ve studii Life Sciences & Health Care Predictions 2025 odvodili pro celý sektor deset směrodatných prognóz pro rok 2025.     

Výsledky této studie mají velký význam i pro Českou republiku, zejména s ohledem na pět vybraných oblastí, které jsou podrobněji představeny dále. Každá je doplněna nejprve o příklady ze současnosti, v nichž se nová paradigmata již objevují.    

1. Změna paradigmatu v medicíně  

Inovativní diagnostika, nové formy terapií: Klíčového hybatele transformačních změn ve zdravotnictví lze podle studie spatřovat v nových dimenzích získávání a zpracování dat. Krok směrem ke „4P medicíně“ (prediktivní, preventivní, personalizovaná, participativní) bude do roku 2025 umožněn díky velkému množství digitálních inovací. Digitální terapie, vyhodnocování diagnostických dat pomocí umělé inteligence a vhodnými nástroji pro podporu rozhodování nebo inovativní monitorování pacienta (Remote Patient Monitoring, RPM) jsou jen vybrané příklady. Dále mohou být uvedeny eRecept nebo eOckovani. V budoucnu budou interoperabilní data různých léčebných bodů a zařízení díky novým technologiím spojována stále strukturovanějším způsobem, od pobytů v nemocnici po fitness trackery. Velké množství kvalitních dat umožní zcela nové poznatky. Na druhou stranu umožní individuální data také vysoce individualizované terapeutické přístupy a transparentnost pro jednotlivé pacienty. Pokroky budou také v oblastech jako jsou nanotechnologie a epigenetika, 3D tisk tkání a kvantové výpočty, které tento vývoj podpoří. Kromě dramaticky zlepšené péče má mnoho technologií také potenciál výrazně snížit dnešní náklady, a to jak prostřednictvím přímého zefektivnění péče, tak i prostřednictvím nepřímých úspor díky celkově lepšímu zdraví populace. O tomto tématu se můžete dočíst více v Deloitte reportu Breaking the Curve.   

The future unmasked: Predicting the future of healthcare and life sciences in 2025

Příklady ze současnosti   

 • V online komunitě pacientů PatientsLikeMe, která je nyní součástí United Health, zaznamenává více než 800 000 členů své individuální zdravotní zkušenosti. Prostřednictvím inteligentní analýzy dat mohou zjistit, jak se se stejným stavem vypořádávají ostatní postižení. S digitálním avatarem DigitalMe lze například virtuálně „vyzkoušet“ nové léky, aby bylo možné určit nejúčinnější léčbu.   
 • Služba ADA Health založená na mobilní aplikaci (sídlo: Berlín) umožňuje pacientům využívat AI analýzu k porovnání jejich symptomů s příznaky jiných uživatelů a k získání důvěryhodných lékařských informací na podporu jejich diagnostiky. Aplikaci aktuálně používá 10 milionů lidí a již bylo provedeno 20 milionů hodnocení symptomů.   
 • Služba Vitadio (sídlo v Praze) je digitální terapeutikum na lékařský předpis, které je určeno pro prevenci a inovativní léčbu diabetu 2. typu. Pomocí aplikace se pomáhá pacientům bojovat s cukrovkou a žít tak kvalitnější život.  

2. Zdravotní péče zaměřená na pacienta: Nové formy péče

Až dosud se pacienti museli přizpůsobovat struktuře zdravotnického systému – například co se týče místní dostupnosti služeb. To se v budoucnu změní: v roce 2025 bude zdravotní péče orientována opačně, na pacienty, jejich místo pobytu a jejich časové možnosti. Zdravotnický personál bude v závislosti na konkrétním případě prostřednictvím RPM nepřetržitě shromažďovat zdravotní data ze senzorů a poskytovat pacientům hyperpersonalizované terapie pro jejich konkrétní indikace. Telemedicína (ať už ambulantní, nebo lůžková) je rozhodujícím prostředkem umožňujícím vývoj směrem k této prognóze, kterou již značně urychlila krize COVID-19. Tváří v tvář pandemii se zvyšuje zájem a ochota obyvatelstva účastnit se například RPM nebo sdílet vlastní data. Rychlé 5G sítě a nové přístupy, jako jsou digitální dvojčata, tuto změnu dále podpoří.   

Příklady ze současnosti   

 • Ve Velké Británii otevřela společnost Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust (BTH) v roce 2019 digitální řídící centrum. Zde se v reálném čase monitorují činnosti nemocnice a tzv. "Wall of Analytics" zpracovává data ze zdrojů, jako jsou lékařské záznamy nebo senzory pacientů. Výsledné poznatky zlepšují klinická, provozní a finanční rozhodnutí.  
 • Izraelské Sheba Medical Center vytvořilo v roce 2019 inovační centrum ARC (Accelerate, Redesign, Collaborate). Tento inkubátor spolupracuje se startupy a sdružuje zdravotnická data, která jsou následně zpracovávána ve formátech virtuální reality. Výzkumníci vyvinuli neuronovou síť pro analýzu dat o cukrovce. Ta mají být zaznamenávána pomocí nové metody biomarkerů prostřednictvím chytrého telefonu. 

3. Přidaná hodnota ve zdravotnictví: Síťová zařízení MedTech   

V roce 2025 výrobci zdravotnických přístrojů začlení do svých výrobků stále více inteligentních senzorů, propojí své výrobky do sítě internetu zdravotnických věcí (IoMT) a přemění se z výrobců hardwaru na výrobce softwaru. Inovativní přístroje povedou ke zlepšení kvality péče díky funkcím, jako jsou bezdrátové připojení k elektronickým zdravotním záznamům, přenos a monitorování životních funkcí v reálném čase se zvýšenou přesností měření a podporou workflow. Datová analýza, kognitivní metody a robotika se tak budou moci plně uplatnit. Přístupy založené na datech umožní personalizovanou léčbu a cílenější prevenci, a spolupráce s technologickými společnostmi pomůže například zavádět nové strategie zapojení zákazníků. Stejně tak digitální MedTech přístroje budou generovat soubory dat, které lze využít pro nové postupy jako Real World Evidence (RWE). Kromě toho nová datová základna vytvoří též zcela jiné možnosti řízení a odměňování zdravotních služeb ve smyslu modelů Value-Based Health Care (VBHC) i přístupů ke zdraví populace a vytvoří tak základ pro nové obchodní modely. Těžiště se u VBHC přesune od modelu zaměřeného na procedury k holistickému, na výsledek zaměřenému přístupu. Definování a přezkoumání smysluplných kritérií vyhodnocování výsledků zde dosud často představovalo praktickou překážku – právě zde nyní pomáhají nové síťové přístroje se svými naměřenými daty: zásadní je měřitelnost stále většího počtu pacientských dat, která umožní přesnější vyhodnocení. Podstatné je, že tento přístup zlepšuje jak výsledky, tak strukturu nákladů.   

Příklady ze současnosti   

 • Americká společnost Bruin Biometrics vyvinula přenosný skener proleženin. Data shromážděná prostřednictvím této technologie byla částečně použita jako základ pro návrh úhradových dohod s poskytovateli ve Velké Británii.  
 • Společnost Deloitte provedla simulaci crowdsourcingu s partnery z oblasti medtech. Ta identifikovala trend odklonu od tradičního hardwarového zaměření mnoha firem směrem k softwaru a digitálním službám. Předpokládá se také zvýšený konkurenční tlak ze strany velkých technologických společností zaměřených na spotřebitele.  ¨
 • Platforma Mindpax (sídlo Praha) využívá digitální terapii pro pacienty s bipolární afektivní poruchou. Umožňuje dlouhodobé monitorování symptomů a cílenou psychoedukaci pacientů, která vede k lepšímu pochopení duševní poruchy a následně ke zlepšení kvality života pacientů.  

4. Zdravotnický dodavatelský řetězec příští generace: Digitální dodavatelská síť zdravotní péče  

Do roku 2025 se díky pokročilým digitálním přístupům výrazně zvýší transparentnost a efektivita zdravotnických dodavatelských řetězců. Ty se nebudou řídit dřívějším lineárním procesem, ale dynamickou a flexibilní end-to-end logikou založenou na datech. Základem této digitální dodavatelské sítě (DNS) jsou klíčové technologie, jako je internet věcí (IoT), blockchain a umělá inteligence, které mimo jiné umožní zpracování dat a rozhodování v reálném čase. Pokročilá datová analytika pomůže snižovat náklady díky predikci poptávky, inteligentního řízení skladů, optimalizované logistiky a nákupu a lepšího plánování pracovních sil. Z těchto trendů budou těžit také biofarmaceutické společnosti, které dosáhnou mnohem efektivnějšího regulatorního compliance managementu.   

Příklady ze současnosti   

 • Německá společnost Merck KGaA, která podniká v oblasti farmacie, vytvořila projekt automatizované predikce poptávky. Na základě strojového učení (ML) se zvýšila efektivita dodavatelského řetězce, což vedlo k prokazatelné optimalizaci u 75 % evidovaných produktů.  
 • Americký start-up RxAll vyvinul platformu pro odhalování padělaných léků založenou na umělé inteligenci. Pomocí spektrometru se nedestruktivním testem kontrolují signatury léků a porovnávají se s databází. S nejnovějším zařízením trvá proces 20 sekund a má přesnost 99,9 %.   

5. Partnerská uskupení a spolupráce: Společně dosáhneme více  

Nové modely spolupráce se v roce 2025 ukáží jako klíčová strategie vedoucí k urychlení pokroku v oblasti zdravotní péče. Organizační formy, jako jsou centra excelence (CoE) nebo výzkumné sítě, propojí aktéry z různých společenských oborů a ekonomických sektorů. Tato partnerství překračují dosavadní hranice veřejných a soukromých institucí, jako jsou univerzity, zdravotnická zařízení a firmy. Tato spolupráce bude umožněna pomocí nových modelů financování a podporována vládami a regulačními orgány. Digitální transformace, otevřené platformy a nově zavedené standardy pro výměnu dat podpoří rozvoj a rozšíření nových technologií a zlepší kvalitu zdravotní péče pro všechny občany.  

Příklady ze současnosti   

 • V Německu se univerzitní nemocnice spojily do národní "Sítě univerzitní medicíny". Ta sdružuje úsilí v boji proti pandemii COVID-19 na celostátní úrovni. Interakce mezi výzkumem a péčí o pacienty vede k efektivnějším procesům a lepším výsledkům.   
 • Konsorcium CARE (The Corona Accelerated R&D in Europe) koordinuje vývoj léčby COVID-19 v celé Evropě. Toto mezisektorové partnerství 37 akademických a vědeckých institucí a společností má rozpočet 77 milionů EUR, financovaný EU.   
 • IKEM (Institut klinické a experimentální medicíny) je největším klinickým a vědeckovýzkumným pracovištěm v České republice, který vznikl sdružením 6 původně samostatných výzkumných ústavů. Výzkumná činnost je hrazena formou grantů od grantových agentur jak v Česku, tak ze zahraničí. IKEM ale také spolupracuje s farmaceutickými firmami například na vývoji léků.  

Výhled: Překážky, řešení, kompetence  

Krize COVID-19 výrazně urychlila transformační trendy ve zdravotnictví. To však samo o sobě nebude stačit k tomu, aby se popsané úspěchy staly do roku 2025 normou. Podle názoru expertů společnosti Deloitte je proto v nadcházejících letech zapotřebí cíleného úsilí ve čtyřech klíčových oblastech:     

 • Kvalifikovaní pracovníci: Pro nové technologie, které stojí za mnoha předpovídanými inovacemi, jsou zásadním faktorem úspěchu odpovídající dovednosti zaměstnanců. Vedení firem musí umožnit rozšiřování souborů dovedností prostřednictvím digitálního myšlení a cíleného řízení změn. V roce 2025 budou digitální dovednosti pracovníků daleko pokročilejší, digitální inkluze by k nim pak měla umožnit širší přístup.  
 • Nové formy financování a obchodní modely: Přístupy k veřejnému zdraví budou představovat rostoucí podíl výdajů na zdravotnictví. To bude vyžadovat zvláštní úsilí v oblasti financování. Pozitivním faktorem pro to je, že do roku 2025 výrazně klesnou náklady na senzory a testy. Nové ekosystémy vytvoří nové ekonomické pobídky, což ve finále podpoří inovace společností založené na datech a přinese na trh nové, výkonné nabídky. Nové modely financování, například ve smyslu zdravotní péče založené na hodnotě, rovněž otevřou slibná řešení pro investice zaměřené na budoucnost. Zlepšení efektivity bude dosaženo v celém hodnotovém řetězci (value chain).   
 • Nové regulatorní paradigma: Regulace představují transformační výzvu. V budoucnu však bude přístup pružnější, spolupráce s regulačními orgány povede k lepší rovnováze mezi prevencí rizik a inovacemi. Regulační orgány budou pracovat efektivněji a stále více budou dosahovat mezinárodní konvergence. To umožní společnostem optimalizovat jejich obchodní cíle a povede k lepším výsledkům pro pacienty.   
 • Nová datová řešení: Ochrana dat, kybernetická bezpečnost a interoperabilita – v těchto oblastech je třeba do roku 2025 dosáhnout dalšího pokroku. Datová věda a cloudové technologie tomu napomáhají. Uživatelská data bude podle mezinárodních standardů možné shromažďovat, sdílet a analyzovat. Přitom bude proaktivně zajištěn soulad s předpisy o ochraně dat. Zaměstnanci budou také školeni v etických důsledcích využívání řešení AI.     

Čtyři výše zmíněná témata zdůrazňují oblasti, na které by se měl sektor při svém směřování do budoucnosti nové zdravotnické ekonomiky obzvláště zaměřit. Motivace k tomu je zřejmá: v konečném důsledku vyznívají prognózy společnosti Deloitte v oblasti LSHC pro rok 2025 celkově pozitivně, protože nová paradigmata přinášejí prospěch všem zúčastněným stranám v ekosystému zdravotní péče – od pacientů až po provozovatele klinik. 

Studii Deloitte Life Sciences & Health Care Predictions 2025 si můžete stáhnout zde a kompletní výsledky studie si přečíst v originále.  

Považujete tyto informace za užitečné?