Článek

Prevence rizik (korupce a podvody)

Boj proti korupci

Jak lze definovat korupci?

Jako „zneužití svěřených pravomocí za účelem získání nezaslouženého osobního (soukromého) prospěchu. Konkrétně se jedná o příslib poskytnutí nebo o poskytnutí jakékoli neoprávněné výhody v něčí neprospěch za určitou formu odměny. Tato hodnota nemusí mít vždy pouze finanční podobu (úplatek), může se jednat o úniky výhodných informací, protežování známých (klientelismus), zvýhodňování příbuzných (nepotismus) apod.“ (Zdroj: Transparency International).

Ačkoli je termín korupce běžně užíván, v Trestním zákoníku ho nenajdeme. Tento pojem se do našeho právního řádu (Trestní řád) dostal na základě rámcového rozhodnutí v souvislosti s evropským zatýkacím rozkazem, který se dotýká přeshraničních aspektů korupce.

V České republice je postihováno korupční jednání jak ve veřejnoprávní sféře, tak i v soukromoprávní sféře. Podle stávající právní úpravy jsou trestné činy postihující korupci obsaženy v Trestním zákoníku zejména v hlavě desáté nazvané Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných, dílu třetím Úplatkářství. Definovat korupci jako synonymum úplatkářství však nelze. Jednalo by se o nepřípustné zužování významu tohoto pojmu. Korupcí mohou být i jiná jednání, která jsou rovněž postihována Trestním zákoníkem.

Trestní zákoník upravuje trestnost přijímání úplatku, podplácení a nepřímého úplatkářství (tzv. obchodování s vlivem). Znakem skutkové podstaty úplatkářských trestných činů je jednání související s obstaráním věci obecného zájmu (korupce ve veřejné sféře) nebo jednání související s podnikáním (korupce v soukromé sféře).

Trestní zákoník však upravuje i další trestné činy, jejichž znakem je korupční jednání (např. pletichy v insolvenčním řízení, pletichy při zadávání veřejné zakázky a při veřejné soutěži, pletichy při veřejné dražbě) a dále trestné činy, jejichž znakem korupce není, ale může být motivem pro jejich spáchání (zneužití informace a postavení v obchodním styku, porušení povinností pří správě cizího majetku). Jedná se o korupční trestné činy, u kterých postihované jednání nemusí souviset s obstaráním věci obecného zájmu nebo podnikáním.

Index vnímání korupce v ČR

Vnímáním korupce se celosvětové zabývá Transparency International. Pravidelně publikuje výsledky vnímání korupce ve veřejném sektoru. V posledním průzkumu Transparency International ve 180 zemích se Česká republika umístila na 49. místě. (Pouze v EN).

Zdroj: Transparency International ČR 

Materiály

Považujete tyto informace za užitečné?