Insight

Fejl ved måling af dagsværdi og manglende oplysninger

Afgørelse fra regnskabskontrollen

I en regnskabskontrolsag vedrørende en halvårsrapport har Erhvervsstyrelsen påtalt fejl vedrørende måling af aktier og en konvertibel obligation i en unoteret virksomhed til dagsværdi, manglende oplysninger om dagsværdimåling og manglende oplysninger om den forventede udvikling.

I en regnskabskontrolsag vedrørende en halvårsrapport for 1. halvår 2022 for et børsnoteret selskab har Erhvervsstyrelsen (ERST) påtalt:

  • Fejl ved måling af aktier i en unoterede virksomhed til dagsværdi
  • Fejl ved måling af en konvertibel obligation i en unoteret virksomhed til dagsværdi
  • Manglende oplysninger om dagsværdien af finansielle instrumenter
  • Manglende oplysninger om den forventede udvikling i ledelsesberetningen

Selskabet fik alene en påtale, da fejlen vedrørende måling af den konvertible obligation ikke længere er relevant, og virksomheden har korrigeret de andre fejl i efterfølgende års- og delårsrapporter.

Afgørelsen kan læses på Finanstilsynets hjemmeside. Afgørelsen er opsummeret nedenfor.

Fejl ved måling af aktier i en unoterede virksomhed til dagsværdi

Selskabet havde målt kapitalandele i en unoteret teknologivirksomhed til dagsværdi og kategoriseret dem på niveau 3 i dagsværdihierarkiet. Målingen på balancetidspunktet var baseret på den seneste transaktion i virksomheden, som fandt sted i august 2021 og var på armslængdevilkår. Selskabet havde vurderet, at der ikke var indikationer på værdiforringelse eller -forøgelse af aktierne i forbindelse med aflæggelse af halvårsrapporten pr. 30. juni 2022.

Det er Erhvervsstyrelsen vurdering, at selskabet ikke har dokumenteret, at selskabets værdiansættelsesmetode til måling af aktierne i den unoterede virksomhed tog hensyn til observerede markedsdata på målingstidspunktet, jf. IFRS 13, afsnit 64 og 65 (b+e). Erhvervsstyrelsen lægger vægt på, at der i perioden fra august 2021 til balancetidspunktet 30. juni 2022 fandt betydelige kursfald sted på børsnoterede teknologiaktier. Disse kursfald indikerede, at markedets vurdering af lignende virksomheder havde ændret sig markant.

Fejl ved måling af en konvertibel obligation i en unoteret virksomhed til dagsværdi

Selskabet havde målt en konvertibel obligation i en unoteret virksomhed til dagsværdi og kategoriseret den på niveau 3 i dagsværdihierarkiet. Den konvertible obligation giver selskabet ret til at konvertere obligationen til aktier til en lavere kurs end den tegningskurs, der ellers ville være gældende (og måtte anses for dagsværdi). Ved konvertering ville selskabet desuden få tilskrevet en rente, som kunne anvendes til tegning af aktier til den lavere kurs. Selskabet havde ikke identificeret indikationer på værdiforringelse eller -forøgelse pr. 30. juni 2022 og vurderede, at dagsværdien svarede til kurs pari (anskaffelsesprisen).

Det er Erhvervsstyrelsens vurdering, at konverteringsretten og de påløbne renter havde en værdi på balancetidspunktet især henset til, at der blot var ca. seks måneder fra balancetidspunktet til konverteringstidspunktet. I henhold til IFRS 13, afsnit 11-12 og 69 skulle selskabet derfor tage hensyn til disse elementer og input ved måling af den konvertible obligation til dagsværdi.

Manglende oplysninger om dagsværdien af finansielle instrumenter

Halvårsrapporten indeholdte ikke oplysninger om dagsværdien af finansielle instrumenter, jf. IFRS 13, afsnit 91(a-b) og 93(a, b, d, e og g), som jf. IAS 34, afsnit 16A(j) skal medtages i en delårsrapport.

Manglende oplysninger om den forventede udvikling i ledelsesberetningen

Ledelsesberetningen indeholdte ikke en beskrivelse af den forventede udvikling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerheder for den resterende del af regnskabsåret, som er et krav, jf. delårsrapportbekendtgørelsen § 9, stk. 1. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('