Insight

IASB forlænger undtagelse i IFRS 16 vedr. COVID-19

Undtagelse i IFRS 16 vedr. COVID-19 relaterede nedslag i leasingydelser forlænges

De fortsat betydelige og forlængede effekter af COVID-19 har medført, at IASB har udsendt ændringer til IFRS Leases, som forlænger den midlertidige undtagelse vedrørende leasingtagers behandling af COVID-19 relaterede nedslag i eller udskydelse af leasingbetalinger til 30. juni 2022.

I maj 2020 vedtog IASB ændringer til IFRS 16 Leasing, som gav leasingtager visse lempelser i relation til behandlingen af reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger foranlediget af COVID-19. Det var en betingelse for anvendelse af lempelserne, at reduktionen eller udskydelsen af leasingbetalingerne udelukkende vedrørte leasingbetalinger, som forfaldt til betaling senest 30. juni 2021. Se nyhed fra 2.6.2020 vedr. ændringen her.

Som følge af de fortsat betydelige og forlængede effekter af COVID-19 er der eksempler på, at leasinggivere fortsat giver leasingtager reduktion i eller udskydelse af leasingbetalinger, som opfylder alle øvrige betingelser for anvendelse af lempelserne, herunder at det er direkte foranlediget af COVID-19, men hvor de pågældende leasingbetalinger forfaldt til betaling efter 30. juni 2021.

IASB anerkender, at de midlertidige lempelserne er lige så relevante nu, som da de blev indsat i IFRS 16 i maj 2020, og har derfor besluttet at forlænge lempelserne, således at de nu kan anvendes på reduktioner i eller udskydelser af leasingbetalinger, som oprindeligt forfalder til betaling senest 30. juni 2022.

De øvrige betingelser for anvendelse af lempelserne, jf ændringen fra maj 2020 skal fortsat være opfyldt. Disse er i hovedtræk

  • at ændringerne i leasingbetalingerne er en direkte konsekvens af COVID-19;
  • at ændringerne resulterer i justerede leasingbetalinger, der er lavere end eller stort set identiske med leasingbetalingerne umiddelbart før ændringerne; og
  • at der ikke er ændringer til andre bestemmelser i leasingkontrakten.

Ikrafttrædelse

Ændringerne træder i kraft for regnskabsår der begynder 1. april 2021 eller senere med mulighed for førtidsimplementering. I EU dog ikke før ændringerne er godkendt til brug i EU.

Ændringerne (forlængelsen af lempelserne) skal implementeres med fuld tilbagevirkende kraft, dog således, at den akkumulerede effekt af implementeringen af ændringen indregnes i primo egenkapitalen i implementeringsåret.

Det betyder, at lempelserne skal anvendes konsistent på alle leasingkontrakter med samme karakteristika, som opfylder betingelserne for anvendelse, uanset om betingelserne er opfyldt i overensstemmelse med ændringerne fra maj 2020 eller ændringerne fra marts 2021.

En virksomhed, som har anvendt den oprindelige lempelse fra maj 2020, skal således anvende lempelsen for alle leasingkontrakter med tilsvarende karakteristika, hvis der opnås reduktion eller udskydelse af leasingbetalinger, som opfylder de ændrede betingelser fra marts 2021.

Det gælder også for eventuelle rabatter eller udskydelser af leasingbetalinger modtaget i fx 2020 som havde oprindeligt forfaldstidspunkt efter 30. juni 2020, og som derfor ved aflæggelsen af årsrapporten for 2020 ikke opfyldte betingelserne for anvendelse af lempelserne. For disse har virksomheden i årsrapporten for 2020 anvendt bestemmelserne i IFRS 16 vedrørende modifikation af leasingkontrakter, men dette skal korrigeres i åbningsbalancen for 2021.

Ændringerne fra marts 2021 giver ikke en virksomhed mulighed for at anvende lempelserne, hvis virksomheden tidligere har valgt ikke at anvende lempelserne fra maj 2020 på reduktioner eller udskydelser af leasingbetalinger, som ellers opfyldte betingelserne herfor.

Hvis virksomheden ikke tidligere har fastlagt regnskabspraksis for behandling af COVID-19 relaterede reduktioner eller udskydelser af leasingbetalinger, kan virksomheden beslutte at anvende lempelserne baseret på ændringerne fra marts 2021, men skal i givet fald anvende dem fuldt retrospektivt på leasingkontrakter med ens karakteristika.

Læs mere om ændringerne i IFRS in Focus fra marts 2021 her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('