Insight

Tilbageførsel af nedskrivning af udviklingsprojekt

Afgørelse fra regnskabskontrollen

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at udarbejde en nedskrivningstest vedrørende et udviklingsprojekt. Nedskrivningstesten skal danne grundlag for at vurdere, om der skal ske en hel eller delvis tilbageførsel af en tidligere nedskrivning af udviklingsprojektet.

Erhvervsstyrelsen har i en regnskabskontrolsag påbudt en virksomhed at udarbejde en nedskrivningstest vedrørende et udviklingsprojekt for et konkret produkt. Nedskrivningstesten skal danne grundlag for at vurdere, om der skal ske en hel eller delvis tilbageførsel af en tidligere nedskrivning af udviklingsprojektet. Hvis nedskrivningstesten medfører ændringer, som har væsentlig betydning for virksomhedens årsrapport, skal virksomheden hurtigst muligt offentliggøre supplerende/korrigerende information herom.

Baggrund

Virksomheden gennemførte i 2015 en nedskrivningstest af et udviklingsprojekt for et konkret produkt og foretog på baggrund heraf en nedskrivning af udviklingsprojektet. Nedskrivningen var bl.a. baseret på forventet omsætning for produktet i årene 2015-2030. Ved udgangen af 2018 har det vist sig, at omsætningen for produktet akkumuleret ligger væsentligt over det niveau, som blev forventet i forbindelse med udarbejdelse af nedskrivningstesten i 2015. Det øgede salg i forhold til tidligere forventninger er efter styrelsens opfattelse en indikation på, at den tidligere gennemførte nedskrivning skal tilbageføres helt eller delvist.

Afgørelse

Erhvervsstyrelsen har i sagen påbudt virksomheden at: 

  • Udarbejde en nedskrivningstest for 2017 for udviklingsprojektet i overensstemmelse med IAS 36. I nedskrivningstesten skal anvendes de forudsætninger, pengestrømme og diskonteringssatser m.v., som var fastsat i 2017. Nedskrivningstesten skal danne grundlag for at vurdere, om der skal ske en hel eller delvis tilbageførsel af den i 2015 gennemførte nedskrivning af udviklingsprojektet. Ved nedskrivningstesten 

-  skal alene foretages tilbagediskontering af fremtidige pengestrømme fra tidspunktet for nedskrivningstestens gennemførelse og frem – men ikke tilbage – i tid, jf. kravet herom i IAS 36, afsnit 6. Tidligere pengestrømme, herunder pengestrømme tilbage til den tidligere foretagne nedskrivning i 2015, skal således ikke indgå. 

-  skal der ikke foretages efterfølgende justeringer af den beregnede nytteværdi. Alle risici skal indarbejdes enten i de pengestrømme, der indgår i nedskrivningstesten, eller i diskonteringssatsen, således at alle risici kun medtages én gang, jf. IAS 36, afsnit 32 og 55.

  • Udarbejde nedskrivningstest for de efterfølgende regnskabsperioder, hvis der er indikationer på, at forudsætningerne fra 2017 har ændret sig. Nedskrivningstests skal udelukkende baseres på den viden, der var på tidspunktet for regnskabsafslutningen.
  • Indregne efterfølgende indtægter og udgifter fra udviklingen af produktet, som kan henføres til anvendelse af produktet til udvikling af nye produkter, som nye udviklingsprojekter. Indtægter og udgifter herfra skal således ikke indgå ved beregningen af værdien af det oprindelige udviklingsprojekt, idet udviklingen af produktet til nye produkter ikke kan anses som værende en del af det oprindelige projekt. Hvis værdien af projektet vedrørende de nye produkter er negativ, og det er udenfor virksomhedens kontrol at afbryde projektet, skal det indregnes som en tabsgivende kontrakt i henhold til IAS 37, afsnit 66.

Hvis ændringerne har væsentlig betydning for virksomhedens årsrapport, skal der udarbejdes supplerende/korrigerende information herom, som skal offentliggøres hurtigst muligt. Regnskabskontrollen vedrørte årsrapporten for 2018. Virksomheden har efterfølgende offentliggjort årsrapporten for 2019, hvori 2018 indgik som sammenligningstal. På denne baggrund skal den supplerende/korrigerende information udarbejdes med udgangspunkt i årsrapporten for 2019.

Læs afgørelsen på Finanstilsynets hjemmeside.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('