Insight

Vejledning om vederlagspolitik og vederlagsrapport 2.0

Erhvervsstyrelsen har udsendt en opdateret vejledning 2.0 om vederlagspolitikker og vederlagsrapporter for børsnoterede aktieselskaber.

Erhvervsstyrelsen har den 27. november 2020 udsendt en opdateret vejledning 2.0 om vederlagspolitikker og vederlagsrapporter for børsnoterede aktieselskaber. Opdateringen er sket i tæt dialog med Komitéen for god Selskabsledelse samt andre interessenter.

Erhvervsstyrelsen har den 27. november 2020 udsendt en opdateret vejledning 2.0 om vederlagspolitikker og vederlagsrapporter for børsnoterede aktieselskaber. Opdateringen er sket i tæt dialog med Komitéen for god Selskabsledelse samt andre interessenter. De væsentligste ændringer fremgår af bilag 1, og de tre vigtigste herfra er:

  1. Revisors rolle, opgaver og erklæringer i forhold til vederlagsrapporten, jf. afsnit 7
  2. Værdiansættelsesmetoder for aktiebaseret vederlag i vederlagsrapporten, jf. afsnit 7.1
  3. Sammenligningsoplysninger, jf. afsnit 7.2

I afsnit 7 er det uddybet, hvordan revisor påser, at oplysningerne i selskabslovens § 139 b, stk. 3, er indeholdt i selskabets vederlagsrapport, og at revisor, såfremt det er aftalt med selskabets ledelse, kan afgive f.eks. en revisorerklæring efter ISAE 3000 om vederlagsrapporten. 

I afsnit 7.1 er det præciseret, at Erhvervsstyrelsen anbefaler at oplyse værdien af aktiebaseret vederlag, der er tildelt i det rapporterede regnskabsår i overensstemmelse med principperne for opgørelse af dagsværdien i IFRS 2 for den samlede modtagne tildeling, og at vederlaget i vederlagsrapporten for regnskabsåret er en økonomisk størrelse, og at vederlaget generelt er forskelligt fra den regnskabsmæssige omkostning for selskabet, som er opgjort og periodiseret efter IFRS 2 over optjeningsperioden i årsrapporten.

I afsnit 7.2 om sammenligningsoplysninger er det præciseret, at vederlagsrapporten skal indeholde sammenligningsoplysninger som minimum for det rapporterede regnskabsår samt de fem foregående regnskabsår, samt at de nævnte oplysninger skal vises sammen på en måde, så det gør det muligt at sammenligne, og det vil blive præciseret i lovteksten. Det er endvidere præciseret, at selskabet kan nøjes med at give sammenligningsoplysninger for ét år, dvs. at sammenligningsoplysninger gives på baggrund af oplysninger fra forrige regnskabsår sammenholdt med oplysninger for det seneste regnskabsår. Ydermere er det præciseret, at den årlige ændring af aflønningen skal ske på baggrund af årslønnen, dvs. hvis et ledelsesmedlem eksempelvis fratræder i løbet af året, så skal ændringen angives på årsbasis.

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har nogen spørgsmål om vederlagsrapporter, vederlagspolitikker og/eller etablering af nye langsigtede incitamentsprogrammer mv.

Vejledningen og bilag 1 kan læses på Erhvervsstyrelsens hjemmeside.

Læs også nyhederne  Assurance on the remuneration report for 2020, How and why it may be beneficial for you.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('