Løsninger

Financial Sector Service

Har I som finansiel virksomhed den nødvendige indsigt i nyeste regulering og værktøjer?

I Deloitte ved vi, at reguleringen af virksomheder inden for forsikring, pension og pengeinstitutter udvikler sig hurtigere end nogensinde før. Samme tendens ser vi i forhold til teknologi, hvor nye værktøjer muliggør udvidet indsigt og mere intelligente måder at udføre opgaverne på. Vi hjælper vores kunder med at imødekomme udfordringerne via en bred palette af ydelser.

IFRS FSI-ydelser

Vi har vi eksperter med indgående kendskab til IFRS – også inden for det finansielle område. Med deres brancheindsigt forstår de at stille netop de spørgsmål, der betyder, at din virksomheds udfordringer på IFRS-området bliver identificeret rettidigt. Vi er en del af Deloittes globale IFRS-netværk, hvor vi deltager i Deloittes internationale samarbejde om fortolkning og løsning af IFRS-opgaver. Vi har stor erfaring med rådgivning om IFRS og løsning af IFRS-opgaver såsom værdiansættelse, finansielle instrumenter, fortolkning af IFRS 9 etc.

Vil du vide mere? Kontakt Bjørn Philip Rosendal.

IFRS 9-ydelser

IFRS 9 får stor betydning for pengeinstitutterne fra ikrafttrædelsen 1. januar 2018. Vi har stærke kompetencer inden for alle aspekter af IFRS 9, herunder fortolkning af regnskabsreglerne, modellering, validering og revision. Det sikrer, at vi kan hjælpe vores kunder i alle faser fra indledende analyser til fuld idriftsættelse. Vores kompetencer og dybdegående indsigt gør, at vi kan understøtte jeres arbejde med IFRS 9 og sikre, at I når de ønskede mål. Vi sikrer jer overblik over de regnskabsmæssige og kapitalmæssige konsekvenser ligesom I får bedre indblik i hvilke faktorer, der påvirker nedskrivningerne samt jeres kreditportefølje til brug for jeres prissætning etc.

Vil du vide mere? Kontakt Bjørn Philip Rosendal.

Analytisk gennemgang af lånebogen

Vi har i Deloitte udviklet en kreditrisikomodel, der har til formål at give ledelsen og kreditafdelingen et overblik over kvaliteten i lånebogen. Ved hjælp af modellen kan vi analysere alle lånedata og derved foretage en fuldstændig gennemgang af jeres lånebog. I får en rapport, der eksempelvis indeholder en analyse af datakvaliteten i lånebogen med tilhørende rapportering, men modellen kan skræddersyes til jeres særlige ønsker, hvorved vi kan skabe en løsning, der bliver en integreret del af jeres ledelsesrapportering.

Vil du vide mere? Kontakt Jakob Lindberg.

Compliance: Politikker og retningslinier

Et af de vigtige områder inden for compliance er politikker. Det er et lovkrav, at finansielle selskaber udarbejder skriftlige politikker for de væsentlige dele af forretningen. Politikkerne skaber overblik og giver de overordnede rammer for virksomhedens procedurer. Det skaber klarhed om, hvordan en virksomhed bør håndtere specifikke områder, men også hvem der har ansvaret. Vi kan hjælpe jer med hele processen. Derudover overvåger vi udviklingen i lovgivningen, og kan give jer besked med det samme, såfremt ny lovgivning påvirker jeres politikker.

Vil du vide mere? Kontakt Jakob Lindberg.

Risikostyring og compliance

Reguleringen, der omgiver finansielle virksomheder, bliver hele tiden mere og mere kompleks. Parallelt hermed oplever virksomhederne en øget interesse fra både myndighederne og offentligheden. Det kan skabe uhensigtsmæssigheder i den daglige drift for ikke at tale om unødige ressourcer brugt på compliance. Vi er specialiseret i outsourcing-ydelser inden for risikostyring og compliance, Ved at få assistance fra Deloitte kan I som virksomhed få ro til at holde fokus på det, som er vigtigt for jer – nemlig driften og kunderne.

Vil du vide mere? Kontakt Jakob Lindberg.

Forretningsgangsmodul

Forretningsgange tilrettelægger og understøtter procedurerne i virksomheden. De er nødvendige for at være compliant med lovgivningen. Vi hjælper jer med at identificere, udarbejde og vedligeholde alle nødvendige forretningsgange for at I hele tiden overholder gældende lovgivning. Vores risikostyrings- og compliance-funktion er specialiseret i at udarbejde og opdatere forretningsgange for finansielle virksomheder, og har dyb indsigt i de relevante fagområder.

Vil du vide mere? Kontakt Jakob Lindberg.

Assistance til fondsmæglerselskaber

Vi agerer outsourcing-partner, rådgiver og revisor for størstedelen af fondsmæglerselskaberne i Danmark. Vi besidder en dyb indsigt i regulatoriske forhold, og har stor erfaring med dialog og drøftelser med Finanstilsynet. Vi skaber løsninger skræddersyet til netop jeres virksomheds behov for at I kan frigøre tid til at fokusere på kerneforretningen. Vi sikrer, at jeres virksomhed følger de gældende love og reguleringer ligesom vi ruster jer til besøg fra Finanstilsynet.

Vil du vide mere? Kontakt Jakob Lindberg.

Exit-ydelser relateret til salg af virksomhed

Vores kunder drager nytte af vores stærke kompetencer inden for exit-ydelser defineret som ydelser relateret til salg af en virksomhed. Vi dækker hele processen fra forberedelse til exit er gennemført. Vi bistår både ved et ordinært salg, en børsnotering eller en udstedelse af gældsinstrumenter. I får tidligt i processen skabt overblik over jeres virksomheds modenhed samtidig med, at vi får prioriteret indsatsområder og etableret en realistisk tidsplan. Vi sikrer kort og godt, at I opnår den højest mulige pris for jeres virksomhed.

Vil du vide mere? Kontakt Bjørn Philip Rosendal.

Risikostyringsydelser til mindre og mellemstore banker

Vi kan varetage opgaven med at udarbejde risikoopgørelser og -rapporter til direktionen og bestyrelsen - herunder sikre, at direktionens og bestyrelsens beslutningsgrundlag er tilstrækkeligt. Samtidig sikrer vi, at samtlige, væsentlige risici, der går på tværs af organisationen, bliver identificeret, målt, håndteret og rapporteret korrekt, som krævet i ledelsesbekendtgørelsen. Vores koncept sikrer en overskuelig, fuldstændig og skræddersyet rapportering til direktionen og bestyrelsen.

Vil du vide mere? Kontakt Bjørn Philip Rosendal.

Assistance til forvaltere af alternative investeringsfonde

Vores FAIF-gruppe fungerer som outsourcing-partner, rådgiver og revisor for en stor del af forvalterne i Danmark. Vi har fokus på forvaltere af alternative investeringsfonde, der kan drage nytte af vores dybe indsigt i regulatoriske forhold, kendskab til ”best practice” for indberetninger og compliance. Ydermere har vi stor erfaring med dialog med Finanstilsynet. Vi skræddersyr vores løsninger til kundernes behov, som i stedet får frigjort tid, som de kan anvende på kerneforretningen.

Vil du vide mere? Kontakt Michael Thorø Larsen.

Assistance til virksomhedens økonomifunktion

Vi har stor erfaring med at yde rådgivning om brugen af Microsoft Excel til økonomifunktioner i finansielle virksomheder. Her kan I drage nytte af vores eksisterende kendskab til forretningen, processer, forretningsgange etc. Af samme grund kan vi bistå økonomifunktionen med både udvikling og implementering - uden at det bliver et omfattende og forkromet udviklingsprojekt. Vi hjælper med både forbedringer af eksisterende og udvikling af nye Excel-værktøjer.

Vil du vide mere? Kontakt Michael Thorø Larsen.

Whistleblower-ydelser

Vi kan hjælpe med at modtage og behandle anonyme, elektroniske henvendelser. Vores ydelser inkluderer driften af en ekstern hjemmeside, som kan anvendes både af interne og eksterne parter til at rapportere hændelser i jeres organisation. Rapporteringen er krypteret og håndteret på en Deloitte-platform med den højeste datasikkerhed med afsæt i de procedurer, som vi aftaler med vores kunder. Vi registrerer hjemmesiden, som vores kunder efterfølgende kommunikerer på relevante kommunikationskanaler – fx virksomhedens intranet.

Vil du vide mere? Kontakt Kasper Bruhn Udam.

Assistance med at bekæmpe skatteunddragelse

Vi assisterer med klassificering af selskabet i henhold til reglerne for FATCA og/eller CRS og efterfølgende udfyldelse af særlige amerikanske blanketter samt egenerklæringer. Desuden foretager vi registrering af selskabet som finansielt institut hos IRS i USA samt hos SKAT i Danmark ligesom vi assisterer med den årlige indberetning af indberetningspligtige konti til SKAT. Ydermere kan vi gennemføre en ”due diligence” af eksisterende investorer/kunder hos selskabet samt sikre implementering af processer, når selskabet åbner for nye investorer/kunder i forhold til identificering af indberetningspligtige konti.

Vil du vide mere? Kontakt Richardt Tabori Kraft.

Assistance med Qualified Intermedia-aftale

En ”Qualified Intermedia (QI) agreement” dækker over en aftale mellem IRS (Internal Revenue Service) og det enkelte pengeinstitut. Formålet er, at der bliver indeholdt den korrekte kildeskat af renter og udbytter fra amerikanske kilder, så der ikke efterfølgende skal søges kildeskat tilbage i USA. Vi yder vejledning i opsætning af compliance-program, fortager et servicetjek af jeres forretningsgange, foretager periodisk review og vurderer muligheden for en ”waiver” (fritagelse for periodisk review).

Vil du vide mere? Kontakt Richardt Tabori Kraft.

Michael Thorø Larsen

Michael Thorø Larsen

Partner

Michael har specialiseret sig inden for revision af finansielle virksomheder, herunder særligt liv og pensions samt alternative investeringer. Michael har derfor stor erfaring med regnskabs-og skattem... Mere

Jakob Lindberg

Jakob Lindberg

Partner

Jakob er statsautoriseret revisor med speciale i revision og rådgivning af finansielle virksomheder inden for bank, realkredit og Fondsmæglerselskaber.... Mere

Kasper Bruhn Udam

Kasper Bruhn Udam

Partner

Spørg mig om: Banker, pengeinstitutter, regulering af finansielle virksomheder, revision Kasper har stor erfaring inden for revision og rådgivning af finansielle institutioner og er sammen med Alan Sa... Mere

$(document.head).append(''); $(document.head).append('