I de seneste år har en række danske transportvirksomheder etableret sig i udlandet, f.eks. Rumænien og Polen. Det er Deloittes vurdering, at internationaliseringen inden for transportbranchen øges yderligere i de kommende år.

Manglende kendskab til regulering kan resultere i, at de mulige gevinster bliver spist af unødige skatter, moms- og toldafgifter. Deloittes ekspertgruppe inden for transportvirksomheder giver her deres bud på de fem vigtigste fokusområder for transportvirksomheder netop nu.

1. Forberedelsen

I forbindelse med etablering i udlandet er der en række forhold på skatte- og momsområdet, du skal overveje og undersøge nærmere i forhold til det enkelte land, som koncernen påtænker at etablere sig i. I en del tilfælde har det blandt andet vist sig at medføre betydelige ekstra skattebetalinger, såfremt eksempelvis koncernintern leasing af lastbiler ikke håndteres korrekt. Blandt de vigtigste områder er:

 • Etableringsform. Bør virksomheden eksempelvis oprette en filial eller et datterselskab?
 • Hvilken selskabsform er mest hensigtsmæssig?
 • Kapitalisering af udenlandske datterselskaber. Fremmedkapital kontra egenkapital.
 • Registreringer i forhold til lokale skatte- og momsmæssige forhold i det enkelte land.
 • Interne aftaler med øvrige koncernselskaber. Eksempelvis håndtering af internationale transporter, leasing af lastbiler, serviceydelser, leje af medarbejdere, låneforhold, garantier mv.
 • Lokale compliance-krav på skatte- og momsområdet.

2. Skærpede dokumentationsregler for koncernintern samhandel

Som følge af nye retningslinjer fra OECD har flere lande indført skærpede dokumentationsregler for koncernintern samhandel med virkning for indkomståret 2017. Langt de fleste danske transportvirksomheder med udenlandske aktiviteter af et vist omfang vil være omfattede af de skærpede dokumentationsregler i både Danmark og i udlandet. Ofte ses der en del skatterevisioner med fokus på koncernintern samhandel, og mange lande har indført mulighed for væsentlige bøder på dette område. Transportvirksomheder vil typisk have koncernintern samhandel på områder som internationale transporter, leasing af lastbiler, serviceydelser, leje af medarbejdere, låneforhold, garantier mv. Det er derfor yderst vigtigt, at der er styr på koncernens koncerninterne samhandel, og du bør derfor:

 • Fastlægge en politik for koncernens interne samhandel.
 • Sikre at den koncerninterne samhandel er på armslængde-vilkår.
 • Udarbejde skriftlige aftaler mellem de koncerninterne parter.
 • Udarbejde en årlig dokumentation for den koncerninterne samhandel i både Danmark og de enkelte lande.
 • Sikre, at frister for rapportering og dokumentation iagttages.

3. Brug af udenlandske chauffører

Ved brug af udenlandske chauffører til kørsel i Danmark er det vigtigt, at du holder dig for øje, hvilke transporttyper chaufførerne skal køre. Det skyldes risikoen for at blive omfattet af de danske regler om arbejdsudleje, også selv om EU-reglerne giver mulighed for cabotagekørsel.

4. Compliance i Danmark versus udlandet

Selv om lande som Rumænien og Polen er med i EU, er de konkrete krav til angivelser, fakturering, dokumentation for fakturering uden moms mv. ikke nødvendigvis de samme som i Danmark. Så selv om din virksomhed er compliant med rækken af krav i Danmark, er det således ikke ensbetydende med, at det samme er gældende i udlandet. Det er derfor vigtigt, at du får et samarbejde med lokale specialister på skatte og momsområdet. Derved sikrer du, at virksomheden kører efter bogen i de lande, hvor den er etableret. Eksempelvis er de enkelte EU-medlemslandes krav til dokumentation for momsfri eksporttransport forskellig, afhængigt af om den momsfri faktura udstedes fra et dansk etableret selskab eller fra et tysk etableret selskab.

Vi erfarer også, at f.eks. de polske skattemyndigheder kan være mere krævende end de danske myndigheder, når det handler om at sende de rigtige angivelser ind til tiden, og når det gælder om at kunne dokumentere angivelsernes indhold, inden eventuel tilgodehavende moms kan refunderes fra myndighederne.

5. Toldregler ved brug af tredjemand

Når virksomheder uddelegerer toldbehandling ved import og eksport af varer til tredjemand, f.eks. en speditør, tror mange, at ansvaret for overholdelse af toldreglerne også er uddelegeret. Men som udgangspunkt er det importørens og eksportørens eget ansvar, at varer bliver fortoldet eller eksporteret i overensstemmelse med toldreglerne. Toldreglerne giver mulighed for, at en speditør kan hæfte solidarisk med importøren, når speditøren assisterer med import og eksport af varer.

Omfanget af hæftelsen afhænger af aftalen mellem importøren og speditøren, herunder hvilken af de to former for repræsentation der er aftalt mellem parterne:

 1. Direkte repræsentation
  Her handler repræsentanten i en andens navn og på en andens vegne. Ved direkte repræsentation er det som udgangspunkt varemodtageren, der hæfter for en eventuel toldskyld.
 2. Indirekte repræsentation
  Her handler repræsentanten i eget navn, men på en anden persons vegne. Ved indirekte repræsentation er det derimod speditøren, der hæfter for toldskylden.

I Danmark har indirekte repræsentation hidtil været anvendt i meget begrænset omfang, hvorimod denne form for repræsentation ofte anvendes i andre lande. Ved etablering af transportvirksomhed i udlandet skal man derfor være særlig opmærksom på, hvilken form for repræsentation der anvendes, når man assisterer en virksomhed med import og eksport af varer. Særligt ved indirekte repræsentation skal man være opmærksom på lokale regler om hæftelse og ansvar.

Derudover har mange speditører/transportvirksomheder særlige toldtilladelser eller toldcertificeringer, f.eks. bevilling til toldoplag og AEO-certificering. De fleste af disse tilladelser og certificeringer gælder kun ved import og eksport af varer fra Danmark eller for det danske selskab.

Ved etablering i andre lande er der derfor stor sandsynlighed for, at disse tilladelser ikke kan anvendes i etableringslandet. Hvis du vil sikre dig, at det er muligt at assistere kunder med import og eksport af varer, anbefaler vi, at du undersøger, om de særlige tilladelser, selskabet har i dag, kan anvendes direkte i udlandet, eller om det er nødvendigt at søge om udvidelse af eksisterende tilladelser eller nye lokale tilladelser.

Kontakt

Anja S. Dalgas

Partner

+45 30 34 69 44

Share this story