Udsigten til økonomisk nedgang varsler forandringer i transportbranchen. Men i orkanens øje må danske transportvirksomheder ikke glemme de langsigtede perspektiver. F.eks. er rekrutteringsudfordringerne et strukturelt og tilbagevendende problem, vi bliver nødt til at håndtere. Det mener Jesper Kronborg, branchedirektør for Dansk Erhverv Transport.

Usikkerhed er efterhånden et tæt bekendtskab for transportbranchen. Inflation og udsving i både brændstofpriser, valutakurser og forbrugsmønstre er blot et par eksempler. Transportbranchen mangler også kvalificeret arbejdskraft, ligesom den må holde trit med de regulatoriske udspil, som udvikles i EU-regi – herunder EU’s vejpakke, den grønne CSRD-forordning samt cybersikkerhedsforanstaltninger som NIS2-direktivet.

Nu står vi igen på tærsklen til en ny tid, hvor økonomisk usikkerhed og uro på finansmarkedet atter fremhæver behovet for fleksible forretningsstrategier, der kan håndtere både kompleksitet og forandring. Det spår Jesper Kronborg, branchedirektør for Dansk Erhverv Transport.

”Den økonomiske usikkerhed fylder meget i branchen lige nu, hvor aktiviteten også ser ud til at falde. Antallet af lastbiler over Storebæltsbroen er f.eks. dalet måned for måned i løbet af det sidste halve år. I november 2022 kørte 134.500 lastbiler over broen, og det er seks procent lavere end antallet i november 2021,” konstaterer han og fortsætter:

”Det positive er dog, at den danske økonomi er bomstærk, og at vi går ind i en mulig recession på et forholdsvis positivt grundlag. F.eks. krydsede 148.292 lastbiler broen i juli 2022 og markerede det højeste antal månedlige lastbiler over broen nogensinde.”

Rekorden står som pejlemærke for de kronede dage, som flere af landgodstransport- og shippingvirksomhederne oplevede midt i corona-pandemiens hærgen. Derfor har branchen nu et godt udgangspunkt for den kommende tid:

”Generelt vil jeg sige, at de danske transportvirksomheder gør et suverænt stykke arbejde, og jeg er fortrøstningsfuld for, at de trods en eventuel recession nok skal komme fint ud på den anden side. Men der kommer til at være prøvelser, som kræver strategiske overvejelser og fokuseret arbejde – særligt i forhold til at huske på de langsigtede mål.”

"Den kommende tid bærer dilemmaer og komplekse udfordringer med sig. Min vigtigste anke er blot, at man ikke fejer de langsigtede planer af vejen, i takt med at man slukker de kortsigtede ildebrande.”

Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport

Rekrutteringsudfordringer på midlertidig standby

Anken kommer bl.a. i kølvandet på, at der under transportbranchens gyldne corona-dage også var ridser i lakken. Flere meldte akut mangel på hænder for at imødekomme den høje efterspørgsel – og det efterlader en fornemmelse af uforløst potentiale. I første kvartal af 2022 vurderede hele 58% af transportmedlemmerne ifølge Danmarks Statistik således, at manglen på kvalificeret arbejdskraft var en produktionsbegrænsning.

Kigger man på resten af året, tegnes der nu et billede af, at industrien langsomt vender fokus mod de finansielle usikkerheder og den forventede nedgang i aktivitet. Kun 17% af transportmedlemmerne vurderede i fjerde kvartal af 2022 således, at manglen på arbejdskraft var en produktionsbegrænsning. Det er over 40 procentpoint færre end i første kvartal.

Kigger vi frem mod det kommende år, har vi på den måde indikationer om, at rekrutteringsudfordringerne er sat på midlertidig standby og ikke vil fylde nær så meget. Men det kan ifølge Jesper Kronborg være farligt at afskrive problemet, for det er blot et spørgsmål om tid, før vi igen mangler hænder:

”Det er klart, at vi under corona oplevede en unormalt høj efterspørgsel. Derfor sprang manglen på kvalificeret arbejdskraft tydeligt i øjnene. Nu normaliserer efterspørgslen sig en anelse, og problemstillingerne skifter karakter. Vi ser også en nedgang i byggeriet, som betyder, at der kommer flere chauffører på markedet. Mange forventer også større ledighed blandt chaufførerne i første kvartal af 2023, ligesom flere snakker om, at det kan blive nødvendigt at afskedige pga. den dalende aktivitet. Derfor vil problemet opfattes mindre akut. Men grundlæggende er det jo et strukturelt problem, som vi må gøre noget for at løse.”

”I dag er ca. 40% af chaufførerne over 50 år, og en stor del af dem går snart på pension. Der kommer samtidigt færre unge ind i branchen, og kønsfordelingen er uligevægtig. Så der opstår et mismatch, som, uanset hvordan vi vender og drejer det, bliver et problem frem mod 2030.”

Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport.

Nødvendigheden af udenlandsk arbejdskraft

I Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse fra januar 2022 undersøges det bl.a., hvilke konsekvenser rekrutteringsudfordringerne har haft for transportvirksomhedernes drift. 31% af de adspurgte transportmedlemmer peger på, at arbejdspresset blandt medarbejderne er steget. 30% har sagt nej til nye ordrer eller udsat projekter/opgaver, og kun 12% melder, at de ikke har haft rekrutteringsudfordringer. Der er derfor ingen tvivl om, at rekrutteringsudfordringerne har mærkbare konsekvenser for branchen.

Så hvad kan vi gøre for at løse problemet?

Kigger man ned i samme medlemsundersøgelse, har Dansk Erhverv spurgt, hvilke reformforslag virksomhederne selv ville pege på for at afhjælpe manglen på arbejdskraft. Udover sænkning af dagpengesatsen og en afskaffelse af modregning i arbejdsindkomst for seniorer/pensionister peger en stor del af medlemmerne på forhold omkring ansættelsen af udenlandsk arbejdskraft.

82% mener, at det ville afhjælpe problemet, hvis det var nemmere at have udenlandsk arbejdskraft ansat, og 78% mener, at det ville hjælpe, hvis man nemmere og hurtigere kunne ansætte udenlandsk arbejdskraft.

Træder man et skridt tilbage og betragter branchen udefra, kunne man dog fristes til at sætte spørgsmålstegn ved, om det overhovedet er bæredygtigt for Danmarks konkurrenceevne, at branchen er så afhængig af udenlandsk arbejdskraft? Kunne man f.eks. forestille sig en branche, der løste opgaverne udelukkende med afsæt i dansk arbejdskraft?

For Jesper Kronborg er det dog ikke helt så ligetil.

”På den ene side tror jeg, vi skal gøre, hvad vi kan for at få den nødvendige arbejdskraft i Danmark. Den danske arbejdsstyrke er velkvalificeret, og vi har en lang tradition for at have en stærk transportsektor med dygtige speditører og chauffører. Der vil helt sikkert være nogle ting, branchen kan gøre for at styrke rekrutteringen. Men udfordringen er, at vi i Danmark har en enorm konkurrence om arbejdskraften, som ikke kun gælder i transportbranchen, men generelt for hele samfundet. Derfor kæmper brancherne internt om talenterne.”

”På den anden side tror jeg grundlæggende ikke, vi kan løse alle opgaver ved kun at fiske i egen andedam. Vi er i det hele taget en transportnation, som kæmper lidt over egen vægtklasse. Et geografisk lille land med enorm indflydelse. Det er unikt, og det skal vi selvfølgelig passe på. Men det betyder også, at efterspørgslen på transportydelser overstiger, hvad vi kan levere, hvis vi ikke bruger udenlandsk arbejdskraft.”

Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport.

Vigtigt for Danmarks konkurrenceevne

Når vi dykker ned i, hvordan transportbranchen kan arbejde henimod at reducere rekrutteringsudfordringerne, bliver opgaven derfor en kompleks størrelse, der griber ind i en stærk national konkurrencesituation, og som tilspidses yderligere af, at vi er afhængige af omverdenen.

Situationen bliver ikke bedre af, at udfordringen også findes på tværs af Europa. International Road Union (IRU) estimerer, at der i Europa mangler omkring 450.000 chauffører, og at det tal vil stige til to millioner frem mod 2027. Derfor ser Jesper Kronborg nødvendigheden af fælleseuropæiske løsninger som en essentiel brik, der kan få kabalen til at gå op.

”Rekrutteringsudfordringerne er jo ens for alle i hele Europa. Der er kamp om arbejdskraften, og hvis ikke man kan skaffe arbejdskraften i det pågældende land, så kommer det til at presse lønningerne op, og dermed kommer vi også til at presse priserne på transport op. På den måde går det ud over konkurrenceevnen, hvis vi ender med ikke at kunne konkurrere med andre lande, som måtte have nemmere adgang til arbejdskraft.”

”Med EU’s vejpakke er vi heldigvis begyndt at indføre fælleseuropæiske regler. Så nu bliver spørgsmålet, hvordan vi kan sikre en fleksibel adgang, der ikke kompromitterer det danske arbejdsmarked, og som sørger for, at vi kan indhente det arbejde og den arbejdskraft, vi har behov for.”

"Hele samfundet har en interesse i, at vi sikrer den arbejdskraft, vi har brug for. Ellers risikerer vi f.eks. også, at prisen på transport går op. Det vil i sidste ende gå ud over forbrugerne, da det er her, prisstigningerne formentlig ender.”

Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport.

Danmark som muligt foregangsland

Skønt de kommende udfordringer synes komplekse, er vi heldigvis gode til mange ting i Danmark, og det giver god grund til optimisme:

”Når alt er sagt, så er jeg optimistisk på Danmarks vegne. Transportbranchen er et komplekst og voldsomt reguleret marked, der konstant udvikles og får nye, samspillende regler. Derudover kommer der nu også til at være et voldsomt pres på branchen om at få omstillet til grønnere løsninger og om at kunne leve op til de rapporteringskrav, der følger med EU’s nye CSRD-forordning. Det sætter skærpede krav til transportvirksomhedernes digitale infrastruktur og kapacitet, hvis de skal lykkes med at omstille sig og med at indsamle og rapportere på brugbare data.”

”Men lige præcis her er danske virksomheder heldigvis godt stillet. Vi er langt fremme på den digitale agenda, og det giver os en fordel. Jeg tror, at det er vigtigt for Danmark, at vi hurtigt får omstillet os og satser benhårdt på bæredygtigheden. Dels fordi den i stigende grad bliver et konkurrenceparameter, og dels fordi den også rummer et enormt potentiale for nye typer af jobs.”

Synspunktet bakkes op af data fra Deloittes Work Toward Net Zero-rapport, der vurderer, at den grønne omstilling potentielt kan åbne op for op mod 300 millioner jobs på verdensplan.

Og selvom omstillingen er en kompleks størrelse, betyder det ifølge Jesper Kronborg ikke, at vi må vinke farvel til de små og mellemstore virksomheder. For de større aktører vil fortsat have brug for underleverandører. Og så kan der muligvis også opstå særlige behov, som nichevirksomheder kan spinde guld på. Humlen er blot, at den grønne omstilling vil bane vejen for en konkurrencedygtig transportbranche:

”Jeg tror, at de virksomheder, der finder den rette vej ift. at lave grønne løsninger – og som formår at gøre det på en omkostningseffektiv måde - vil få en konkurrencefordel over andre virksomheder. Fra et politisk synspunkt handler opgaven derfor om, at vi skal få lavet gode rammevilkår, der gør, at vi som land kan rykke hurtigt over til grønnere transportløsninger. Det handler f.eks. om at få udrullet en velfungerende ladeinfrastruktur, få sat ladestandere op, og at vi i en begrænset periode giver tilskud til, at transportvirksomhederne kan købe grønne lastbiler, så Danmark kommer med fra start,” siger han og afslutter:

”Vi har et kæmpe potentiale i at være foregangsland. Nu handler det om, at vi hurtigt kommer med på vognen og gør os nogle erfaringer, så vi kan drage fordel af den viden senere, når bolden virkelig ruller. Det vil klart øge Danmarks konkurrenceevne – også i forhold til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft.”

Jesper Kronborg, Branchedirektør for Dansk Erhverv Transport.

Hvordan kan vi styrke arbejdskraften i den danske transportsektor?

Løsningerne er ifølge Jesper Kronborg ikke lette. De forudsætter dels en indsats inden for Danmarks grænser med afsæt i at tiltrække og fastholde talenter, og dels et tværeuropæisk samarbejde, som sørger for lige konkurrencevilkår på tværs af EU-lande. Her giver han fire konkrete bud på, hvordan vi kan styrke arbejdskraften i den danske transportsektor:

1. Bedre fremstilling af branchen og dens muligheder
”Jeg tror, vi skal være bedre til at fremstille branchen og dens muligheder. Der er nemlig mange positive ting at hive ud. Hvis du er villig til at arbejde for det, kan du opnå en rigtig fin løn, du er ikke nødvendigvis bundet til et kontor og et otte-til-fire-job, ligesom du har friheden til og muligheden for at komme rundt i verden og få unikke oplevelser. Transportsektoren har rigeligt med attraktive muligheder, også hvis man ikke har sine styrker i det boglige.

”Jeg tror også, at nogle tænker på transportfaget som lidt af et enspænderfag, men i virkeligheden handler mange af jobbene også om at møde mange mennesker. Så der forestår et brandingarbejde af sektoren, hvor man med fordel kunne hente inspiration fra Det Blå Danmark, der har gjort et utroligt godt stykke arbejde. For der er faktisk virkelig få negative historier i branchen, men som desværre fylder meget.”

2. Bedre benyttelse af den eksisterende arbejdsstyrke
”Vi har en aldrende befolkning, og en stor del af arbejdsstyrken nærmer sig hastigt pensionsalderen. Så vi bliver nødt til at gøre det attraktivt for chaufførerne at blive lidt længere tid på arbejdsmarkedet, så de kan aflaste systemet. Vi kan også løse noget af det ved at få flere unge, flere kvinder og flere af anden etnisk herkomst ind i sektoren. Den sidste del hænger nok uløseligt sammen med at tale chaufførfaget op og fremstille branchen positivt.”

3. Tværeuropæiske løsninger
”Rekrutteringsudfordringerne går også på tværs af hele Europa. Så når vi grundlæggende ikke kan nøjes med at fiske i egen andedam, må vi sørge for, at Danmark på lige fod med øvrige EU-lande er et attraktivt land at søge arbejde i.”

4. Satsning på den grønne omstilling
”Den grønne omstilling kommer til at være alfa og omega. Dem, som først knækker koden til at levere grønne ydelser, samtidig med at de holder rentabiliteten, kommer til at have en enorm konkurrencefordel. Her er vi i Danmark rigtig godt stillet, fordi vi er langt fremme på den digitale agenda og i det hele taget har, hvad der skal til for at omstille relativt hurtigt.”

Kontakt

Lars Andersen

Partner

+45 60 61 10 10

Share this story

$(document.head).append(''); $(document.head).append('