Insight

Strategisk risikostyring

Stigende forventninger til bestyrelsens- og revisionsudvalgets overvågning heraf

Risikostyring har fået større betydning i virksomhederne - ikke kun for revisionsudvalg, men også hele bestyrelser. Mange bestyrelser tager derfor strukturen af deres risikostyring op til fornyet overvejelse og vurderer samtidig, hvorledes specifikke risici overvåges mest hensigtsmæssigt.

Forstå virksomhedens risikobillede
Med stigende opmærksomhed på behovet for at kunne forudse og styre risici i et stadigt mere dynamisk og usikkert miljø søger bestyrelsesmedlemmer og topledelser en bedre forståelse af det fulde spektrum af deres nuværende og mulige risikoeksponering samt effektiviteten af deres virksomheders styring heraf. Denne publikation giver bestyrelsesmedlemmer og topledelser indblik i mulige tilgange til en række problemstillinger i relation hertil.


Læs mere 

Et globalt perspektiv på risikostyringsudvalg
Deloitte har undersøgt en specifik og ofte meget effektiv governance foranstaltning: risikostyringsudvalg. Denne rapport afdækker brugen af risikostyringsudvalg baseret på en analyse af 400 store børsnoterede virksomheder i 8 lande. 


Læs rapporten

Risikointelligent governance
Risikostyring er i dag et centralt element i enhver bestyrelses arbejde. Denne publikation giver seks bud på, hvad en bestyrelse kan gøre for at understøtte en effektiv og hensigtsmæssig risikostyring i virksomhederne.


Læs publikationen

Strategisk risici
Denne Deloitte undersøgelse giver et billede af, hvorledes virksomheder anskuer og styrer de risici, som påvirker deres strategi. Undersøgelsen giver svar på spørgsmål såsom:

  • Hvilke risikoområder har den største indflydelse på jeres forretningsstrategi? 
  • Hvem fastlægger jeres virksomheds tilgang til styring af strategiske risici?
  • Har jeres tilgang til styring af strategiske risici ændret sig i de seneste tre år? Hvordan?
  • Hvilke teknologitendenser, tror du, kan true jeres forretningsmodel? 
     

Læs undersøgelserne

Afstemning af strategi og risikostyring
Én af bestyrelsens vigtigste opgaver er at rådgive den daglige ledelse i forbindelse med formulering af en strategi, der stemmer overens med virksomhedens forretningsgrundlag og med interessenternes kort- og langsigtede vision. Bestyrelsen bidrager med vigtigt lederskab i den strategiske planlægningsproces og den fortsatte dialog om overvågning af strategiske mål ved at stille de rigtige spørgsmål. 

I denne publikation opstiller Deloitte en række spørgsmål, som bestyrelsen kan anvende, når den skal vurdere, om den nuværende strategi tager højde for risici. 

Læs publikationen

Guide om risikostyringsudvalg
Deloittes Risk Committee Resource Guide for Boards er udarbejdet til brug for bestyrelsesmedlemmer og topledere, uanset om de overvejer eller genovervejer deres risikostyringsansvar eller rent faktisk sammensætter, samarbejder med eller er med i et risikostyringsudvalg. 

Guiden indeholder et eksempel på et stiftelsesdokument, et værktøj til planlægning af et risikostyringsudvalgs aktivitetskalender og evaluering af risikostyringsudvalgets performance. 

Den indeholder desuden en risikooversigt, eksempel på governance-dokumentation og de overvejelser, bestyrelsen kan gøre sig ved sin selvevaluering.


Læs guiden

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('