Insight

Link mellem transfer pricing og toldværdi

Husk koordineret tilgang til priser mellem forbundne parter

2015-udgaven af Deloittes vejledning om toldværdiansættelse mellem forbundne parter er nu udkommet.

Deloitte udgiver én gang om året en vejledning om toldværdiansættelse mellem forbundne parter – ”The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation”. 2015-udgaven, som samler de væsentligste regler fra adskillige lande over hele verden, er lige udkommet og kan downloades her på siden.

Virksomheder, der importerer varer fra koncernforbundne selskaber, anvender i mange tilfælde de priser, der er fastlagt efter selskabets transfer pricing-politik som toldværdi.

Det er i den forbindelse vigtigt at være i stand til at dokumentere, at transfer priserne lever op til toldværdireglerne. Toldværdireglerne kan være meget forskellige fra de skatteregler, der danner basis for fastsættelsen af transfer prisen. I praksis afhænger sammenhængen af, hvilken metode der anvendes til at fastsætte transfer prisen.

Et godt eksempel på forskelle i de to regelsæt er, at en varepris fastsat efter et selskabs transfer pricing-politik typisk ikke tager højde for eventuelle royaltybetalinger. Royaltybetalinger skal derimod som oftest medregnes i toldværdien. Ved koncerninterne royalties er det således vigtigt, at den effekt, en royalty får for toldværdien, tages i betragtning. 

Et andet godt eksempel er, at mange virksomheder glemmer at lave korrektioner i tidligere indsendte toldangivelser, når der bliver gennemført bagudrettede transfer pricing-justeringer i opadgående retning. Der kan også være mulighed for at få en del af den tidligere indbetalte told tilbage, hvis der er tale om nedadgående transfer pricing-justeringer.

Skatte- og toldmyndighederne har øget fokus på toldværdiansættelsen mellem forbundne parter, og myndighederne arbejder i stigende grad med en koordineret indsats og fælles kontrol på told- og transfer pricing-området. Derfor er det vigtigt, at en virksomhed har styr på toldværdireglerne i hvert enkelt land, hvor der importeres varer fra et udenlandsk koncernforbundet selskab med henblik på at sikre, at virksomheden ikke risikerer: 

  • en højere told- og importmomsbetaling,
  • uoverensstemmelser i selskabets regnskaber,
  • at blive nægtet skattefradrag for den del af lageromkostninger, der overstiger toldværdien,
  • bøder for at have overtrådt told- og/eller skattelovgivningen.

Reglerne – og ikke mindst told- og skattemyndigheders praksis – er forskellige fra land til land. Mange lande har dog lignende metoder, som anvendes med henblik på at finde ud af, om virksomhedens transfer priser kan accepteres som basis for toldværdien, og om eventuelle royalties, der er betalt i forbindelse med de importerede varer, skal medregnes i toldværdien. 

Hvis ovenstående er relevant for dig og din virksomhed, er du velkommen til at kontakte os for en nærmere drøftelse. Vi hjælper gerne med at:

  • undersøge, hvilken effekt transfer pricing-justeringer og royaltybetalinger har på toldværdien i din virksomhed, 
  • undersøge, om der er risici eller muligheder for optimering af toldværdierne, 
  • opbygge dokumentation til brug af transfer priser som basis for toldværdien,
  • praktisk arbejde med korrektioner og tilbagebetalinger,
  • og meget mere.

Vi ser frem til at høre fra dig.

The Link Between Transfer Pricing and Customs Valuation 2015 Country Guide
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('