Insight

Ændrede regler for visse grønlandske virksomheder

Reelle ejere, minimumskrav, IVS’er og kapitalejerlån mv.

Der er gennemført ændringer til de grønlandske anordninger for bl.a. selskabsloven, erhvervsfondsloven og erhvervsvirksomhedsloven, som er sat i kraft den 5. januar 2022. Ændringerne omfatter bl.a. reglerne om reelle ejere, minimumskrav, afskaffelse af IVS’er og muligheden for lovlige kapitalejerlån.

11. maj 2022

 

Registrering af reelle ejere og legale ejere

Der er nu indført krav om registrering af reelle ejere for grønlandske virksomheder. Fristen for registreringen af reelle ejere efter de nye regler er 31. juli 2022

Kravet om registrering af reelle ejere kommer til at gælde for følgende virksomhedstyper:

 • Iværksætterselskaber
 • Anpartsselskaber
 • Aktieselskaber
 • Partnerselskaber
 • Kommanditselskaber
 • Interessentskaber
 • Erhvervsdrivende fonde
 • Ikke erhvervsdrivende fonde og visse foreninger
 • Virksomheder med begrænset ansvar (A.M.B.A., F.M.B.A. og S.M.B.A.).

Der bliver med samme frist også indført krav om registrering af legale ejere for kommanditselskaber, som hidtil ikke har skulle registrere legale ejere. 

Nedenfor er oplistet nogle af pligterne vedrørende registrering af reelle ejer(e), undersøgelse og opbevaringspligt, som nu er gældende for grønlandske kapitalselskaber, erhvervsdrivende virksomheder og erhvervsdrivende fonde fra den 5. januar 2022.

 1. Der er pligt til at registrere oplysninger om reelle ejere og disses rettigheder hurtigst muligt i Erhvervsstyrelsens system, efter virksomheden er blevet bekendt med det reelle ejerskab eller ændrede forhold i det reelle ejerskab. 
 2. Der er pligt til mindst en gang årligt at undersøge, om der er sket ændringer af de registrerede oplysninger om de reelle ejere. Resultatet af undersøgelsen skal fremlægges på det ledelsesmøde, hvor ledelsen godkender årsrapporten eller fondens årsregnskabsmøde. 
 3. Der er pligt til at opbevare dokumentation for de indhentede oplysninger om de reelle ejere i 5 år, efter det reelle ejerskab er ophørt. 
 4. Der er pligt til at opbevare dokumentation for forsøg på at identificere de reelle ejere i 5 år efter gennemførelsen af identifikationsforsøget. 
 5. Hvis det ikke har været muligt at identificere reelle ejere efter identifikationsforsøget som nævnt ovenfor, er det i stedet direktionen / den daglige ledelse / bestyrelsen / særlige begunstigede personer, der skal registreres som reelle ejere, alt afhængig af hvilken virksomhedsform der er tale om.

Manglende registrering af reelle ejere, mangelfulde registreringer eller manglende opbevaring af dokumentation for oplysninger om reelle ejere kan medføre bøde og/eller tvangsopløsning/sletning.

Til ovenstående bemærkes, at andre regler gælder for almindelige fonde omfattet af anordning for Grønland om ikrafttræden af lov om fonde og visse foreninger.

Opbevaring af selskabsdokumenter

Ledelsen i de grønlandske kapitalselskaber og erhvervsdrivende virksomheder er nu forpligtet til at sørge for, at virksomhedsdokumenter opbevares på betryggende vis i 5 år fra udgangen af det regnskabsår, dokumenterne vedrører. Herudover, hvis virksomhedsdokumenterne ikke opbevares i elektronisk form, skal de opbevares i papirform i Grønland. Ovenstående har virkning for virksomhedsdokumenter, der udarbejdes i regnskabsår, som begynder ved anordningens ikrafttræden eller senere. 

Manglende opbevaring af virksomhedsdokumenter kan medføre bøde og/eller tvangsopløsning.

Nedsættelse af minimumskapitalen ved stiftelse af kapitalselskaber

Minimumskravet til selskabskapitalen for grønlandske kapitalselskaber nedsættes. For aktieselskaberne nedsættes minimumskravet til selskabskapitalen fra 500.000 kr. til 400.000 kr., og for anpartsselskaberne sker en nedsættelse fra 50.000 kr. til 40.000 kr.

Iværksætterselskaber 

IVS’er er ved anordningen blevet afskaffet som selskabsform, og eksisterende IVS’er skal derfor senest den 5. januar 2024 være omregistreret til anpartsselskaber. Ved omregistrering til anpartsselskab skal der ske indbetaling af restkapitalen, så selskabskapitalen minimum svarer til 40.000 kr. 

Lovlige kapitalejerlån 

De grønlandske selskaber kan nu yde lovlige lån og anden økonomisk bistand, herunder sikkerhedsstillelse til kapitalejere og ledelsesmedlemmer samt disses nærtstående, under forudsætning af, at visse betingelser opfyldes. 

I tilknytning til ovenstående er der indført en overgangsbestemmelse, hvorefter ulovlige lån ydet før 5. januar 2022, som eksisterer på nuværende tidspunkt, vil kunne lovliggøres efter de nye regler under nærmere betingelser. 

Hvis ovenstående skulle give anledning til spørgsmål eller vi skal assistere i forbindelse hermed, er du altid velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('