Insight

Ændringer i momsloven kan ramme din virksomhed

Regler om f.eks. intern leasing ændres markant

Nye regler på området for udtagningsmoms og særligt i forbindelse med håndteringen af investeringsgoder er netop vedtaget. Din virksomhed bør allerede nu overveje, om der er styr på processerne for at sikre korrekt håndtering af udtagningsmoms.

4. december 2019

 

Udtagningsmoms generelt

Momsfradraget fastsættes som udgangspunkt på købstidspunktet og på baggrund af virksomhedens forventede anvendelse af varen/aktivet. Ved efterfølgende ændringer i anvendelsen af aktivet giver udtagningsreglerne mulighed for at justere momsbeskatningen, således at et tidligere opnået fradrag kan korrigeres med udtagningsmoms.

Formålet med udtagningsmoms er overordnet at sikre, at momsbeskatningen af et givent indkøb svarer til den faktiske anvendelse. Selvom udtagningsmoms teknisk set er en salgsmoms, søger reglerne at udligne konsekvenserne af en ændret anvendelse. Det betyder, at en virksomhed, der har opnået fuldt fradrag på anskaffelsestidspunktet og efterfølgende anvender aktivet til fuldt momsfritagne aktiviteter, ikke bliver stillet bedre, end den virksomhed, der ikke har opnået fradrag ved anskaffelsen, fordi sidstnævnte på købstidspunktet vidste, at et identisk indkøb skulle bruges til momsfritagne aktiviteter.  

Der skal f.eks. beregnes udtagningsmoms, hvis der ved anskaffelsen af det udtagne aktiv er opnået fuldt eller delvist momsfradrag og aktivet efterfølgende overgår til fuld momsfri benyttelse. I praksis har en særlig regel bevirket, at aktiver under værdiforringelse efter 5 år har kunnet udtages uden momsmæssige konsekvenser. Denne 5-års-regel er nu bortfaldet, og det åbner for en række situationer, hvor udtagningsmoms nu kan blive udløst. Dette kan bl.a. være tilfældet for koncernselskaber med momspligtige leasingaktiviteter, der indtræder i en fællesregistrering efter reguleringsperioden er udløbet, og hvor aktivet anvendes til fællesregistreringens fuldt ud momsfrie aktiviteter. 

Opgørelsen af beregningsgrundlaget og beregningen af udtagningsmomsen kan dermed ikke længere ske automatisk på baggrund af samme metodik som hidtil.  

Det er alene ved ændret anvendelse til 100% momsfritagne aktiviteter, at der skal afregnes udtagningsmoms. Et aktiv, der går fra 100% momspligtig anvendelse til 98% momsfri anvendelse, vil altså ikke udløse udtagningsmoms. 

Det nye regelsæt medfører således væsentlige ændringer, særligt for samspillet mellem reglerne for udtagningsmoms og reglerne for regulering af investeringsgoder. 

Udtagning af investeringsgoder og reguleringsforpligtelse

Hidtil har reglerne for reguleringsforpligtelser af investeringsgoder gået forud for reglerne for udtagningsmoms, således at et investeringsgode inden for reguleringsperioden ikke er faldet under udtagningsreglerne, men alene under reguleringsreglerne. Med de nye regler er dette ændre, hvilket betyder, at der ved udtagning af et aktiv til fuldt momsfritagne formål inden for reguleringsperioden skal afregnes udtagningsmoms på tidspunktet for ændringen fra momspligtig til momsfri aktivitet. Det er dog vigtigt at være bekendt med, at en udtagning kan skabe et nyt investeringsgode, der omfattes af reglerne for regulering. Det skyldes, at udtagning teknisk set er både et salg og et køb af det udtagne investeringsgode på samme tid. Forståeligt at man i UK betegner udtagningssituationen som ”self-supply”. 

Efterfølgende kan opnås en kompenserende regulering i en 5-årig periode efter investeringsgodereglerne, hvis aktivet igen benyttes til momspligtig aktivitet. 

De nye regler forventes at træde i kraft omkring 1. juni 2020, hvorfor din virksomhed allerede nu bør forberede sig på de nye regler for udtagningsmoms. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('