Insight

Beneficial owner

Østre Landsrets dom offentliggjort

Østre Landsret har den 3. maj 2021 afsagt dom i de to første af de verserende beneficial owner-sager

6. maj 2021

 

I næsten ti år har de danske beneficial owner-sager verseret ved domstolene, og den 3. maj 2021 offentliggjorde Østre Landsret dom i de første to sager. Omdrejningspunktet var, om den danske kildeskat på de udloddede udbytter skulle frafaldes, som følge af at skatten skulle nedsættes efter EU's moder-/datterselskabsdirektiv eller den relevante dobbeltbeskatningsoverenskomst. 

I den første sag havde NetApp Danmark foretaget to udlodninger til moderselskabet NetApp Cypern. Begge udlodninger blev videreudloddet.

Vedrørende begge udlodninger udtalte Landsretten, at NetApp Cypern ikke havde nogen reel råderet over udbyttet, og at formålet med transaktionen ubestridt var at undgå dansk kildeskat. NetApp Cypern kunne derfor ikke anses for retmæssig ejer af udbyttet efter dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Cypern. Videre fandt Landsretten, at NetApp Cypern måtte anses for et gennemstrømningsselskab uden selvstændig økonomisk begrundelse, og skattefritagelse efter moder-/datterselskabsdirektivet kunne derfor heller ikke påberåbes. 

Derimod udtalte Landsretten, at hvis det med sikkerhed kan fastslås, at den retmæssige ejer af udbyttet er hjemmehørende i et land, som har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark, kan den retmæssige ejer af udbyttet påberåbe sig reglerne heri som grundlag for skattenedsættelse. 

Konkret fandt Landsretten det godtgjort, at den første udlodning var modtaget af NetApp USA og således beskattet efter amerikanske skatteregler. Da udlodningen kunne have været udloddet direkte fra NetApp Danmark til NetApp USA uden dansk kildeskat efter den dansk-amerikanske dobbeltbeskatningsoverenskomst, fandt Landsretten, at der hverken forelå misbrug efter den dansk-cypriotiske dobbeltbeskatningsoverenskomst eller moder-/datterselskabsdirektivet. Udbytteudlodningen udløste derfor ikke dansk kildeskat. 

For den anden udlodning fandt Landsretten det ikke godtgjort, at udbyttet var videreført til NetApp USA og statuerede således misbrug, hvorefter denne udlodning udløste dansk kildeskat.

I den anden sag havde TDC Danmark udloddet udbytte til koncernens holdingselskab i Luxembourg. Landsretten udtalte, at det måtte lægges til grund, at udbyttet var kanaliseret videre til de bagvedliggende kapitalfonde og eventuelt ultimativt til investorerne, og at holdingselskabet i Luxembourg ikke herudover havde haft nogen selvstændig begrundet funktion. Landsretten bemærkede, at TDC ikke havde gjort gældende, at kapitalfondene ville kunne opnå skattefrihed af udbyttet, såfremt TDC i stedet havde udloddet udbyttet direkte til dem. Landsretten konkluderede, at TDC hverken kunne påberåbe sig skattefritagelse efter moder-/datterselskabsdirektivet eller efter dobbeltbeskatningsaftalen med Luxembourg, og udbyttet var derfor ikke fritaget for dansk kildeskat.  

Det forventes, at begge sager vil blive indbragt for Højesteret. 

Selvom der nu er kommet en vis afklaring af retsstillingen vedrørende den danske fortolkning af beneficial owner, er det fortsat en konkret vurdering, hvorvidt en udbytteudlodning skal pålægges dansk kildeskat. Det er fortsat vores anbefaling, at der foretages en analyse af en eventuel skattepligt, inden der træffes beslutning om udlodning af udbytte fra danske selskaber. Vi er altid gerne til rådighed for både indledende drøftelser og dybere analyser.

Den fulde offentliggjorte dom fra Østre Landsret kan læses her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('