Insight

Donation af varer – momsen bliver lovmæssigt lavere

Din virksomhed bør revurdere mulighederne ved donationer

Nye regler for udtagningsmoms er vedtaget, og særligt i forbindelse med værdiansættelsen af momsgrundlaget implementeres mere fordelagtige regler. Det betyder, at momsomkostningen kan blive lavere, hvis din virksomhed giver varer til velgørende formål.

4. december 2019

 

Udtagningsmoms generelt

Momsfradraget fastsættes som udgangspunkt på købstidspunktet og på baggrund af virksomhedens forventede anvendelse. Ved efterfølgende ændringer i anvendelsen af varen, giver udtagningsreglerne mulighed for at justere momsbeskatningen, således at et tidligere opnået fradrag kan reguleres med en udtagningsmoms.

Udtagning sidestilles med et momspligtigt salg, og der skal derfor beregnes en teknisk salgsmoms, forudsat at der ved anskaffelsen af de udtagne varer er opnået fuldt eller delvist momsfradrag.  

Særligt om donationer

Udtagningsmoms kan ramme bredt. I praksis ses f.eks., at salgsfremmende ordninger, afhængig af udformning, kan udløse en utilsigtet pligt til at afregne udtagningsmoms. Dette selvom ordningen gennemføres med henblik på at øge det momspligtige salg og altså umiddelbart støtte virksomhedens aktiviteter og formål i øvrigt. Også en virksomheds donation af varer til velgørende formål kan medføre en pligt til at betale udtagningsmoms.

Med den nyligt vedtagne lov indføres en række væsentlige ændringer i regelsættet. Hvad angår afgiftsgrundlaget, så er EU’s momskomités guidelines fra 2012 nu synligt implementeret i loven. Det betyder, at momsloven nu kommer til at indeholde regler om, at afgiftsgrundlaget skal fastlægges til værdien af varerne på tidspunktet for udtagningen. Der skal således ikke beregnes moms af den oprindelige købspris, men derimod ses på værdien ved udtagningen. Da værdien ved udtagning af ukurante varer og varer tæt på sidste salgsdato mv., alt andet lige, er lavere end den oprindelige købspris på varen, vil de nye regler således føre til et lavere afgiftsgrundlag og dermed en lavere momsbetaling.

De nye regler forventes at træde i kraft omkring 1. juni 2020, hvorfor din virksomhed allerede nu bør forberede sig på en række ændringer for udtagningsmoms generelt, men særligt giver det anledning til at undersøge, om din virksomhed er bekendt med den praksis, der nu implementeres i momsloven i forhold til værdiansættelser og donationer. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('