Insight

Endelige underskud

Faste driftssteder og datterselskaber i udlandet

Praksisændring kan give mulighed for at anvende underskud i ophørte faste driftssteder og datterselskaber i udlandet i den danske skatteopgørelse.

9. december 2020

 

Danske selskaber kan som udgangspunkt ikke fratrække underskud i udenlandske faste driftssteder eller udenlandske datterselskaber i den danske skatteopgørelse, medmindre der er valgt international sambeskatning. 

Ved afgørelse af 16. juni 2020 i Bevola-sagen (C-650/16) gav Østre Landsret imidlertid det danske selskab Bevola medhold i, at selskabet kunne fratrække underskud opstået i selskabets finske filial i den danske skatteopgørelse. 

Afgørelsen er begrundet i EU-retlige principper om endelige underskud, og det er en forudsætning for fradrag, at alle muligheder for udnyttelse af underskuddene i udlandet er udtømte – både historisk og fremadrettet. 

Dommen kan danne grundlag for genoptagelsesanmodninger, og Skattestyrelsen har den 29. september 2020 udsendt udkast til styresignal, hvor genoptagelse efter omstændighederne kan ske tilbage til indkomståret 2009. Der er endnu ikke udsendt et endeligt styresignal, men vi følger løbende op på udviklingen.

Sideløbende er der fremsat et lovforslag (L 48 2019/20 og genfremsat ved L 28 2020/21) med henblik på at bringe dansk skatteret i overensstemmelse med EU-retten ved indførelse af en ny bestemmelse i selskabsskatteloven. Lovforslaget er vedtaget den 3. december 2020, og bestemmelsen om endelige underskud har virkning for indkomståret 2019 og senere indkomstår. 

Følgende forhold er afgørende for anvendelsen af udenlandske underskud i Danmark:

  • Der er tale om et fast driftssted eller et datterselskab i EU/EØS og aktiviteten er lukket ned. 
  • Selskabet/det faste driftssted har underskud til fremførsel, og underskuddene kan anses for endelige (underskuddene kunne ikke have været anvendt tidligere, ligesom der heller ikke er udsigt til, at underskuddene kan anvendes fremadrettet).
  • For datterselskaber skal underskuddene kunne have været anvendt i Danmark, hvis koncernen havde valgt international sambeskatning.

Reglerne finder også anvendelse for faste ejendomme i udlandet, herunder også ejendomme i lande udenfor EU/EØS.

Vi er gerne behjælpelige med nærmere drøftelser og rådgivning om mulighederne for at anvende udenlandske underskud i den danske skatteopgørelse, herunder om betingelserne for anvendelse er opfyldt, og hvordan anvendelse i givet fald kan ske.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('