Insight

Er en stor grund med lille bebyggelse en byggegrund?

Et nyt bindende svar viser, at det sjældent er tilfældet

Skatterådet ændrer i et bindende svar Skattestyrelsens hidtidige praksis, hvor salg af bygninger med usædvanligt store jordtilliggender førhen er blevet anset som momspligtige salg af byggegrunde.

5. november 2020

 

Skatterådet har ved et nyt bindende svar taget stilling til momsbehandlingen ved salg af funktionsdygtige bygninger med et usædvanligt stort jordtilliggende, der skal bebygges med et betydeligt antal nye bygninger (i sagen boliger). Skatterådet konkluderer, at der i denne situation ikke er tale om et momspligtigt salg af en byggegrund, når arealet (beliggende på én matrikel) er bebygget med funktionsdygtige bygninger – dette uanset at den tilhørende grund udgør et areal, der er væsentligt større end, hvad der normalt ses.  

Det kan udledes af det bindende svar, at Skattestyrelsen efter KPC-sagen ændrer deres hidtidige praksis omkring salg af bygninger med usædvanlig stort jordtilliggende. I sagen var der tale om en grund på ca.13.000 m2, som var bebygget med ca. 140 m2. Skattestyrelsen har hidtil anset salg af grunde, der kun var bebygget i begrænset omfang for at udgøre salg af byggegrunde. Det er nu udgangspunktet, at en funktionsdygtig bygning med tilhørende jord ikke kan kvalificeres som en byggegrund, uanset at den tilhørende jord udgør et større areal end sædvanligt. Dette gælder, når bebyggelsen består af traditionelle bygninger, som i det bindende svar defineres som eksempelvis en bolig eller en erhvervsejendom. Hermed har Skattestyrelsen fastslået, at hvis matriklen er bebygget, så er det gældende for hele matriklen, uanset om den tilhørende jord udgør et større areal end sædvanligt, og uanset at bebyggelsen (traditionelle bygninger) ikke opfylder kravene til den fremtidige anvendelse. 

Det er uvist, hvordan Skattestyrelsens praksis fremadrettet vil være for, hvad der er omfattet af betegnelsen ”traditionelle bygninger ”, og hvor meget der skal til for, at en grund kan anses som bebygget, og herudover hvad der skal til for, at en bygning anses som funktionsdygtig. Det fremgår dog af det bindende svar, at Skattestyrelsen fortsat anser grunde, der alene er bebygget med andet end traditionelle bygninger, dvs. f.eks. bebygget med skure, udhuse og bolværk, for fortsat at være momspligtige byggegrunde. 

Det er vores vurdering, at det bindende svar er udtryk for en praksisændring, og vi forventer derfor, at Skattestyrelsen udsender et styresignal om den fremadrettede virkning af det bindende svar samt muligheden for genoptagelse. 

Vi opfordrer imidlertid til, at man allerede nu undersøger om man har været involveret i ejendomstransaktioner, hvor det kan være relevant at søge om genoptagelse på baggrund af det offentliggjorte bindende svar. 

Deloitte hjælper gerne med vurderingen af, om det er relevant at anmode om genoptagelse.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('