Insight

Fast driftssted

Justering af definition i intern dansk ret

Folketinget har den 3. december 2020 vedtaget et lovforslag (L 28 2020/2021), som udvider definition af fast driftssted i intern dansk ret. Ændringen kan have betydning for jeres skattepligtsforhold.

9. december 2020

 

Efter dansk skatteret er udenlandske selskaber skattepligtige til Danmark, når de udøver aktivitet med et fast driftssted her i landet. Tilsvarende holdes indkomst, som danske selskaber har ved et fast driftssted i udlandet, ude af dansk beskatning.

Definitionen af et fast driftssted i dansk skatteret følger art. 5 i OECD’s Modeloverenskomst. Bestemmelsen har stort set været uændret siden indførelsen i 1963, men ved 2017-opdateringen er der indført en række indholdsmæssige ændringer. Formålet med L 28 er at bringe dansk ret i overensstemmelse hermed. 

Der er tale om ændringer til dels undtagelsen af aktiviteter af forberedende og/eller hjælpende karakter og dels agentreglen. 

I modeloverenskomsten opregnes en række eksempler på aktiviteter, som ikke i sig selv medfører et fast driftssted, da de anses for at være af forberedende og/eller hjælpende karakter (eksempelvis et varelager). Som en konsekvens af lovændringen skal der fremover altid foretages en konkret vurdering af aktiviteternes betydning for et foretagendes virksomhed, og hvorvidt der i det konkrete tilfælde vil være tale om et fast driftssted. 

Desuden indføres en antifragmenteringsregel som en værnsregel mod kunstig opdeling af aktiviteter mellem flere skattesubjekter, som er indbyrdes forbundne. Herefter vil aktiviteter fordelt på flere forskellige skattesubjekter, som hver for sig anses for at være af forberedende og/eller hjælpende karakter, alligevel medføre et fast driftssted, hvis aktiviteterne indgår i en samlet udførelse af virksomhedens aktivitet, som ikke kan anses for at være af forberedende og/eller hjælpende karakter. 

Desuden skærpes agentreglen, hvorefter et foretagende som udgangspunkt har et fast driftssted, hvis en afhængig agent indgår bindende aftaler på foretagendets vegne. Fremadrettet vil agentreglen også omfatte tilfælde, hvor agenten spiller en afgørende rolle ved indgåelsen af aftaler på vegne af virksomheden, ligesom reglen vil omfatte kommissionsforhold, hvor en agent sælger virksomhedens produkter i eget navn.

Ændringen har virkning fra den 1. januar 2021, og vi står naturligvis til rådighed for en nærmere drøftelse. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('