Insight

Gode skatteråd ved juletid

Flere muligheder for at optimere skatten

Inden du om lidt siger farvel til 2020, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?

10. december 2020

 

1. Indbetal restskat 

Undgå renter og procenttillæg

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2020, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

 • Betal det beløb, du har betalt for lidt i skat og undgå helt at betale renter senest den 30. december 2020 kl. 20.45.
 • Betal senest 1. juli 2021 og betal en dag-til-dag-rente på 1,8 pct. p.a. af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.
 • Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2021, vil Skattestyrelsen opkræve restskatten plus rente- og procenttillæg på 3,8 pct. 

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2020) til og med 21.000 kr. bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2022. Restskat over 21.000 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2021. I begge tilfælde lægges et procenttillæg oven i beløbet.

 

2. Indbetal på pensioner 

Optimer dine pensionsindbetalinger

Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

 • Alderspension – maximum indbetaling uden fradragsret udgør indtil fem år før folkepensionsalderen 5.300 kr. og fra og med det femte år før folkepensionsalderen 50.200 kr. 
 • Ratepension – maximum fradrag for 57.200 kr. eksklusiv arbejdsmarkedsbidrag.
 • Livrente – fuld fradragsret ved indbetaling via arbejdsgiver. Hvis indbetaling sker privat og beløbet overstiger 57.200 kr., skal indbetalingen som hovedregel fordeles over 10 år, dog med ret til opfyldning til 52.600 kr. årligt.

 

3. Udnyt håndværkerfradraget

Reducer skatten

Håndværkerfradraget er blevet permanent. Du kan få håndværkerfradrag (servicefradrag) på op til i alt 18.700 kr. (inkl. moms) i 2020 for arbejdsløn til service- og håndværksydelser på din bolig eller sommerhus. Fradraget er for alle medlemmer i husstanden, som er fyldt 18 år senest den 31. december 2020. Et ægtepar/samlevende par kan således få fradrag op til 37.400 kr.

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er et todelt fradrag:

 • Serviceydelser (arbejdsløn) – op til 6.200 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, så som rengøring, børnepasning, havearbejde og lign. 
 • Håndværksydelser – op til 12.500 pr. person for energirenovering, klimatilpasninger m.m.

Du kan få fradrag i 2020 for arbejde udført i 2020, hvis det er betalt senest den. 28. februar 2021. Husk, at du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb. 

Hvis dine forældre er pensionister, må de modtage op til 11.500 kr. (skattefrit) i 2020 for at passe børn, ordne have eller lave rengøring. Du vil kunne få fradrag for denne betaling som håndværkerfradrag, såfremt visse betingelser er opfyldt, og en erklæring er udfyldt. Hvis du tager fradrag efter reglerne om håndværkerfradraget, bliver beløbet dog skattepligtigt hos dine forældre.

Husk, at du for at få fradrag skal indtaste beløbet via TastSelv.

 

4. Giv penge til velgørenhed 

Få fradrag for donationer 

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 16.600 kr. i 2020. Undtagelsen hertil er fuldt fradrag for bidrag, der ydes til forskning.

Et evt. fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet til den forening, som modtager bidraget, og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skattestyrelsen.

Bemærk, at der er særlige regler, hvis du binder dig til at give bidrag i mindst 10 år.

 

5. Giv gaver til familien 

Giv op til 67.100 kr. i 2020 til dine nærmeste 

Gaver til børn og børnebørn på op til 67.100 kr. (23.500 kr. til svigerbørn) for 2020 er ikke omfattet af gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, hvorfor begge forældre samlet kan give en gave op til 134.200 kr. til hvert barn og barnebarn uden afgift. Husk, at gaver også kan gives til søskende eller ugift samlever, hvis man har boet sammen i mindst 2 år og stadig er samboende.

 

6. Invester i anparter/udlejningsejendom eller lign. 

Husk ændringen vedr. fradrag for underskud i K/S, P/S og I/S m.m.

Anparts- og ejendomsinvesteringer kan være en ganske udmærket investering, både før og efter at skattefradragene indregnes i budgettet. Ønsker du at investere i et anpartsprojekt, skal du være opmærksom på, at et skattemæssigt underskud i K/S, P/S og I/S m.m. for passive personlige ejere ikke længere kan modregnes i anden indkomst, hvis anparten er købt efter 12. maj 2017. 

Man skal være meget varsom, før man involverer sig i sådanne projekter. Hav altid din rådgiver med på råd, før du skriver under på en bindende aftale. 

 

7. Sælg tabsgivende aktier 

Reducer skatten på dine udbytter 

Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigt 

Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da skattevæsnet ellers kan underkende transaktionen. 

Indbetaling på pensionsordning 

Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

 • at realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang,
 • et evt. fradrag for værdien af indskuddet,
 • at evt. værdistigninger på de overførte aktier kun beskattes med 15,3 pct. 

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 57.200 kr. til en ratepension.

 

8. Kontroller din økonomi ved større ændringer, hvis:

 • din løn ændrer sig i forhold til tidligere år, eksempelvis på grund af nyt arbejde,
 • du går på pension eller skal på efterløn,
 • du har købt eller solgt hus eller omlagt dit gamle huslån,
 • du er blevet gift eller skilt,
 • du starter eller ophører med virksomhed,
 • du begynder eller ophører med at få SU,
 • hvis du har arbejdet meget hjemmefra i 2020 og påtænker at gøre det fremadrettet. Dette i relation til dit befordringsfradrag.

 

9. Tjek din forskudsopgørelse for 2021

Betal ’rigtig’ skat i løbet af året

Alderspension

Hvis din arbejdsgiver indbetaler til din alderspension – max. 5.400/52.400 kr. (2021) – skal beløbet anføres på din forskudsopgørelse som B-indkomst. Hvis dette ikke sker, får du en restskat.

Fri bil

Kontroller værdien af fri bil, idet den anførte værdi absolut ikke nødvendigvis er korrekt, da forskudsregistreringen tager udgangspunkt i tidligere år (historisk værdi).

Hvis du har en ’ny bil’ til rådighed som fri bil, udgør beregningsgrundlaget 100 pct. af bilens nyvognspris i de første 36 måneder. Herefter (fra og med 37. måned) nedsættes beregningsgrundlaget til 75 pct. af bilens nyvognspris.

Du kan også allerede have fået – eller får – en ny firmabil i løbet af 2020 eller 2021. Da er det vigtigt at få tilrettet med den korrekte værdi på den nye bil. Har du haft elbil som fri bil i perioden 1. april – 31.12.2020, gives der en skatterabat årligt på 40.000 kr., svarende til en nedsættelse af den skattepligtige værdi med 3.333 kr. pr. måned.

Aktieordninger

Er du med i en aktieordning hos din arbejdsgiver, skal du se efter, om det rigtige beløb er medtaget, idet det ellers kan resultere i en restskat samt en renteudgift, som ikke er fradragsberettiget.

Fradrag, som du selv skal indtaste

Du bør kontrollere, at f.eks. fradrag for befordring, børnebidrag og rejseudgifter er medtaget korrekt på din forskudsopgørelse, ud fra det du selv forventer. Du skal være opmærksom på, at hjemmearbejdsplads påvirker befordringsfradraget.

Fandt du dette nyttigt?