Insight

Gode skatteråd ved juletid

Flere muligheder for at optimere skatten

Inden du om lidt siger farvel til 2022, er det en god ide at gennemgå alle dine skattemæssige dispositioner. Har du husket alle fradrag? Skal dine pensionsindbetalinger justeres? Er det tid til at give pengegaver til familien? Eller har du foretaget større ændringer i din økonomi, som også har en konsekvens for din skat?

7. december 2022

 

Vi giver dig nedenfor en kort rundtur i overvejelser, du bør gøre dig, inden året er omme. 


Indbetal restskat

Hvis du har betalt for lidt i skat/AM-bidrag i 2022, kan du lave en frivillig betaling af den forventede restskat på følgende måder:

 • Betal senest den 30. december 2022 det beløb, du har betalt for lidt i skat og undgå helt at betale renter.
 • Betal senest 1. juli 2023 og betal en dag-til-dag-rente på 1,7% p.a. af restskatten fra 1. januar til den dag, du betaler.
 • Hvis du venter med at betale til efter 1. juli 2023, vil Skattestyrelsen opkræve restskatten plus rente- og procenttillæg på 3,7%.

Rentetilskrivningen og procenttillægget er ikke fradragsberettiget.

Restskat (for 2022) til og med 22.568 kr. inkl. tillæg bliver automatisk indregnet i din forskudsopgørelse for 2023. Restskat over 22.568 kr. opkræves i august, september og oktober måned 2022. 

Som alternativ til den manuelle indbetaling kan du også overveje at ændre din forskudsopgørelse for december, således at du betaler en større del i skat af din lønindkomst. 


Indbetal på pensioner

Her er de gældende regler for, hvor meget du må indbetale:

 • Alderspension – maksimum indbetaling uden fradragsret udgør indtil fem år før folkepensionsalderen 5.500 kr. og fra og med det femte år før folkepensionsalderen 54.200 kr.
 • Ratepension – maksimum fradrag for 59.200 kr. ekskl. arbejdsmarkedsbidrag.
 • Livrente – fuld fradragsret ved indbetaling via arbejdsgiver. Hvis indbetaling sker privat, og beløbet overstiger 59.200 kr., skal indbetalingen som hovedregel fordeles over ti år, dog med ret til opfyldning til 54.500 kr. årligt.
 • Der gælder et særligt opfyldningsfradrag for selvstændigt erhvervsdrivende.

 

Vær opmærksom på ændringer for håndværkerfradraget for 2022

Håndværkerfradraget er afskaffet pr. 1. april 2022. Du kan få håndværkerfradrag på op til i alt 12.900 kr. (inkl. moms) pr. person i 2022 for arbejdsløn til håndværksydelser på din bolig eller sommerhus. Arbejdet skal være udført senest den 31. marts 2022 og være betalt senest den 31. maj 2022. 

For udvalgte serviceydelser på din bolig eller sommerhus kan du fortsat få fradrag for 6.400 kr. (inkl. moms) pr. person i 2022. For at få servicefradraget skal arbejdet senest være betalt den 28. februar 2023. 

Du kan få fradrag i 2022 for arbejde udført i 2022, hvis det er betalt senest den 28. februar 2023. Husk, at du skal kunne dokumentere arbejdet med en faktura (fra en virksomhed) eller en skriftlig erklæring (fra en privatperson), og arbejdet skal betales digitalt, uanset beløb.

Hvis dine forældre er pensionister, må de modtage op til 11.900 kr. (skattefrit) i 2022 for at passe børn, ordne have eller lave rengøring. Du vil ikke kunne få fradrag for denne betaling som håndværkerfradrag, såfremt skattefriheden udnyttes. Husk, at du – for at få fradrag – skal indtaste beløbet via TastSelv.

 

Giv penge til velgørenhed

Gaver til forskellige godkendte, velgørende foreninger og institutioner kan du få fradrag for i din skattepligtige indkomst. Du kan få fradrag for op til 17.200 kr. i 2022. Undtagelsen hertil er fuldt fradrag for bidrag, der ydes til forskning.

Et evt. fradrag kræver dog, at du oplyser dit cpr-nr. på betalingstidspunktet til den forening, som modtager bidraget, og foreningen vil så indberette dine bidrag til Skattestyrelsen. 

 

Giv gaver til familien

Gaver til børn og børnebørn på op til 69.500 kr. (24.300 kr. til svigerbørn) for 2022 er ikke omfattet af gaveafgift. Beløbsgrænsen gælder pr. person, hvorfor et sæt forældre kan give et barn og et barnebarn 278.000 kr. i alt uden afgift.  

 

Sælg tabsgivende aktier

Hvis du har aktier på det regulerede marked med tab, kan du overveje at sælge, da tabet kan modregnes i modtaget udbytte og aktiegevinster på andre aktier på det regulerede marked.

Køb aktien igen – men ikke for hurtigt. Har du fortsat tiltro til den aktie, du har solgt for at få det skattemæssige tab, kan du købe aktien igen, men vent for en sikkerheds skyld nogle dage, da Skattestyrelsen ellers kan underkende transaktionen.

Overførsel til pensionsordning

Som alternativ til at sælge kan du overføre dine aktier på et reguleret marked til et privat pensionsdepot. Herved opnår du:

 • at realisere et tab, som kan udnyttes i henhold til ovenstående gennemgang
 • et evt. fradrag for værdien af indskuddet
 • at evt. værdistigninger på de overførte aktier kun beskattes med 15,3%.

Ved overførslen skal du iagttage de almindelige retningslinjer for indskud på private pensionsordninger, herunder især grænsen på 59.200 kr. til en ratepension. 

 

Har du tjent for meget ved siden af din SU?

En stor del af de danske studerende har lønnet beskæftigelse ved siden af studierne, og de er derfor i risiko for at blive mødt af et tilbagebetalingskrav fra staten. Udbetaling af SU betinges nemlig af, at der ikke er for høj en indkomst ved siden af SU’en, hvilket sammenholdes med det såkaldte fribeløb. 

Det årlige fribeløb afhænger blandt andet af, om du er på en ungdoms– eller videregående uddannelse, har SU-lån, er i lønnet praktik osv. Er du på en videregående uddannelse og modtager SU i alle 12 måneder, udgør dit fribeløb for 2022 i alt 233.165 kr. før AM-bidrag. Du må altså tjene op til 233.165 kr., uden at det påvirker udbetalingen af SU som studerende på en videregående uddannelse. Du kan selv beregne fribeløbets størrelse på su.dk, men vær opmærksom på, at beregneren viser et fribeløb efter AM-bidrag. 

Er du i risiko for at tjene for meget i forhold til dit fribeløb, bør du overveje at indbetale den overskydende del til en pensionsordning. Pensionsindbetalingerne er fradragsberettigede og fragår i din årsindkomst. Derved undgår du helt eller delvist at betale SU tilbage, som i stedet flyttes til din pensionsopsparing.

 

Tjek din forskudsopgørelse for 2023

Lønindkomst

Det er en udbredt misforståelse, at en ”for høj” indkomst på forskudsopgørelsen automatisk medfører, at du ikke får en restskat, når årsopgørelsen lander. Restskatten kan afhænge af mange andre ting end blot lønindkomst, men hvis du blot har lønindkomst, så afhænger det af niveauet for denne.

Her er en kort guide til, hvordan du – i nogen grad – kan undgå en restskat for 2023 ved justering af din lønindkomst:

 • Er din gennemsnitlige månedsløn på mindre end 35.700 kr. (før AM-bidrag), er det bedre at sætte lønindkomsten for lavt. 
 • Er din gennemsnitlige månedsløn mellem 35.700 kr. og 51.500 kr., er det uden betydning, om din lønindkomst står registreret for højt eller for lavt.
 • Er din gennemsnitlige månedsløn på over 51.500 kr., er det bedre at sætte lønindkomsten for højt grundet topskatten.

Lønindkomsten, der sættes ind i din forskudsopgørelse, er nemlig afgørende for din trækprocent og dit månedlige fradrag.

Alderspension

Hvis din arbejdsgiver indbetaler til din alderspension – max. 8.800/56.900 kr. (2023) – skal beløbet anføres på din forskudsopgørelse som B-indkomst. Hvis dette ikke sker, får du en restskat.

Fri bil

Kontroller værdien af fri bil, idet den anførte værdi absolut ikke nødvendigvis er korrekt, da forskudsregistreringen tager udgangspunkt i tidligere år (historisk værdi).

Hvis du har en ’ny bil’ til rådighed som fri bil, udgør beregningsgrundlaget 100% af bilens nyvognspris i de første 36 måneder. Herefter (fra og med 37. måned) nedsættes beregningsgrundlaget til 75% af bilens nyvognspris.

Du kan også allerede have fået – eller får – en ny firmabil i løbet af 2022 eller 2023. Da er det vigtigt at få tilrettet med den korrekte værdi på den nye bil.

Fra 2023 ændres satser for beskatning af biler igen. Værdi under 300.000 kr. beskattes med 23,5% af bilens værdi og med 21,5% for værdien, der overstiger 300.000 kr.

Derudover skal der medregnes miljøtillæg, som medregnes med 350% (2022) og 450% (2023).

Aktieløn

Er du med i en aktieordning hos din arbejdsgiver, skal du se efter, om det rigtige beløb er medtaget, idet det ellers kan resultere i en restskat samt en renteudgift, som ikke er fradragsberettiget.

Kontroller din økonomi ved større ændringer, hvis:
 • din løn ændrer sig i forhold til tidligere år, eksempelvis på grund af nyt arbejde
 • du går på pension eller skal på efterløn
 • du har købt eller solgt hus eller omlagt dit gamle huslån 
 • du er blevet gift eller skilt
 • du starter eller ophører med virksomhed
 • du begynder eller slutter med at få SU
 • du har arbejdet meget hjemmefra i 2022 og påtænker at gøre det fremadrettet. Dette i relation til dit befordringsfradrag.
Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('