Insight

Grøn skattereform

Ambitiøs klimamålsætning

Som et led i den politiske aftale om den grønne skattereform har Folketinget vedtaget to lovændringer, som ændrer på de eksisterende energi- og CO2-afgifter og indfører en ny CO2-emissionsafgift.

21. juni 2024

 

De nye regler, der træder i kraft 1. januar 2025, er en af de største omlægninger af vores afgiftslovgivning siden 1995. 

Overordnet er det vedtaget, at energiafgifterne på brændsler sænkes, mens CO2-afgiften hæves. Den samlede afgiftsbelastning på brændsler til procesformål vil dog stige frem mod 2030 sammenlignet med det nuværende afgiftsniveau. Omlægningen for naturgas til rumvarme vil være neutral.

Rumvarmeforbrug med de fleste andre brændsler vil derimod blive dyrere.
De nugældende regler for måling og fordeling af henholdsvis godtgørelses- og ikke-godtgørelsesberettiget forbrug fastholdes, mens selve satserne og principperne for beregning af afgiftsgodtgørelsen ændres markant.

Udgangspunktet bliver, at der kan tages fuld godtgørelse af energiafgiften, mens der kan tages delvis godtgørelse af CO2-afgiften. Godtgørelsen af CO2-afgiften nedsættes frem mod 2030.

For CO2-kvoteomfattede virksomheder indføres en ny emissionsafgiftslov, ligesom der indføres en række særlige regler for godtgørelse af CO2- og energiafgiften for disse virksomheder.

De nye regler giver anledning til ændring af afgiftsberegningerne for afgiftsgodtgørelsen for 2025 og frem, ligesom vi allerede nu kan beregne budgettet for afgiftsbelastningen for 2025.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('