Insight

Grundskylden i 2022 opkræves efter foreløbigt grundlag

Vær opmærksom på det foreløbige opkrævningsgrundlag i 2022

De fortsatte forsinkelser på udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger for erhvervsejendomme påvirker ansættelsen af grundskylden i 2022. Grundskylden bliver i stedet opkrævet ud fra et midlertidigt opkrævningsgrundlag, hvor der efterfølgende sker korrigering, når de nye vurderinger sendes ud.

16. marts 2022

 

Fastsættelsen af grundlaget for ejendomsskattebilletterne i 2022

Grundskylden for 2022 skal opkræves på baggrund af ejendomsvurderingen pr. 1. marts 2021, men eftersom disse endnu ikke er udarbejdet og udsendt til grundejer, vil opkrævningen ske på baggrund af et historisk grundlag eller et foreløbigt beregningsgrundlag.

Er den pågældende ejendom tidligere vurderet under det gamle ejendomsvurderingssystem, og dermed har en historisk vurdering, vil den seneste vurdering danne grundlag for opkrævningen af grundskyld for 2022. Dette vil typisk være en vurdering pr. 1. oktober 2019 eller en senere omvurdering pr. 1. oktober 2020, såfremt der er sket ændringer på ejendommen efter vurderingsterminen 1. oktober 2019.

Er der tale om en nyopstået ejendom uden historiske vurderinger, vil skatteforvaltningen fastsætte et foreløbigt beregningsgrundlag. Dette fastsættes med udgangspunkt i prisniveau og forhold for ejendommen pr. 1. marts 2021. Der er altså tale om et umiddelbart bud fra skatteforvaltningen på, hvordan den endelige ejendomsvurdering kommer til at se ud.

 

Mulige fejl i opgørelsen af grundskylden i 2022

Da grundskylden i 2022 er opgjort på et foreløbigt grundlag, og uden en egentlig vurdering af ejendommen, opstår der i nogle tilfælde fejl i opgørelsen. F.eks. ses det, at der sker en “overbeskatning” af udstykkende ejendomme.

Ejendomme, som har udstykket et areal i perioden 2. oktober 2020 og frem, kan risikere at betale grundskyld af det samlede areal inden udstykningen, da der ved en fejl ikke er taget hensyn til arealændringen i ansættelsen af grundskylden i 2022. Det betyder, at der både bliver opgjort grundskyld for det fulde areal inden udstykningen samt for det nyudstykkede areal. På den måde kan grundejer risikere at blive “dobbeltbeskattet” af det samme grundareal.

Er man ejer af en ejendom, hvor der er foretaget arealændringer, kan det være relevant at se, om der er taget hensyn til dette i ejendomsskattebilletten for 2022 og det vurderede areal på skattebilletten. I tilfælde af, at der ikke er taget hensyn til dette, kan man rette henvendelse til Vurderingsstyrelsen med henblik på at få det korrigeret. Denne mulighed vedrører dog kun ejendomme, hvor der er sket en ændring i grundarealet eller det tinglyste fordelingstal på mere end 40 %. Fejl i grundarealet eller fordelingstallet på mindre end 40 % kan først blive korrigeret, når de nye vurderinger bliver sendt ud.

 

Særligt for ejendomme uden historiske vurderinger

For nyopståede ejendomme uden et historisk vurderingsgrundlag vil grundskylden i 2022 blive opkrævet på en foreløbig ansættelse af grundværdien pr. 1. marts 2021 og i prisniveauet for 2021. Det betyder, at flere grundejere kan opleve, at deres skattegrundlag og grundskyld i 2022 er væsentlig højere end sammenholdt med den udstykkende ejendom eller naboejendommene, da disse kan have historiske vurderinger fastsat i prisniveauet for 2012.

Såfremt man er uenig i det opgjorte skattegrundlag, er der mulighed for at kontakte Vurderingsstyrelsen og anmode om, at skattegrundlaget sættes ned. Det foreløbige beregningsgrundlag er ikke bindende, hvorfor det frit kan ændres af grundejer ved henvendelse til Vurderingsstyrelsen. Er 1. rate allerede betalt på det tidspunkt, hvor grundejer anmoder om ændring af det foreløbige beregningsgrundlag, vil ændringen kun have indflydelse på størrelsen af 2. rate, ligesom der ikke vil ske modregning i 2. rate af evt. for meget betalt grundskyld ved 1. rate.

 

Efterregulering af grundskylden i 2022

Så snart den endelige ejendomsvurdering pr. 1. marts 2021 udsendes, vil den foreløbigt opkrævede grundskyld for 2022 blive efterreguleret. Viser det sig, at grundejer er blevet opkrævet for meget, vil refusionen blive tillagt rentegodtgørelse.

Det modsatte gør sig også gældende, hvis den foreløbige vurdering har været ansat for lavt, hvor der vil kunne ske en efteropkrævning for differencen. Såfremt grundejer har kontaktet Vurderingsstyrelsen med henblik på ændring af det foreløbige beskatningsgrundlag i 2022, skal man være opmærksom på, at der kan være risiko for en efteropkrævning, hvis det foreløbige grundlag viser sig at have været i niveau med den endelige vurdering. Denne efteropkrævning bliver også tillagt renter.

 

Opkrævning af dækningsafgift i 2022

Grundet en lovændring vil dækningsafgiften fra 2022 blive opkrævet på baggrund af grundværdien året før, men som følge af forsinkelsen af udsendelsen af de nye ejendomsvurderinger har det været nødvendigt at vedtage en midlertidig løsning for opkrævningen af dækningsafgiften i 2022.

Det betyder, at dækningsafgiften først vil blive opkrævet den 1. marts 2022, og derfor fremgår dækningsafgiften endnu ikke af skattebilletten.

Dækningsafgiften vil ligeledes blive opgjort ud fra et foreløbigt grundlag, hvor dækningsafgiften vil blive opgjort på baggrund af den senest offentliggjorte grundværdi. Dette vil typisk være den videreførte grundværdi fra 2012. Der er i lovændringen indsat et maksimum- og en minimumsgrænse for opgørelsen af dækningsafgiften i 2022, hvor dækningsafgiften som minimum udgør det samme som i 2021 og maksimalt kan stige 30 % sammenholdt med 2021.

Ønsker du mere information om lovændringen vedrørende dækningsafgift, så læs med her.

 

Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?

Har du spørgsmål til opgørelsen af grundskyld eller dækningsafgift i 2022 og det foreløbige beskatningsgrundlag eller ejendomsskatter generelt, er vi klar til at hjælpe.

Vi står desuden klar til at hjælpe dig med at vurdere potentielle klagemuligheder for de historiske vurderinger af jeres ejendomsportefølje.

Kontakt os gerne for en uforpligtende drøftelse af mulighederne.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('