Insight

Klage over ejendomsvurderinger

For perioden 2013–2020

Er din erhvervsejendom vurderet for højt eller fejlvurderet, har du nu muligheden for at klage over de historiske offentlige ejendomsvurderinger for perioden 2013-2020. Ejendomsvurderingerne fra 2011 og 2012 er ikke klageberettiget.

9. april 2021

 

I 2013 blev de offentlige ejendomsvurderinger suspenderet, og det har de været frem til 2020. Nu er det muligt for ejere af erhvervsejendomme at klage over de suspenderede vurderinger.

Vurderingsstyrelsen udsender i øjeblikket breve med overskriften: Du/I får nu mulighed for at klage over historiske vurderinger.

Fristen for at klage over de historiske vurderinger er på 90 dage regnet fra dateringen af brevet fra Vurderingsstyrelsen.

Brevet med oplysning om klagemulighed sendes ud i e-Boks til alle tidligere og nuværende ejere af erhvervsejendomme, og der vil på sidste side fremgå en oversigt med de ejendomme, der kan klages over.

Klageadgangen er en kompensation for, at erhvervsejendomme nu er udeholdt fra automatisk tilbagebetalingsordning af for meget betalt ejendomsskat. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på klagemuligheden. 

 

Behandling af klager

En klage over en historisk vurdering vil blive behandlet i prisniveauet for det år, der klages over, medmindre der er tale om en omvurdering i et år, hvor ejendommen ikke vurderedes almindeligt. Det betyder fx, at hvis man klager over vurderingen af en erhvervsejendom for vurderingsåret 2018, så bliver klagen behandlet i prisniveauet pr. 1. oktober 2018.

Klage over de suspenderede ejendomsvurderinger bliver behandlet efter det gamle vurderingssystem, og det er vores anbefaling, hvis der er grundlag for at klage, at man klager nu over de suspenderede ejendomsvurderinger for 2013-2020.

De nye ejendomsvurderinger, der udsendes i 2022, vil ved klage skulle behandles efter den nye ejendomsvurderingslov og de nye regler for klagebehandling.

Gebyret for at klage over de suspenderede vurderinger er 500 kr. for hver vurdering. 

Klager over ejendomsvurderinger er ikke omfattet af reglerne om omkostningsgodtgørelse. 

 

Klageberettiget

Den, der er klageberettiget over en videreført vurdering, er den, der var ejer af den pågældende ejendom på tidspunktet, hvor vurderingen var gældende.

Nuværende ejer kan derfor klage for de år, som vedkommende har ejet den. Tidligere ejere af en erhvervsejendom kan klage for de år, de har ejet den pågældende ejendom. 

Nuværende ejer kan have en partsinteresse, hvis en tidligere ejer påklager en tidligere vurdering og denne klage kan/vil få betydning for nuværende ejer. Sagsbehandleren hos Skatteankestyrelsen er forpligtet til at foretage denne vurdering af evt. partsinteresse.

 

Potentialet

Ejere af erhvervsejendomme vil kunne få ejendomsskat/dækningsafgift tilbagebetalt, hvis beregningsgrundlaget herfor har været for højt.

Er der tale om blandede ejendomme, altså ejendomme der anvendes både privat og til erhverv, kan det ikke udelukkes, at man også kan få reduceret ejendomsværdiskatten. 

Husk at få vurderet – og sikret – at det afledte krav (ejendomsskatter, dækningsafgift, ejendomsværdiskat), der er en følge af reduceret beregningsgrundlag ved nedsat ejendomsvurdering, ikke er/bliver forældet. Vi bidrager gerne med ”varslingsbrev om tilbagesøgning” som led i klagesagsarbejdet. 

 

Vurder din ejendomsportefølje

Ejere kan med fordel foretage en screening af sin ejendomsportefølje med henblik på at vurdere, om der er grundlag for at forfølge klagemuligheden og få nedsat den offentlige ejendomsvurdering og evt. opnå tilbagebetaling af ejendomsskat, dækningsafgift, reduktion af ejendomsværdiskat og/eller tinglysningsafgift.

Vigtige ”screeningsparametre” og hensyn til inspiration:

  • Tjek faktum – BBR, anvendelse er det korrekt?
  • Ved handel af ejendomme – er handelsprisen lavere end ejendomsvurderingen?
  • Er der handlet ”tilsvarende” ejendomme i nærheden af din ejendom, hvor handelsprisen i det givne år er lavere end ejendomsvurderingen på din ejendom i det samme år?
  • Hvad betaler og har du betalt i ejendomsskatter/dækningsafgift for hvert enkelt år på hver enkelt ejendom?
  • Er der grundlag for fritagelse for dækningsafgift grundet anvendelsen – er registreringerne korrekte osv.?
  • Er ejendommen udstykket i perioden, bør du verificere, om omvurdering i 2012-prisniveau, der er videreført, er korrekt, herunder grundlaget der anvendes til opkrævning af skatter.

 

Hvad kan Deloitte hjælpe dig med?

Er du i tvivl, om du har betalt dækningsafgift eller ejendomsskatter af et for højt grundlag (for høj ejendomsvurdering), eller om der er mulighed for at få refunderet for meget betalt tinglysningsafgift, er vi klar til at hjælpe.

Vi står klar til at hjælpe dig med at vurdere potentielle klagemuligheder for de historiske vurderinger. 

Vi kan også assistere med udarbejdelse og indsendelse af klager, den formueretlige afbrydelse samt varetagelse af al relevant korrespondance med Vurderingsstyrelsen og relevante klageinstanser.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('