Insight

Landsskatteretten underkender momspraksis

Moms ved ekspropriation og tvangsauktion er opkrævet forkert

Landsskatteretten har tilsidesat og underkendt skattemyndighedernes hidtidige praksis for moms ved ekspropriation af fast ejendom og købers momspligt ved køb af fast ejendom på tvangsauktion. Skattemyndighederne havde ikke hjemmel til at opkræve moms. Vi forventer en mulighed for tilbagebetaling.

2. februar 2021

 

Kendelse afsagt den 8. september 2020 vedr. momspligt ved ekspropriation af fast ejendom

Landsskatteretten tager i denne kendelse stilling til, hvorvidt der skal afregnes moms af ekspropriationserstatninger. Det har hidtil været skattemyndighedernes holdning, at ekspropriation ved fast ejendom skal betragtes som momspligtig i de tilfælde, hvor der ved ekspropriationen er sket en overdragelse af en ny bygning eller byggegrund, hvilket betyder, at ekspropriationserstatningen skal sidestilles med en almindelig salgssum.

Landsskatteretten tilsidesætter denne praksis, idet de ikke finder, at ekspropriationen kan sidestilles med levering mod vederlag, og at ekspropriationen derfor ikke udgør en momspligtig transaktion i momslovens forstand. Landsskatteretten lægger i sin begrundelse vægt på, at den danske momslov forinden implementeringen af momsdirektivets særlige bestemmelse om ekspropriation, som først blev tilvejebragt ved en ændring af momsloven, der trådte i kraft den 1. januar 2020, ikke har haft hjemmel til at opkræve moms ved ekspropriationer.

Kendelse afsagt den 18. december 2020 vedr. købers momspligt ved køb af fast ejendom på tvangsauktioner

Landsskatteretten tager i denne kendelse stilling til, hvorvidt skattemyndighederne med rette har efteropkrævet moms i forbindelse med køb af en ejendom (momspligtig byggegrund) på tvangsauktion. Det har i den forbindelse været skattemyndighedernes holdning, at hjemlen til at pålægge køber at betale momsen på vegne af sælger, skal findes i en særlig bekendtgørelse om tvangsauktionsvilkår.

Landsskatteretten tilsidesætter denne praksis med den begrundelse, at bekendtgørelsen på daværende tidspunkt alene hjemler til opkrævning af moms for det løsøre, der eventuelt følger med ejendommen – og altså ikke ejendommen i sig selv. Landsskatteretten understøtter ligeledes tilsidesættelsen med, at det klare udgangspunkt efter dagældende bestemmelser om betalingspligt er, at det påhviler sælgeren af en vare eller ydelse at indbetale eventuel skyldig moms. At køber skal betale moms blev først lovliggjort med virkning fra 1. juli 2017.

Hvad har tilsidesættelsen af hidtidig praksis af betydning?

Betydningen af Landsskatterettens tilsidesættelse af skattemyndighedernes hidtidige praksis er, at ekspropriationer af fast ejendom, som er foretaget inden 1. januar 2020, i realiteten har været fritaget for moms. På samme måde har det ikke været køberens forpligtelse at skulle indbetale moms på vegne af den insolvente sælger, når der er købt momspligtig fast ejendom på tvangsauktion inden 1. juli 2017.

Det bør i disse situationer overvejes, om der er tilfælde, hvor der kan søges om genoptagelse og ske tilbagebetaling af den uretmæssige indbetalte moms.

Kendelsen vedr. momspligt ved ekspropriation af fast ejendom kan findes her, imens kendelsen vedr. købers momspligt ved køb af fast ejendom på tvangsauktion kan findes her.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('