Insight

Moms ved virksomhedsoverdragelser

Praksis ændres tilbage i tid og loven ændres fremadrettet

Praksis for moms ved virksomhedsoverdragelser har i en periode ikke fulgt lovens ordlyd. Skattestyrelsen er ved at tilpasse dette med tilbagevirkende kraft og giver mulighed for at søge betalt moms tilbage. Sideløbende står en vedtaget lovændring til at få virkning fra 1. juli 2021.

18. januar 2021

 

Efter momsloven kan virksomheder i visse tilfælde overdrages uden moms, men det kræver blandt andet, at køberen er eller bliver momsregistreret for den pågældende aktivitet. Efter lovens ordlyd har muligheden derfor kun været gældende i forbindelse med salg af fuld eller delvis momspligtig virksomhed. 

Momsloven har dog også indeholdt et par andre bestemmelser, hvorefter såvel materielle som immaterielle aktiver har kunnet sælges uden moms. Her har det været forudsætningen, at sælger ikke har haft fradragsret for moms på omkostninger forbundet med indkøb eller fremstilling af disse aktiver. 

Reelt har momsloven derfor fritaget alle salg af virksomheder for moms – naturligvis under forudsætning af, at der var tale om en overdragelse af en virksomhed, herunder at den overdragne virksomhed drives videre af modtageren, hvis der er tale om en hel eller delvis momspligtig virksomhed.

Skattestyrelsen og Skatterådet har været af den opfattelse, at momsloven på disse punkter ikke var i overensstemmelse med det bagvedliggende momsdirektiv fra EU, og har derfor forvaltet reglerne ud fra, hvilket indhold reglerne burde have haft, i stedet for ud fra det indhold reglerne rent faktisk har haft.

Det har i visse tilfælde betydet, at nogle virksomheder har skullet betale moms – f.eks. fuldt momsfrie virksomheder, der er solgt ”i flere led” (tandlæger, læger m.v.), fordi modtager ikke nødvendigvis driftede virksomheden videre i eget regi.

Landsskatteretten har i en kendelse fra 2020 underkendt Skattestyrelsen/Skatterådets praksis. Efter Landsskatterettens kendelse skal reglerne fortolkes efter deres ordlyd. Skattestyrelsen har taget konsekvensen af kendelsen fra Landsskatteretten og udsendt et styresignal i høring, hvorefter de anerkender lovens bogstav. Det medfører en mulighed for at søge moms tilbage i de situationer, hvor lovens bogstav reelt har fritaget et salg for moms, men hvor forvaltningen af reglerne har krævet betaling af moms.

De momsfrie virksomheder, der f.eks. er solgt i flere led, herunder at køberen ikke har driftet virksomheden videre i eget regi, kan således nu søge om at få den betalte moms retur.

Ifølge styresignalet i høring gælder den beskrevne praksis alene frem til det tidspunkt, hvor Skatteministeren sætter en allerede vedtaget lovændring i kraft. Det planlægger Skatteministeren, ifølge en bekendtgørelse i høring, at gøre pr. 1. juli 2021.

Efter den nye lovbestemmelse kan salg af virksomheder momsfritages, uanset om køber bliver momsregistreret eller ej. Hvis den solgte virksomhed er momspligtig, er det dog et krav, at køberen også bliver momsregistreret.

De nye regler dækker imidlertid ikke overdragelser i flere led, f.eks. hvor køber ikke driver virksomheden videre i eget regi – så fremadrettet vil der igen være grund til agtpågivenhed, når man sælger sin virksomhed. Det vil ikke pr. definition altid være momsfrit.

Hvis du vil høre mere om mulighederne for at få moms tilbage eller om de nye regler, er du velkommen til at kontakte os.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('