Insight

Momsfri udlejning af parkeringspladser

Skatterådet ændrer praksis

Bindende svar fra Skatterådet ændrer praksis for udlejning af parkeringspladser i nær tilknytning til momsfri udlejning af fast ejendom. Udlejningen af parkeringspladser er momsfri, når parkeringsplads og ejendom er ”nærliggende”, og udlejningen til lejer foretages af en og samme udlejer.

28. januar 2020

 

Udlejning af parkeringspladser er som udgangspunkt momspligtigt. Men hvis udlejningen sker i nær tilknytning til momsfri udlejning af fast ejendom, vil udlejningen af parkeringspladser være en del af det samlede momsfrie lejemål, og udlejningen af parkeringspladser er derfor i denne situation momsfri.

Det er således afgørende for momspligten, om udlejningen af parkeringspladser sker selvstændigt eller sker i nær tilknytning til en momsfri udlejning af fast ejendom.

Afgørelsen af, om udlejningen af parkeringspladser sker i nær tilknytning til udlejning af fast ejendom, er hidtil sket med udgangspunkt i Henriksen-dommen fra EU-Domstolen. Her udtaler EU-Domstolen, at der er tale om udlejning i nær tilknytning, når følgende er gældende:

  • Parkeringspladsen og den faste ejendom hører til samme bebyggelse og
  • parkeringspladsen og den faste ejendom udlejes til samme lejer af en og samme ejer.

Tre stort set identiske bindende svar fra Skatterådet ændrer nu praksis på området, således at udlejning af parkering er momsfrit i større udstrækning end tidligere.

I forhold til kravet om, at parkeringspladsen og den faste ejendom skal høre til samme bebyggelse, slår Skattestyrelsen fast, at der ikke kan stilles krav om, at parkeringspladsen skal være en del af samme bygning eller ligge på samme matrikel som den faste ejendom, men at det er et krav, at parkeringspladsen og den faste ejendom er nærliggende.

Skattestyrelsen definerer ikke nærmere, hvad der skal forstås ved ”nærliggende”. Efter vores opfattelse må parkeringsplads og ejendom anses for nærliggende, når det vurderet ud fra afstand mellem parkeringspladser og ejendom samt områdets karakter giver god mening, at lejer ønsker den pågældende parkeringsmulighed til brug for den lejede ejendom.

I forhold til kravet om, at parkeringsplads og ejendom skal udlejes til samme lejer af en og samme ejer, slår Skattestyrelsen fast, at der blot skal være tale om, at de to ydelser skal leveres af en og samme udlejer. Det er således ikke et krav, at udlejer skal være ejer af parkeringsplads og ejendom. Udlejer kan godt leje parkeringsplads og/eller ejendom for herefter at foretage en samlet videreudlejning.

Endelig kan det udledes af de bindende svar, at det ikke er et krav, for at udlejningen af parkeringspladser sker i nær tilknytning til fast ejendom, at udlejning af parkeringsplads og ejendom sker i samme aftale. Udlejningen af parkeringsplads kan ske i en særskilt aftale. 

Det er vores vurdering, at de bindende svar fra Skatterådet ændrer praksis på området, og vi forventer derfor, at Skattestyrelsen vil give mulighed for genoptagelse, hvis man har foretaget en momsbehandling i henhold til den tidligere praksis, som har været til ugunst for parterne.

Udlejning af parkering er momsfri i større udstrækning end tidligere.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('