Insight

Næste kapitel i ATP PensionService-sagen bliver skrevet

Skattestyrelsen har sendt fire styresignaler i høring

Med de nye styresignaler vil Skattestyrelsen endnu engang justere praksis for, hvornår investerings- og pensionsinstitutter kan købe ydelser uden moms. Nogle af de nye fortolkninger gælder alene fremadrettet, mens andre også får betydning for de tidligere indsendte krav på tilbagebetaling af moms.

15. juni 2022

 

De fire styresignaler har alle betydning for investerings- og pensionsinstitutters mulighed for anvendelsen af momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger. De får dermed også betydning for mange af de hvilende sager om tilbagebetaling af moms efter EU-Domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService, som ændrede dansk momspraksis for forvaltning af pensionsinstitutter.

Siden EU-Domstolens dom er der opstået en række spørgsmål om afgrænsningen af, hvilke investeringsinstitutter der kan anvende momsfritagelsen og hvordan. Det kommer Skattestyrelsen nu med yderligere fortolkningsbidrag til.

Styresignalerne samler således både op på detaljer, som Skattestyrelsen først har fået viden om ved at se på tilbagebetalingssagerne, men også på efterfølgende EU-domme, der er relevante på området, heriblandt C-231/19, BlackRock og C-58/20, K og C-59/20, DBKAG.

Det drejer sig blandt andet om: 

 • Betydningen af pensionsinstitutters betingede garantier
  Dette styresignal vedrører spørgsmålet om, hvornår investor/pensionskunden kan anses for at bære investeringsrisikoen. Ifølge udkastet anser Skattestyrelsen det for afgørende, om pensionskunden har en garanti, de kan støtte ret på, og anser desuden ikke betingede garantier begrundet i solvens som udtryk for, at pensionskunden bærer en risiko. Dette styresignal får effekt for de indsendte tilbagebetalingsanmodninger.
 • Præcisering af på hvilket niveau vurderingen af investeringsinstituttet skal foretages 
  Dette styresignal vedrører spørgsmålet, om det er investerings- eller pensionsinstituttet som helhed, eller de enkelte afdelinger/ordninger, der har status af at være investeringsforeninger. Skattestyrelsen mener, at vurderingen skal foretages på afdelingsniveau, og for pensionsinstitutter pr. pensionsordning. Det er dog under den forudsætning, at pensionsordningen udgør en selvstændig økonomisk enhed. Styresignalet beskriver ikke, hvordan vurderingen foretages, hvis pensionsordningerne ikke udgør en selvstændig økonomisk enhed. Der meddeles dog en praksisændring, således at dette alene skal have fremadrettet effekt og dermed ingen konsekvens for de indsendte tilbagebetalingsanmodninger.
 • Betydningen af EU-Domstolens dom, C-231/19, BlackRock
  Dette styresignal vedrører spørgsmålet om, hvorvidt et indkøb, som investerings- eller pensionsinstitutter foretager, er momsfrit, hvis instituttet har afdelinger/produkter, der ikke er investeringsforeninger. Skattestyrelsen mener, at en blandet benyttelse afskærer anvendelse af momsfritagelsen. Skattestyrelsen ændrer med fremadrettet virkning den eksisterende administrative praksis omkring forholdsmæssig momsfritagelse og får dermed ingen effekt for de indsendte tilbagebetalingsanmodninger.
 • Betydningen af EU-Domstolens dom i C-58/20, K og C-59/20, DBKAG
  Dette styresignal vedrører spørgsmålet om, hvorvidt it-baserede ydelser kan anses for at være ”forvaltningsydelser”. EU-Domstolen har taget stilling til, at softwarelicenser samt skatterådgivning kan momsfritages som forvaltningsydelser. Skattestyrelsen implementerer disse sager i dansk praksis. Skattestyrelsen lægger op til, at fritagelsen alene finder anvendelse, hvis den it-baserede ydelse har en tæt sammenhæng med forvaltningen af investeringsinstituttet, og såfremt ydelsen udelukkende leveres med henblik på forvaltningen af sådanne institutter. Styresignalet bør få betydning for de tidligere indsendte sager og udgør et positivt bidrag til at anse mere tekniske ydelser som momsfrie forvaltningsydelser. 

 

Betydning for de tidligere indsendte anmodninger om tilbagebetaling (ATP-sagerne)

I forhold til de mange ubehandlede krav må det forventes, at Skattestyrelsen omsider er i stand til at træffe afgørelse i tilbagebetalingssagerne indsendt af pensionsinstitutterne og tage stilling til, om de principielt kvalificerer sig til momsfritagelse. 

Styresignalet under pkt. 2 har alene fremadrettet virkning, men på grund af den eksisterende praksis omkring forholdsmæssig fritagelse må det forventes, at der for tilbagebetalingskravet skal ske en meget detaljeret gennemgang af pensionsinstitutterne, og hvilke pensionsordninger der har været.

 

Fremadrettet betydning

Skattestyrelsen har ved styresignal SKM2015.734.SKAT og SKM2019.548SKTST givet meddelelse om, at leverandører til pensionsinstitutter og/eller investeringsforeninger, der delvist kvalificerede sig som investeringsforeninger, kunne foretage en forholdsmæssig momsfritagelse af vederlaget. 

Denne praksis ændres med fremadrettet virkning, dvs. 6 måneder fra offentliggørelsen. Det får stor betydning for branchen, da vi forudser, at Skattestyrelsen vil afvise momsfritagelse alene baseret på, at ydelsen kan bruges af ikke-investeringsforeninger. 

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('