Insight

Ny Øresundsaftale om skat på vej

Aftale om social sikring er allerede indgået

Det bliver lettere at være Øresundspendler fra 2025, både for privatansatte og offentligt ansatte. Optælling af dage sker på 12 mdr. i stedet for 3, og offentligt ansatte bliver omfattet af Øresundsaftalen om skat. Aftalen om social sikring ændres til også at tælle på 12 mdr.

8. maj 2024

 

Øresundsaftalen om skat

Skatteministeriet har udsendt en pressemeddelelse med hovedpunkterne i en ny Øresundsaftale, som forventes at komme til at gælde fra 2025.

Øresundsaftalen er lavet for at gøre det lettere for virksomheder at rekruttere medarbejdere fra det andet land og lettere for medarbejdere at bo i ét land og arbejde i det andet. Det viste sig dog under Covid-19, at aftalen ikke var smidig nok, og det har været et problem, at offentligt ansatte ikke har været omfattet. Desuden indførte Sverige i 2021 en række regler, der betød, at virksomheder og lønmodtagere fik ekstra administrative byrder, selvom Øresundsaftalen om skat var opfyldt.

Øresundsaftalen om skat revideres, så det bliver lettere at opfylde kravene, og administrative byrder for de berørte parter begrænses.

Hvis man bor i Sverige, har en dansk arbejdsgiver og arbejder mindst 50% af tiden i Danmark, og derudover kun har tjenesterejser og hjemmearbejde i Sverige, har Danmark den fulde beskatningsret til lønpakken. Uplanlagte og sporadiske tjenesterejser til tredjelande er tilladt, men tæller ikke som dage i Danmark. De samme betingelser gælder naturligvis i den omvendte situation med bopæl i Danmark og arbejde i Sverige. 

 

Fra 3 til 12 måneder

I henhold til den nuværende aftale opgøres antal dage i enhver 3-måneders periode. I den nye aftale lægges det i stedet op til, at det skal opgøres på løbende 12 måneder. Optællingen af dage efter Øresundsaftalen om skat medregner både arbejdsdage og feriedage, så i alt ca. 250 dage. Feriedage og sygedage anses på forhånd for tilbragt i arbejdslandet, så det har stor betydning, at der tælles på 12 måneder, fordi sammenhængende ferie i den nye aftale tæller med i en 12-måneders periode. Med reglen om optælling på 3 måneder kunne nogle måneder med for få dage i Danmark ikke altid ”repareres” med feriedage, hvis man manglede danske dage i januar-april, men først havde ferie i juli.

 

Offentligt ansatte omfattes af Øresundsaftalen

Hidtil har kun privat ansatte været omfattet, mens dansk offentligt ansatte, som arbejdede hjemmefra i Sverige, skulle beskattes i Sverige af disse dage. Desuden skulle den offentlige arbejdsgiver registrere sig og indeholde svensk skat af disse arbejdsdage, hvilket er dyrt og unødvendigt, når det kan klares med overførsel af skat mellem myndighederne i kraft af den nordiske trækaftale. Med den nye aftale beskatter Danmark hele lønpakken, og arbejdsgiveren skal ikke registrere sig og indeholde skat i Sverige.

 

PAL-skat af dansk fradragsberettiget pensionsordning

Personer, der kun er begrænset skattepligtige til Danmark, skal som udgangspunkt ikke betaler PAL-skat af tilvæksten på en dansk fradragsberettiget pensionsordning, men det kræver, at man søger PAL-skattefritagelse. Med den nye aftale vil fritagelse ikke være mulig for personer omfattet af Øresundsaftalen. Hvorvidt tilvæksten fortsat ville blive beskattet i Sverige, er ikke afklaret.

 

Svenske regler om udenlandske arbejdsgiveres pligt til at registrere sig og indeholde skat i Sverige

Det har hidtil været de svenske myndigheders opfattelse, at svensk bosatte personer, som var omfattet af Øresundsaftalen, skulle søge om en trækfritagelse (”fribeslut”/”jämkning”) i Sverige, selvom Øresundsaftalen medfører, at Danmark har den fulde beskatningsret til den danske lønpakke. Hvis der ikke forelå en trækfritagelse, skulle den danske arbejdsgiver registrere sig og indeholde skat i Sverige for svenske arbejdsdage (som så ville blive tilbagebetalt med årsopgørelsen, mens der samtidig blev trukket fuld skat i Danmark – altså en meget uhensigtsmæssig situation). Dette er en unødvendig administrativ byrde, og vi forventer, at kravet om ”jämkning”/fribeslut” bortfalder for personer omfattet af Øresundsaftalen.

 

Kompensation til Sverige

Da der er mange flere, som pendler fra Sverige til Danmark end omvendt, er der aftalt kompensation til Sverige. Den udvidede Øresundsaftale vil give Danmark et højere skatteprovenu, men uafhængigt af den enkelte medarbejder sender Danmark en del af skatten, der er betalt i Danmark, til Sverige.

 

Øresundsaftale om social sikring

Der er også indgået en ny aftale mellem de danske og de svenske myndigheder om, at Øresundsaftalen om social sikring også tælles på 12 måneder, så Sverige kommer til at gøre, som Danmark allerede gør. Aftalen gælder fra 1. maj 2024, men er endnu ikke offentliggjort. Umiddelbart betyder den kun noget for personer, som bor i Danmark og arbejder i Sverige, fordi Sverige hidtil har talt på 3 måneder i stedet for på 12 måneder. 

Bemærk, at optællingen af dage i aftalen om skat og aftalen om social sikring hidtil har været forskellig på grund af særreglen i skatteaftalen om, at feriedage tælles som dage i arbejdslandet. 

Vi ser derfor frem til at se ordlyden af aftalen om skat og aftalen om social sikring.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('