Insight

Nye regler for indsendelse af transfer pricing-dokumentation

Skatteministeriet har genfremsat lovforslag om, at danske virksomheder fremover skal indsende transfer pricing-dokumentation til de danske skattemyndigheder senest 60 dage efter udløbet af fristen for indsendelse af oplysningsskemaet.

9. oktober 2020

 

Skatteministeren sendte den 13. september 2019 et lovforslag i høring, som indførte krav om, at danske virksomheder hvert år skal indsende transfer pricing-dokumentationen (master file for koncernen og lokal fil for det enkelte danske selskab inklusive skriftlige aftaler, benchmark studier mv.) til de danske skattemyndigheder. De skærpede regler omkring indsendelse af transfer pricing-dokumentation blev i efteråret 2019 fremsat som en del af L 48/2019. Som følge af Covid-19-situationen udskød regeringen behandlingen af lovforslaget til efteråret 2020. L 48/2019 bortfaldt ved folketingsårets afslutning den 5. juni 2020, og dele heraf er netop genfremsat som L 28/2020.

I henhold til de eksisterende regler på området skal en transfer pricing-dokumentation udarbejdes løbende og senest foreligge ved udløbet af fristen for indsendelse af oplysningsskemaet. Dokumentationen skal alene indsendes til skattemyndighederne efter anmodning fra Skattestyrelsen. 

I lighed med det tidligere lovforslag stiller det nye lovforslag krav om, at danske virksomheder fremover skal indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen senest 60 dage efter oplysningsfristen, dvs. at der skal indsendes en transfer pricing-dokumentation hvert år. 

Med lovforslaget ophæves den eksisterende frist, hvorefter danske virksomheder senest 60 dage fra dagen for en anmodning skal indsende deres transfer pricing-dokumentation til Skattestyrelsen. 

Lovforslaget afklarer endvidere Skattestyrelsens ret til at foretage skønsmæssige ansættelser i tilfælde af, at transfer pricing-dokumentationen ikke er udarbejdet rettidigt. Det afgørende for, om Skattestyrelsen har ret til at foretage et skøn er, om der er indsendt en tilstrækkelig transfer pricing-dokumentation på tidspunktet for den nye indsendelsesfrist. 

Såfremt transfer pricing-dokumentationen ikke udarbejdes rettidigt af den skattepligtige, vil Skattestyrelsen således kunne foretage en skønsmæssig ansættelse, uagtet om den skattepligtige efterfølgende udarbejder supplerende dokumentation. 

Ifølge lovforslaget vil konsekvensen af, at transfer pricing-dokumentationen ikke er indgivet rettidigt (eller er mangelfuld), bl.a. være, at Skattestyrelsen er berettiget til at foretage et skøn på det grundlag, som Skatteforvaltningen vil kunne fremfinde ved at indhente alle relevante og tilgængelige oplysninger i en sag. Skønnet vil dog føre til en ændring af den skattepligtige indkomst i overensstemmelse med et skøn over, hvilke priser og vilkår, der kunne være opnået, hvis transaktionerne var afsluttet mellem uafhængige parter.

Forslaget ændrer ikke de eksisterende bøderegler, således kan for sen indsendelse, manglende indsendelse eller indsendelse af utilstrækkelig transfer pricing dokumentation straffes med bøde. 

Det havde været en forhåbning hos mange skatteydere med rene danske kontrollerede transaktioner indenfor en sambeskatning, at disse ville blive undtaget for dokumentationspligt som følge af lovforslaget, men det er ikke tilfældet. 

Det foreslås, at de skærpede regler skal gælde for transfer pricing-dokumentation, der udarbejdes for indkomstår, der starter den 2. april 2020 eller senere (indkomståret 2021). Dette betyder, at danske virksomheder med kalenderårsregnskab skal have færdiggjort deres transfer pricing-dokumentation for indkomståret 2021 senest den 30. juni 2022, og dokumentationen skal indsendes senest 60 dage efter oplysningsfristen, dvs. senest den 29. august 2022. Bemærk, at der er tale om et fremsat lovforslag, og at ovenstående således kan ændres i forbindelse med lovbehandlingen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('