Insight

Nye regler for opgørelse af momsfradragsprocenten

Vi giver dig overblikket over reglerne

Virksomheder med både momspligtige og momsfrie aktiviteter skal opgøre den delvise fradragsprocent og angive korrektioner af moms og lønsumsafgift efter et fast system. Der er klare regler for, hvilken acontoprocent der skal bruges i de enkelte år. Reglerne er indført for at undgå rentebetalinger.

11. januar 2024

 

Folketinget har tidligere vedtaget, at der skal være mere entydige regler for, hvornår virksomheder med en blanding af momspligtige og momsfrie ydelser senest skal opgøre den delvise momsfradragsprocent og angive de afledte korrektioner til det delvise momsfradrag og nedslaget i lønsumsafgiften. Disse regler får samtidig en konsekvens for den acontoprocent, en sådan blandet virksomhed kan benytte i forbindelse med de løbende angivelser. Skatteministeren har nu udfyldt reglerne i form af en bekendtgørelse, som naturligvis også har nogle særlige ikrafttrædelsesbestemmelser.

 

De grundlæggende principper

Momsfradragsprocent – aconto

Ved indsendelsen af den første momsangivelse for et regnskabsår (vi kalder det år 0), skal det lægges fast, hvilken acontomomsprocent der skal benyttes til momsfradrag for den første momsangivelse og resten af år 0. Hvis virksomheden på dette tidspunkt allerede har opgjort den endelige momsfradragsprocent for det foregående regnskabsår (vi kalder det år -1), er det procenten for år -1, der skal benyttes aconto i hele år 0. Hvis virksomheden ikke har opgjort den endelige momsfradragsprocent for år -1, når den første momsangivelse for år 0 skal indsendes, er det momsfradragsprocenten for regnskabsåret før det foregående (vi kalder det år -2), der skal benyttes aconto i hele år 0. 

Dette gælder alle typer af virksomheder, på nær nystartede virksomheder. De nystartede virksomheder skal fortsat bruge en acontofradragsprocent, der er opgjort på baggrund af realiserede omsætningstal for den enkelte momsperiode.

 

Reduktion i lønsumsafgiften – aconto

Reglerne er uændrede for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 1, metode 3 og metode 4.

Derimod bliver reglerne ændret for virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 2, som omfatter virksomheder med hovedsagelig finansiel aktivitet. Metode 2-virksomheder skal efter ordlyden i bekendtgørelsen altid bruge den endelige momsfradragsprocent for år -2 som grundlag for sin acontoreduktion i lønsumsafgiften i år 0.

 

Opgørelsestidspunkt for den endelige fradragsprocent

Opgørelse af den endelige momsfradragsprocent for det gældende kalenderår (år 0) skal ske senest i forbindelse med angivelsen af momsangivelsen, der omfatter den 6. måned i det følgende regnskabsår (vi kalder det år +1). Afhængig af, om en virksomhed skal indberette momsangivelserne månedligt, kvartalsvist eller halvårligt, varierer denne frist. 

 

Reguleringstidspunkt for moms og lønsumsafgift

Korrektionerne for momsfradraget – forskellen mellem acontomomsfradragsprocent og den faktiske procent for regnskabsåret (år 0) – skal med i virksomhedens ordinære momsangivelse for den 6. måned efter regnskabsårets afslutning (år +1). 

Det samme gælder for lønsumsafgiften, når virksomheden betaler lønsumsafgift efter metode 2.

Hvis man betaler lønsumsafgift efter metode 1, metode 3 eller metode 4, er der ingen ændringer i tidspunktet for den endelige opgørelse. Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, skal medtage korrektionen af lønsumsafgiften i den årlige angivelse, hvor også det skattemæssige resultat inkluderes i beregningen. Dermed er der ingen risiko for at blive opkrævet renter. Virksomheder, som betaler efter metode 1 (fonde, foreninger m.v.), har derimod en risiko for at blive opkrævet renter, hvis de på baggrund af den endeligt opgjorte momsfradragsprocent for år 0 skal korrigere i lønsumsafgiften, da sådanne korrektioner skal gennemføres som efterangivelser til de oprindelige lønsumsafgiftsangivelser i år 0.

 

Ikrafttrædelse, renter og overgangsregler

De nye regler har virkning for regnskabsår, der starter 1. juli 2023 eller senere.

De nye renteregler, der træder i kraft den 1. juli 2023, betyder, at korrektioner, der omfatter moms- og lønsumsafgiftsperioder før 1. juli 2023, bliver ramt af renterne, såfremt korrektionerne foretages efter 1. juli 2023, og der er en gæld til myndighederne. Det betyder, at virksomhederne skal være særlig opmærksom på at få rettet sine momsangivelser fra tidligere perioder før 1. juli 2023. 

Skatteministeriet har i forbindelse med de nye regler dog fastsat overgangsregler, der medfører, at korrektioner af regnskabsåret 2022 er undtaget for renterne, når korrektionerne sker efter 1. juli 2023. Korrektioner skal således ske i den ordinære angivelse for 6. måned i regnskabsåret 2024. Det er kun 2022, der er omfattet af denne mulighed, så korrektioner til 2021 vil blive belagt med renter, hvis der er en gæld til myndighederne.

 

Yderligere regler på vej

I løbet af 2024 skal der i forbindelse med momsangivelsen også afgives oplysninger om, hvorvidt virksomheden har en delvis momsfradragsret og størrelsen af denne. Vi vender tilbage om dette, når det er fastlagt, hvornår disse regler træder i kraft.

 

Vores bemærkninger

Vi anbefaler, at virksomheder, så hurtigt som muligt og senest i forbindelse med momsangivelsen for 6. måned efter regnskabsårets udløb, får tjekket reglerne og lagt processer for, hvordan fradragsprocenten skal være beregnet og korrektionerne opgjort.

Vi deltager gerne i drøftelser i denne proces evt. med udarbejdelse af et konkret årshjul.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('