Insight

Nyt på transfer pricing-området

Længe ventet lempelse af de danske dokumentationskrav på vej

Skatteministeriet har den 23. juni 2021 sendt et udkast til lovforslag i høring. Ifølge udkastet foreslås det i visse tilfælde at lempe reglerne omkring transfer pricing-dokumentation for rent danske transaktioner.

25. juni 2021

 

Fremover skal der alene udarbejdes en skriftlig transfer pricing-dokumentation, når:

  • den ene part i den kontrollerede transaktion er en udenlandsk fysisk eller juridisk person eller udgør et fast driftssted beliggende på Færøerne, i Grønland eller i en fremmed stat, herunder efter bestemmelserne i en dobbeltbeskatningsoverenskomst.
  • den ene part i den kontrollerede transaktion beskattes efter tonnageskatteloven, medmindre alle parterne i den kontrollerede transaktion kun beskattes efter tonnageskatteloven.
  • den ene part i den kontrollerede transaktion beskattes efter kulbrinteskatteloven, medmindre alle parterne i den kontrollerede transaktion kun beskattes efter kulbrinteskatteloven.
  • den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3 omkring andelsforeninger, medmindre alle parterne i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3.
  • den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6 omkring andre foreninger, selvejende institutioner mv.
  • den ene part i den kontrollerede transaktion er omfattet af selskabsskattelovens § 3 omkring skattefritagne enheder.  

Overordnet set betyder dette, at transaktioner mellem almindeligt selskabsbeskattede danske koncernforbundne selskaber ikke længere er omfattet af dokumentationspligten. Transaktionerne skal naturligvis stadig være i overensstemmelse med armslængdeprincippet, men en stor del af den løbende compliancebyrde bortfalder, idet disse transaktioner ikke skal dokumenteres i den transfer pricing-dokumentation, der løbende skal udarbejdes og senest foreligge på tidspunktet for indsendelse af oplysningsskemaet for det enkelte indkomstår (selvangivelsesfristen).

Skattestyrelsen kan fortsat udbede sig dokumentation for disse transaktioner i forbindelse med en konkret skatterevision, og det er derfor vigtigt, at den skattepligtige også fremover kan godtgøre, at priser og vilkår for de rent danske transaktioner er i overensstemmelse med armslængdeprincippet. 

Såfremt det danske selskab også har transaktioner med en udenlandsk fysisk eller juridisk person eller et fast driftssted i udlandet, kan det alligevel blive nødvendigt at beskrive og dokumentere de rent danske koncerninterne transaktioner, såfremt disse transaktioner indgår i grundlaget for de grænseoverskridende transaktioner. En samlet kortlægning af alle kontrollerede transaktioner – herunder danske kontrollerede transaktioner – vil derfor stadig være nødvendig hvert år for at vurdere, hvilke kontrollerede transaktioner der skal medtages i transfer pricing-dokumentationen, og for hvilke selskaber det ikke længere er nødvendigt at udarbejde transfer pricing-dokumentation i forbindelse med fristen for oplysningsskemaet og efterfølgende indsendelse af transfer pricing-dokumentation.

I udkastet til lovbemærkningerne nævnes det, at der i forbindelse med en skattekontrol specielt kan være behov for at beskrive og dokumentere rent danske transaktioner, såfremt den ene part i transaktionen er et sambeskattet selskab med særunderskud. Det anføres; ”hvis der i en koncern er særunderskud i nogle selskaber, hvor der kan være et incitament til at forøge indtjeningen i selskaber med særunderskud”.

Lempelsen foreslås at få virkning for indkomståret 2021, der påbegyndes den 1. januar 2021 eller senere. 

Med 1. januar 2021 som ikrafttrædelsestidspunkt betyder det, at rent danske koncerner helt undgår at blive omfattet af de skærpede regler omkring løbende tvungen indsendelse af transfer pricing-dokumentation til de danske skattemyndigheder, som blev vedtaget tilbage i december 2020.

Der er høringsfrist medio august 2021, hvorefter det konkrete lovforslag forventes fremsat i første folketingssamling af det nye folketingsår. Henset til, at der alene er tale om et høringsforslag, kan der ske yderligere ændringer.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('