Insight

Pensionsinstitutter: Definitionen af en investeringsforening

Skattestyrelsen har offentliggjort styresignal

Det længe ventede styresignal på definitionen af en investeringsforening er blevet offentliggjort. Skattestyrelsen holder fast i deres vurdering af investeringsrisikoen ved garanterede pensionsordninger.

13. november 2019

Der gik over 5 år, fra ATP-dommen blev afsagt, til Skattestyrelsen nu har offentliggjort styresignalet om begrebet ”investeringsforening”. 

Skattestyrelsen sendte i foråret et udkast til styresignal ud, som medførte en skærpelse af, hvilke investeringsinstitutter, herunder pensionsinstitutter, der kan anses som momsfrie investeringsforeninger.

Styresignalet er nu endeligt og indeholder på dette punkt ikke væsentlige ændringer i forhold til udkastet. Skattestyrelsen lægger fortsat vægt på, at følgende fem betingelser skal være opfyldt, hvis et investeringsinstitut, der ikke er omfattet af UCITS-direktivet, momsmæssigt skal anses som en investeringsforening:

  1. Investeringsinstituttet foretager kollektiv investering (feeder-strukturer og fund-of-fund accepteres)
  2. Investeringsinstituttet investerer ud fra et princip om risikospredning
  3. Investorerne bærer investeringsrisikoen, og investeringsafkastset afhænger af udviklingen i investeringerne
  4. Investeringsinstituttet er undergivet et særligt statsligt tilsyn
  5. Investeringsinstituttet er undergivet de samme konkurrencebetingelser og appellerer til den samme kreds af investorer som UCITS-investeringsinstitutterne. 

De fem betingelser skal være opfyldt på stiftelsestidspunktet, men kan også være opfyldt på et senere efterfølgende tidspunkt, hvormed investeringsinstituttet vil udgøre en investeringsforening. Eksisterende investeringsinstitutter skal dog foretage en vurdering, når praksisændringen træder i kraft (7. november 2019) eller senest 6 måneder efter (7. maj 2020).

Særligt for pensionsinstitutter

Skattestyrelsen har bibeholdt kriterierne ved vurderingen af investeringsrisikoen hos pensionskunderne, og vurderingen skal derfor foretages på de enkelte pensionsordninger. 

Investeringsrisikoen 

I henhold til styresignalet, vil pensionskunderne i udgangspunktet bære investeringsrisikoen i rene bidragsdefinerede ordninger (Defined contribution), hvorimod pensionskunderne ikke vil bære investeringsrisikoen ved rene tilsagnsordninger (Defined benefit). Indeholder en pensionsordning elementer fra begge typer, er det afgørende, at pensionskunden bærer en væsentlig del af investeringsrisikoen, hvilket vil afhænge af en konkret vurdering. 

Skattestyrelsen anser ikke investorerne for at bære investeringsrisikoen ved pensionsordninger med minimumsrente/minimumsforrentning på 0%, idet et negativt resultat ikke vil medføre, at pensionskunden får mindre ud, end det der er indbetalt til pensionsordningen. Risikoen for et negativt afkast bæres ifølge Skattestyrelsen af pensionsinstituttet og ikke pensionskunden ved en garanti på en minimumsrente/minimumsforrentning på 0%.

Dette vil få stor betydning for pensionsinstitutter og levering af forvaltningsydelser til disse. Særligt kan det få konsekvenser for de mange tilbagebetalingskrav, der er sendt ind til Skattestyrelsen på baggrund af EU-Domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService,

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('