Insight

Regeringens lovprogram for 2021

Hvilke ændringer er der på skatteområdet?

I forbindelse med Folketingets åbning har regeringen præsenteret lovprogrammet for det kommende folketingsår. Læs mere om udvalgte punkter på skatteområdet nedenfor.

5. oktober 2021

 

Udskydelse af tilbagebetalingsfrister på skatteområdet i forbindelse med covid-19

Lovforslaget har til formål at udskyde tilbagebetalingsfrister for låneordninger for moms, midlertidigt at forlænge den maksimale varighed for betalingsordninger for skattekontoen og at nedsætte beløbsgrænsen for kreditsaldo på skattekontoen.

 

Lempelse af beskatning af værdi af ladestandere for selvstændigt erhvervsdrivende og hovedaktionærer

Lovforslaget har til formål at gennemføre en række ændringer på motorområdet, herunder at justere reglerne for selvstændigt erhvervsdrivende, der anvender virksomhedsordningen, og hovedaktionærer, så der ikke sker beskatning af værdien af ladestandere på bopælen, der stilles til rådighed af virksomheden eller selskabet i forbindelse med fri bil samt at ensrette den afgiftsmæssige behandling af ladestandere. Forslaget har endvidere til formål at gennemføre en stramning af leasingreglerne.

 

Beskatningstidspunkt for visse beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke og for visse erstatninger og kompensationer for minkavlere

Lovforslaget har til formål at skabe klarhed, sikkerhed og forudsigelighed om tidspunktet for beskatning af dels skattepligtige beløb modtaget i henhold til en covid-19-hjælpepakke, dels skattepligtige erstatninger og kompensationer modtaget som følge af det midlertidige forbud mod hold af mink. 

 

Lempelse af kravet om udarbejdelse af transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer, beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsbolig og godkendelse af små patientforeninger for sjældne sygdomme som almenvelgørende foreninger m.v.

Lovforslaget har til formål at lempe kravet om udarbejdelse af den særlige transfer pricing-dokumentation i visse rent danske situationer. Derudover er formålet at justere reglerne for beskatning af lejeindtægter ved udlejning af helårsboliger en del af året eller udlejning af en del af en helårsbolig.

 

Lempelse af korrektion af fejlindbetalinger til pensionsordninger mv. og mindre justeringer af pensionsbeskatningsloven og af pensionsafkastbeskatningsloven

Lovforslaget har til formål bl.a. at øge muligheden for at korrigere fejlindbetalinger til pensionsordninger uden godkendelse fra Skatteforvaltningen, at forhindre skattetænkning i visse pensionsordninger, der er oprettet før 1992, at indføre en lempelig overgangsregel ved udlodning af unoterede aktier fra børneopsparinger og selvpensioneringskonti og at sikre pensionsafkastbeskatning af fradragsberettigede beløb, som tilbagebetales til et pensionsinstitut eller dets kunder f.eks. i form af rabat på omkostningerne for investering eller forvaltning af pensionsmidlerne (kick back).

 

Fastsættelse af dækningsafgiftspromiller, stigningsbegrænsning for foreløbig opkrævning af dækningsafgift og tilpasninger vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v.

Lovforslaget har til formål at foretage tilpasninger og præciseringer vedrørende de nye ejendomsvurderinger m.v. Forslaget har desuden til formål at fastsætte erhvervsdækningsafgiftspromiller for 2022 som forudsat med boligskatteforlig.

 

Nedsættelse af rentekompensation i udbyttesagerne og harmonisering af regler om renteberegning tilbage i tid m.v.

Lovforslaget har til formål at reducere statens udgifter til rentekompensation i udbytteskattesager ved at nedsætte rentesatsen for kompensationen, samt at fjerne en særlig rentefordel ved refusion af udbytte bl.a. til modtagere i lande, som Danmark ikke har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med. Lovforslaget har endvidere til formål at øge incitamentet til, at alle skatteydere indberetter og afregner rettidigt, idet der foreslås en harmonisering af tidspunktet for renteberegning ved opkrævning af skatter og afgifter.

 

Beskatning af nikotin, herunder snusposer, en ensartet beskatning mellem røgtobak og nikotinposer samt krav om et fast antal cigaretter pr. pakke

Lovforslaget har til formål at fremme sundheden ved at øge prisen på produkter, der betragtes som sundhedsskadelige, samt sikre at prisstigningen som følge af den højere afgift bliver synlig for forbrugerne.

 

Ændring af momsregler for kunstnerisk virksomhed, undervisning, brugtmoms, momsgodtgørelse og -fritagelse for diplomater samt justering af regler for fjernsalg til Danmark

Formålet er at bringe dansk ret i overensstemmelse med EU-retten, herunder at sikre hensigtsmæssig lovgivning og administration. En del af forslaget ændrer fx den tidligere rettighedsbetaling til kunstnere (Koda-afgift) fra momsfri til momspligtig og justerer brugtmomsordningen. Justering af registreringskrav efter punktafgiftslovene ved fjernsalg af særlige varer til Danmark.

 

Tiltag til bekæmpelse af sort økonomi og stråmandskonstruktioner som led i udmøntningen af styrket skattekontrol

Formålet er at styrke Skatteforvaltningens mulighed for bekæmpelse af sort økonomi, herunder blandt andet mulighed for at inddrage registreringer og pålægge direktører hæftelse for virksomheders skatter og afgifter, der ikke betales af virksomhederne. Hurtigere dækning af tvangsbøder til inddrivelse.

 

Skærpelse af skatteindberetninger fra platforme m.v.

Med DAC7 indføres nye regler for digitale platformes indberetningspligt til skattemyndighederne om salg og udlejning, der formidles via platforme. Større mulighed for skattemyndighedernes udveksling af disse oplysninger med udlandet.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('