Insight

Skatteministeriet taber slaget ved EU-Domstolen

Moms på gamle bygninger - juraen sejrede

Efter mange års diskussioner om momshåndteringen ved salg af gamle bygninger har EU-Domstolen nu sat et tydeligt punktum. Momsfrie gamle bygninger kan ikke omklassificeres til momspligtige byggegrunde. Heller ikke, selv om en køber har hensigt om nedrivning.

5. september 2019

EU-Domstolen har i KPC-sagen (C-71/18) talt og derved er mange års diskussioner om momspligt ved salg af gamle bygninger ved at nærme sig en afslutning. 

Den konkrete sag

EU-Domstolen skulle i sagen tage stilling til, om salg af et gammelt pakhus med tilhørende areal var salg af en momspligtig byggegrund eller et momsfrit salg af en gammel bygning. 

Det lå fast, at bygningen ville være på arealet på leveringstidspunktet, at sælger ikke var involveret i nedrivningen, og at parternes hensigt utvivlsomt var, at bygningen skulle nedrives med henblik på at opføre nye boliger. Det var også ubestridt, at bygningen var funktionsdygtig på leveringstidspunktet.

EU-Domstolen fastslår, at medlemsstaterne har en skønsmargen i forhold til begrebet byggegrund. Det betyder dog ikke, at begrebet bygning kan fortolkes, så momsfritagelsen for bygninger reelt indskrænkes eller forsvinder. Begrebet bygning skal respekteres, og da begrebet bygning definitorisk omfatter enhver grundfast konstruktion, kan begrebet byggegrund med andre ord ikke udvides til at omfatte salg af grundfaste konstruktioner. Derved er salg af gamle bygninger helt naturligt fritaget for moms. Alt andet vil ifølge EU-Domstolen stride mod principperne i momsdirektivet og gøre momsfritagelsen for gamle bygninger indholdsløs. 

Domstolen skulle herudover vurdere, om det havde betydning, at køber efter overtagelsen ville nedrive bygningen, hvorefter sælger som entreprenør skulle opføre en ny bygning. På dette punkt er EU-Domstolen ligeledes meget klar. Disse forhold ændrer ikke på, at køber har overtaget en gammel (momsfri) bygning, 

Næste skridt

Dommen vil indgå i Vestre Landsrets behandling af KPC-sagen, som ikke bliver afgjort lige med det samme. 

Det giver dog god mening allerede nu at gennemgå tidligere aftaler med henblik på vurdering af korrekt håndtering, og hvordan man skal forholde sig, hvis der er beregnet moms af transaktioner, som reelt er momsfrie i henhold til EU-Domstolens dom. Samtidig skal der ses på nye aftaler med friske øjne. Vi anbefaler en vis (fortsat) forsigtighed i forhold til momshåndteringen. Ikke alle transaktioner er nødvendigvis helt så indlysende momsfrie som i KPC-sagen. 

Vi mangler desværre fortsat en genoptagelseslov i Danmark. Derfor er det usikkert, om og hvornår Skattestyrelsen udsender et genoptagelsescirkulære. Den periode, som tillades genoptaget, er ligeledes et åbent spørgsmål. 

Vi bistår naturligvis meget gerne med drøftelser om håndtering, gennemgang af aftaler og vurdering af fremsættelse af tilbagebetalingskrav mv. Vi anbefaler, at virksomheder allerede nu indgår i en dialog med os, så de konkrete forhold kan blive taget i betragtning. 

Dommen får stor betydning for praksis og dermed momshåndteringen ved salg af gamle bygninger. Ikke blot fremadrettet, men også for allerede indgåede aftaler.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('