Insight

Skatterådgivning og it-licenser kan være momsfri forvaltning

EU-dom må føre til lempelser af dansk praksis

EU-Domstolen har vurderet, om assistance til forvaltere af investeringsforeninger vedr. investorernes skatteforhold og it-licenser er momsfri ”forvaltning af investeringsforeninger”. Ifølge dommen kan de konkrete ydelser momsfritages, hvilket må føre til en væsentlig justering af dansk praksis.

17. juni 2021

 

EU-Domstolen har taget stilling til rækkevidden af momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger i to østrigske sager, der blev forenet af domstolen.

 

Momsfritagelse af skatterådgivning vedrørende beskatning af investorer

I den ene sag tog domstolen stilling til en ydelse, som består i at sikre, at investorernes indtægter fra en investeringsforening beskattes efter loven.

Efter østrigske regler er en forvalter af investeringsforeninger forpligtet til at stille alle oplysninger til rådighed for investorerne, så de kan opfylde deres skatte- og afgiftsmæssige forpligtelser. Forvalteren var underlagt en lovmæssig forpligtelse til at give oplysninger om de relevante aktiver, som var afgørende for beskatningen af investorerne. I den konkrete sag havde en række forvaltningsselskaber outsourcet denne opgave til en ekstern leverandør, som fik de nødvendige oplysninger fra en depotforvalter. Formelt set blev forvaltningsselskaberne dog den skatte- og afgiftsmæssige repræsentant, som afgav de påkrævede oplysninger til myndighederne. Reelt er leverandøren dog ansvarlig for sin assistance overfor forvaltningsselskaberne.

 

Momsfritagelse af specialsoftware til forvaltning af investeringsforeninger

I den anden sag tog domstolen stilling til, om fritagelsen også omfatter tildeling af brugsretten til en specialsoftware udviklet specielt til forvaltning af investeringsforeninger fra en licensgiver, som er tredjemand, til en forvalter. Specialsoftwaren bruges udelukkende til at udføre specifikke og væsentlige aktiviteter i forbindelse med forvaltning af investeringsforeninger, men opereres på kapitalinvesteringsselskabets infrastruktur og kan kun opfylde sine funktioner ved forvalterens medvirken og under løbende anvendelse af markedsdata, som forvalteren stiller til rådighed. 

 

Domstolens vurderinger

EU-Domstolen vurderer, at disse ydelser fra leverandører til en forvalter (eller direkte til en investeringsforening/et pensionsinstitut) kan være omfattet af momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger, selvom det f.eks. i forbindelse med it-ydelsen er køberen af ydelsen, der bruger ydelsen i forvaltning.

Domstolen fremhæver, at når ydelserne er outsourcet, skal de være særskilte helheder, der har en tæt forbindelse til forvalteren eller investeringsforeningen/pensionsinstituttets virksomhed, som har til formål at varetage de væsentlige og specifikke funktioner i forbindelse med forvaltningen. Af præmisserne vurderer vi, at det er domstolens opfattelse, at dette er tilfældet for de konkrete ydelser.

Særligt spørgsmålet, om it-licenser kan falde ind under momsfritagelsen, har været genstand for diskussion i Danmark. Den blotte omstændighed at det er køberen af ydelsen, der ”trykker på knappen”, har været diskvalificerende efter hidtidige fortolkninger. Den opfattelse ser ud til at skulle tages op til revurdering.

At det er køberen af ydelsen, der ”trykker på knappen”, har været diskvalificerende efter hidtidige fortolkninger. Den opfattelse ser ud til at skulle tages op til revurdering.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('