Insight

Nyt lovforslag rammer 10-mandsprojekter

Lovforslag begrænser mulighed for fradrag

16. december 2016

Skatteministeren har fremsat et lovforslag, der rammer bl.a. 10-mandsprojekter med investeringer i sol-, vind- eller ejendomsprojekter. Lovforslaget begrænser adgangen til at modregne underskud fra nye passive investeringer i skattemæssigt transparente enheder uden personlig hæftelse i anden indkomst.

Ifølge lovforslaget kan underskud i skattemæssigt transparente enheder ikke fradrages i anden indkomst, hvis 

  • den skattepligtige ikke hæfter personligt for den transparente enheds forpligtelser,
  • den skattepligtige ikke deltager i virksomhedens drift i væsentligt omfang, og
  • virksomheden er erhvervet eller påbegyndt den 14. december 2016 eller senere.

Underskuddene kan kun fremføres til fradrag i positiv skattepligtig indkomst i et senere indkomstår fra samme virksomhed.

Forslaget omfatter alene fysiske personers underskud. Aktie- og anpartsselskaber kan således fortsat modregne underskud i anden indkomst.

Hæftelse
Den hæftelse, der udspringer af selskabsformen, er afgørende for, om den skattepligtige hæfter personligt. Projekterne er typisk etableret i K/S eller P/S-konstruktioner, hvor investorernes hæftelse er begrænset til selskabskapitalen. Kaution eller lign. medfører ifølge bemærkningerne ikke, at skatteyderen anses for at hæfte personligt. Underskud fra investeringer i interessentskaber omfattes ikke af lovforslaget, da hæftelsen i et interessentskab ikke er begrænset.

Arbejdsindsats
Det anføres i bemærkningerne, at en personlig arbejdsindsats på 50 timer om måneden som en vejledende regel anses for at være en væsentlig arbejdsindsats.

Lovforslaget får effekt med øjeblikkelig virkning
Begrænsningen i adgangen til at modregne underskud i anden indkomst gælder for underskud fra virksomheder, som den skattepligtige erhverver eller påbegynder den 14. december 2016 eller senere. Begrænsningen gælder således ikke for virksomheder, der er erhvervet senest den 13. december 2016.

Ejer den skattepligtige anparter, der er erhvervet før den 14. december 2016, og anparter i den samme virksomhed, der er erhvervet den 14. december 2016 og senere, gælder begrænsningen kun for underskud fra de anparter, der er erhvervet den 14. december 2016 eller senere.

Begrænsningen gælder for alle underskud fra en virksomhed, der er erhvervet senest den 13. december 2016, hvis virksomheden anskaffer aktiver eller overtager en anden virksomhed den 14. december 2016 eller senere, uden at dette er nødvendigt for virksomhedens fortsatte drift. Begrænsningen gælder fra og med det indkomstår, hvori aktiverne eller den anden virksomhed erhverves.

Underskuddene kan heller ikke modregnes i anden indkomst, når virksomhedsordningen anvendes. Andelene kan dog indgå i virksomhedsordningen, selv om underskuddene ifølge lovforslagets regler ikke kan modregnes i anden indkomst. 

Renteudgifter indgår formentlig i det underskud, der ikke kan modregnes i anden indkomst. Dette fremgår dog ikke klart af lovforslaget.

Vores kommentarer
Lovforslaget vil have stor indflydelse på de løbende skattemæssige fradrag, der som hovedregel indgår i den samlede finansiering af køb af anparter i typiske ejendoms-, vindmølle-, eller solcelleprojekter der er organiseret i K/S eller P/S. Men det kan naturligvis ved investeringer, der foretages den 14. december 2016 eller senere overvejes om erhvervelsen af aktiverne i stedet bør ske personligt regi eller i et I/S, hvorved investeringen ikke omfattes af lovindgrebet.

Det er vores vurdering, at de berørte virksomheder fortsat kan indgå i virksomhedsordningen, hvorfor de nye regler ikke medfører at anvendelse af virksomhedsordningen begrænses. Virksomheden kan derfor fortsat anvendes til at holde liv i virksomhedsordningen.

Fandt du dette nyttigt?
$(document.head).append(''); $(document.head).append('